Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi 2023. aasta 4. kvartali tulud vähenesid 49,2%, ulatudes 72,6 miljoni euroni. Suurem osa langusest oli seotud madalamate energiahindadega ja sellega seotud kompensatsiooniga võimsusjaotuslaekumiste arvelt. Märkimisväärselt vähenesid ka bilansienergia tulud, vastavad tulud langesid 54,7% ehk 28,7 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aasta IV kvartaliga kasvasid elektri ülekandemahud 5,3% ja gaasi ülekandemahud 29,9%. Elektri ülekandetulud kasvasid 2,2% ehk 0,7 miljonit eurot 31,5 miljoni euroni, gaasi ülekande tulud kasvasid 84,5% ehk 3,0 miljonit eurot nii mahtude kasvu kui ka 4. detsembrist 2023 kehtima hakanud uute tariifide tõttu.

2022. aastal olid energiahinnad ajalooliselt kõrged. 2023. aasta IV kvartalis olid elektrihinnad madalamad ja selle tulemusena olid 2023. aasta võrgukaod 64,9% ehk 18,8 miljonit eurot väiksemad kui 2022. aasta võrdlusperioodil. Täiendavate investeeringute tulemusena kasvasid amortisatsioonikulud 2023. aasta IV kvartalis 2,7 miljoni euro võrra. Bilansienergiaga seotud kulud vähenesid sarnaselt vastavate tuludega. Kokku vähenesid tegevuskulud 13,9%, ulatudes 61,7 miljoni euroni.

Intressikeskkonna muutuste tulemusena kasvasid finantstulud 2,2 miljoni euroni ja finantskulud vähenesid 0,2 miljoni euro võrra, ulatudes 0,7 miljonit euroni.

Kokku oli IV kvartali puhaskasum 11,7 miljonit eurot.

Äritegevuse rahavood olid positiivsed 32,9 miljonit eurot, põhivarasse investeeriti 61,4 miljonit eurot, ülekoormustulu laekus 18,5 miljonit eurot. Ettevõte maksis laene tagasi 2,6 miljoni euro eest.

Ettevõtte varade kogumaht oli 1,5 miljardit eurot.

Kohustuste kogusumma oli 1,1 miljardit eurot ja omakapital 414,0 miljonit eurot.

Kasumiaruanne
  31.12.23 31.12.22

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 65 533 229 287
Lühiajalised finantsinvesteeringud 110 000 50 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 51 790 73 280
Varud 20 247 22 398
Käibevara kokku 247 570 374 965
Investeering sidusettevõttesse 73 53
Pikaajalised nõuded 3 610 0
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 1 216 513 1 085 925
Põhivara kokku 1 220 196 1 085 978
VARAD KOKKU 1 467 766 1 460 943

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 11 323 237 265
Lühiajalised muud kohustised 93 613 70 906
Lühiajalised kohustised kokku 104 936 308 171
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 66 186 76 759
Tulevaste perioodide tulud 882 604 676 511
Pikaajalised kohustised kokku 948 790 753 270
Kohustised kokku 1 053 726 1 061 441

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 18 721 17 850
Jaotamata omakapital 165 429 151 762
Omakapital kokku 414 040 399 502
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 467 766 1 460 943

 

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2023 2022 2023 2022
Müügitulu 69 403 138 056 244 748 386 975
Muud äritulud 3 232 5 548 10 053 11 146
Kaubad, toore, materjal ja teenused 39 681 87 357 149 907 309 692
Mitmesugused tegevuskulud 2 462 1 749 7 791 7 528
Tööjõukulud 4 616 3 832 15 050 13 304
Põhivara kulum 15 657 12 215 53 445 47 675
Muud ärikulud 23 32 260 60
ÄRIKASUM 10 196 38 418 28 348 19 861
Finantstulud 2 184 35 5 444 197
Finantskulud 725 878 3 415 2 644
MAKSUEELNE KASUM 11 656 37 575 30 378 17 414
Tulumaks 0 0 2 340 0
PUHASKASUM 11 655 37 575 28 037 17 414
 

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2023 2022 2023 2022

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 11 655 37 574 30 378 17 414
Korrigeerimised
Kulum 15 657 12 215 53 445 47 675
Kokku käibevarade netomuutus 4 309 -12 633 21 050 -18 740
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 1 650 19 060 4 186 14 775
Tasutud intressid -868 -57 -4 570 -2 056
Tulumaks dividendidelt 0 0 -2 340 -1 628
Muud korrigeerimised 464 -5 545 53 987 17 645
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 32 867 50 614 156 136 75 085

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -61 432 -36 789 -167 827 -117 753
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 19 753 38 507 60 838
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -20 000 32 000 -60 000 -8 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 18 478 19 940 118 419 167 009
Investeeringud sidusettevõttesse 0 0 0 -45
Laekunud põhivara müügist 7 84 134 114
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -62 947 34 988 -70 767 102 163

Rahavood finantseerimistegevusest

Lunastatud võlakirjad 0 0 -225 000 0
Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -10 558 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -18 -46 -65 -71
Tasutud dividende 0 0 -13 500 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 660 -2 688 -249 123 -10 629
 
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 98 273 146 373 229 287 62 668
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 65 533 229 287 65 533 229 287
  31.12.23 31.12.22

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 65 533 229 287
Lühiajalised finantsinvesteeringud 110 000 50 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 51 790 73 280
Varud 20 247 22 398
Käibevara kokku 247 570 374 965
Investeering sidusettevõttesse 73 53
Pikaajalised nõuded 3 610 0
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 1 216 513 1 085 925
Põhivara kokku 1 220 196 1 085 978
VARAD KOKKU 1 467 766 1 460 943

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 11 323 237 265
Lühiajalised muud kohustised 93 613 70 906
Lühiajalised kohustised kokku 104 936 308 171
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 66 186 76 759
Tulevaste perioodide tulud 882 604 676 511
Pikaajalised kohustised kokku 948 790 753 270
Kohustised kokku 1 053 726 1 061 441

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 18 721 17 850
Jaotamata omakapital 165 429 151 762
Omakapital kokku 414 040 399 502
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 467 766 1 460 943

 

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2023 2022 2023 2022
Müügitulu 69 403 138 056 244 748 386 975
Muud äritulud 3 232 5 548 10 053 11 146
Kaubad, toore, materjal ja teenused 39 681 87 357 149 907 309 692
Mitmesugused tegevuskulud 2 462 1 749 7 791 7 528
Tööjõukulud 4 616 3 832 15 050 13 304
Põhivara kulum 15 657 12 215 53 445 47 675
Muud ärikulud 23 32 260 60
ÄRIKASUM 10 196 38 418 28 348 19 861
Finantstulud 2 184 35 5 444 197
Finantskulud 725 878 3 415 2 644
MAKSUEELNE KASUM 11 656 37 575 30 378 17 414
Tulumaks 0 0 2 340 0
PUHASKASUM 11 655 37 575 28 037 17 414
 

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2023 2022 2023 2022

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 11 655 37 574 30 378 17 414
Korrigeerimised
Kulum 15 657 12 215 53 445 47 675
Kokku käibevarade netomuutus 4 309 -12 633 21 050 -18 740
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 1 650 19 060 4 186 14 775
Tasutud intressid -868 -57 -4 570 -2 056
Tulumaks dividendidelt 0 0 -2 340 -1 628
Muud korrigeerimised 464 -5 545 53 987 17 645
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 32 867 50 614 156 136 75 085

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -61 432 -36 789 -167 827 -117 753
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 19 753 38 507 60 838
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -20 000 32 000 -60 000 -8 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 18 478 19 940 118 419 167 009
Investeeringud sidusettevõttesse 0 0 0 -45
Laekunud põhivara müügist 7 84 134 114
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -62 947 34 988 -70 767 102 163

Rahavood finantseerimistegevusest

Lunastatud võlakirjad 0 0 -225 000 0
Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -10 558 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -18 -46 -65 -71
Tasutud dividende 0 0 -13 500 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 660 -2 688 -249 123 -10 629
 
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 98 273 146 373 229 287 62 668
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 65 533 229 287 65 533 229 287