Liigu edasi põhisisu juurde

2023. aasta teise kvartali kogutulud vähenesid 10,9%, ulatudes 55,6 miljoni euroni.

Suurem osa langusest oli seotud bilansienergia tuludega, mis vähenesid 20,2 miljoni euro võrra. Võrreldes 2022. aasta teise kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 12,3% ja gaasi ülekandemahud 18,9%. Elektri ülekandetulud vähenesid 12,4% ehk 1,8 miljonit eurot, ulatudes 12,8 miljoni euroni, gaasi ülekandetulud vähenesid 18,9% ehk 0,5 miljonit eurot.

Kui 2022. aastal olid energiahinnad ajalooliselt kõrged, siis 2023. aasta teises kvartalis olid elektrihinnad madalamad ja selle tulemusena olid võrgukaod 2023. aastal 53,9% ehk 8,2 miljoni euro võrra väiksemad kui 2022. aasta võrdlusperioodil.

Täiendavate investeeringute tulemusena suurenesid amortisatsioonikulud 2023. aasta teises kvartalis 0,4 miljoni euro võrra. Bilansienergiaga seotud kulud vähenesid kooskõlas vastavate tuludega. Kokku vähenesid tegevuskulud 41,1%, ulatudes 44,9 miljoni euroni.

Intressikeskkonna muutustest tulenevalt kasvasid finantstulud 2023. aasta teises kvartalis 1,7 miljoni euroni. Intresside kasv suurendas finantskulusid 0,3 miljoni euro võrra 0,9 miljoni euroni.

Kokku kujunes 2. kvartali puhaskasumiks 9,1 miljonit eurot.

Äritegevuse rahavoog oli positiivne 69,5 miljoni euro ulatuses, põhivarasse investeeriti 34,9 miljonit eurot, ülekoormusest saadi tulu 29,6 miljonit eurot. Ettevõte maksis laene ja võlakirju tagasi 227,6 miljoni euro eest ning dividende 13,5 miljonit eurot.

Ettevõtte varade kogumaht oli 1,4 miljardit eurot. Kohustuste kogusumma oli 0,9 miljardit eurot ja omakapital 407,3 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  30.06.23 30.06.22 31.12.22

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 111 806 103 072 229 287
Lühiajalised finantsinvesteeringud 40 000 67 000 50 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 54 059 46 483 73 280
Varud 21 986 17 879 22 398
Käibevara kokku 227 851 234 434 374 965
Investeeringud sidusettevõttesse 132 45 53
Põhivara 1 128 686 1 039 559 1 085 925
Põhivara kokku 1 128 818 1 039 604 1 085 978
VARAD KOKKU 1 356 669 1 274 038 1 460 943

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 605 10 651 237 265
Lühiajalised muud kohustised 82 783 66 992 70 906
Lühiajalised kohustised kokku 93 388 77 643 308 171
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 71 473 306 907 76 759
Tulevaste perioodide tulud 784 492 517 587 676 511
Pikaajalised kohustised kokku 855 965 824 494 753 270
Kohustised kokku 949 353 902 137 1 061 441

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 18 721 17 850 17 850
Jaotamata omakapital 158 705 124 161 151 762
Omakapital kokku 407 316 371 901 399 502
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 356 669 1 274 038 1 460 943

 

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2023 2022 2023 2022 2022
Müügitulu 53 197 60 513 120 307 135 363 386 975
Muud äritulud 2 363 1 865 4 388 3 714 11 146
Kaubad, toore, materjal ja teenused 27 178 59 016 65 244 114 093 309 630
Mitmesugused tegevuskulud 1 920 2 264 3 256 3 637 7 589
Tööjõukulud 3 583 3 246 7 319 6 645 13 304
Põhivara kulum 12 213 11 821 25 415 23 773 47 675
Muud ärikulud 51 8 201 17 62
ÄRIKASUM 10 615 -13 977 23 260 -9 088 19 861
Finantstulud 1 729 49 2 330 50 2 644
Finantskulud 878 578 1 935 1 148 2 644
MAKSUEELNE KASUM 11 466 -14 506 23 655 -10 186 17 414
Tulumaks 2 340 0 2 340 0 0
PUHASKASUM 9 126 -14 506 21 315 -10 186 17 414
 

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2023 2022 2023 2022 2022

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 11 466 -14 506 23 655 -10 187 17 414
Korrigeerimised
Kulum 12 213 11 821 25 415 23 773 47 675
Kokku käibevarade netomuutus -452 6 134 19 576 9 263 -18 740
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 7 296 9 366 760 7 837 14 775
Tasutud intressid -2 334 -2 157 -2 887 -2 164 -2 056
Tulumaks dividendidelt 0 0 0 -1 628 -1 628
Muud korrigeerimised 41 277 3 106 45 140 3 723 17 645
Kokku rahavood äritegevusest 69 466 13 764 111 659 30 617 75 085

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -34 869 -35 235 -61 877 -52 084 -117 753
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 13 345 13 582 13 345 13 582 60 838
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -25 000 -10 000 10 000 -25 000 -8 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 29 625 34 774 53 076 78 601 167 009
Investeeringud sidusettevõttesse 0 -45 0 -45 -45
Laekunud põhivara müügist 93 20 127 27 114
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -16 806 3 096 14 671 15 081 102 163

Rahavood finantseerimistegevusest

Lunastatud võlakirjad -225 000 0 -225 000 0 0
Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -5 279 -5 279 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -16 -13 -32 -15 -71
Tasutud dividende -13 500 0 -13 500 0 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -241 158 -2 655 -243 811 -5 294 -10 629
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -188 499 14 205 -117 481 40 404 166 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 300 305 88 867 229 287 62 668 62 668
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 111 806 103 072 111 806 103 072 229 287

Tuhandetes eurodes

  30.06.23 30.06.22 31.12.22

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 111 806 103 072 229 287
Lühiajalised finantsinvesteeringud 40 000 67 000 50 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 54 059 46 483 73 280
Varud 21 986 17 879 22 398
Käibevara kokku 227 851 234 434 374 965
Investeeringud sidusettevõttesse 132 45 53
Põhivara 1 128 686 1 039 559 1 085 925
Põhivara kokku 1 128 818 1 039 604 1 085 978
VARAD KOKKU 1 356 669 1 274 038 1 460 943

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 605 10 651 237 265
Lühiajalised muud kohustised 82 783 66 992 70 906
Lühiajalised kohustised kokku 93 388 77 643 308 171
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 71 473 306 907 76 759
Tulevaste perioodide tulud 784 492 517 587 676 511
Pikaajalised kohustised kokku 855 965 824 494 753 270
Kohustised kokku 949 353 902 137 1 061 441

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 18 721 17 850 17 850
Jaotamata omakapital 158 705 124 161 151 762
Omakapital kokku 407 316 371 901 399 502
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 356 669 1 274 038 1 460 943

 

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2023 2022 2023 2022 2022
Müügitulu 53 197 60 513 120 307 135 363 386 975
Muud äritulud 2 363 1 865 4 388 3 714 11 146
Kaubad, toore, materjal ja teenused 27 178 59 016 65 244 114 093 309 630
Mitmesugused tegevuskulud 1 920 2 264 3 256 3 637 7 589
Tööjõukulud 3 583 3 246 7 319 6 645 13 304
Põhivara kulum 12 213 11 821 25 415 23 773 47 675
Muud ärikulud 51 8 201 17 62
ÄRIKASUM 10 615 -13 977 23 260 -9 088 19 861
Finantstulud 1 729 49 2 330 50 2 644
Finantskulud 878 578 1 935 1 148 2 644
MAKSUEELNE KASUM 11 466 -14 506 23 655 -10 186 17 414
Tulumaks 2 340 0 2 340 0 0
PUHASKASUM 9 126 -14 506 21 315 -10 186 17 414
 

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2023 2022 2023 2022 2022

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 11 466 -14 506 23 655 -10 187 17 414
Korrigeerimised
Kulum 12 213 11 821 25 415 23 773 47 675
Kokku käibevarade netomuutus -452 6 134 19 576 9 263 -18 740
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 7 296 9 366 760 7 837 14 775
Tasutud intressid -2 334 -2 157 -2 887 -2 164 -2 056
Tulumaks dividendidelt 0 0 0 -1 628 -1 628
Muud korrigeerimised 41 277 3 106 45 140 3 723 17 645
Kokku rahavood äritegevusest 69 466 13 764 111 659 30 617 75 085

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -34 869 -35 235 -61 877 -52 084 -117 753
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 13 345 13 582 13 345 13 582 60 838
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -25 000 -10 000 10 000 -25 000 -8 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 29 625 34 774 53 076 78 601 167 009
Investeeringud sidusettevõttesse 0 -45 0 -45 -45
Laekunud põhivara müügist 93 20 127 27 114
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -16 806 3 096 14 671 15 081 102 163

Rahavood finantseerimistegevusest

Lunastatud võlakirjad -225 000 0 -225 000 0 0
Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -5 279 -5 279 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -16 -13 -32 -15 -71
Tasutud dividende -13 500 0 -13 500 0 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -241 158 -2 655 -243 811 -5 294 -10 629
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -188 499 14 205 -117 481 40 404 166 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 300 305 88 867 229 287 62 668 62 668
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 111 806 103 072 111 806 103 072 229 287