Liigu edasi põhisisu juurde

2023. aasta 1. kvartali kogutulu vähenes 9,9%, ulatudes 69,1 miljoni euroni. Suurem osa langusest oli seotud bilansienergia tuludega, mis vähenesid 12,3 miljoni euro võrra. Võrreldes 2022. aasta 1. kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 3,3% ja gaasi ülekandemahud 27,7%.

Seoses elektri ülekandetariifide tõusuga kasvasid elektri ülekandetulud 18,3% ehk 5,0 miljonit eurot, gaasi ülekande tulud vähenesid 27,7% ehk 1,7 miljonit eurot. Kui 2022. aastal olid energiahinnad ajalooliselt kõrgel tasemel, siis 2023. aasta 1. kvartalis olid elektrihinnad veidi madalamad, mistõttu olid 2023. aasta võrgukaod 29,6% ehk 4,9 miljonit eurot väiksemad kui 2022. aasta võrdlusperioodil.

Ulatuslike investeeringute tulemusel kasvasid amortisatsioonikulud 2023. aasta 1. kvartalis 1,3 miljonit eurot, bilansienergiaga seotud kulud vähenesid sarnaselt vastavate tuludega 34,4% ehk 12,4 miljonit eurot. Kokku vähenesid tegevuskulud 21,3%, ulatudes 56,5 miljoni euroni.

Finantskulud vähenesid 0,1 miljoni euro võrra 0,5 miljoni euroni.

Kokku oli 1. kvartali puhaskasum 12,2 miljonit eurot.

Äritegevuse rahavood olid positiivsed 42,2 miljonit eurot, põhivarasse investeeriti 27,0 miljonit eurot, ülekoormustulu laekus 23,5 miljonit eurot. Ettevõte maksis laene tagasi 2,6 miljoni euro eest.

Ettevõtte varade kogumaht oli 1,5 miljardit eurot. Kohustused kokku moodustasid 1,1 miljardit eurot ja omakapital 411,7 miljonit eurot.

 

Tuhandetes eurodes

  31.03.23 31.03.22 31.12.22

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 300 305 88 867 229 287
Lühiajalised finantsinvesteeringud 15 000 57 000 50 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 53 101 56 964 73 280
Varud 22 492 11 236 22 398
Käibevara kokku 390 898 214 067 374 965
Investeeringud sidusettevõttesse 86 0 53
Põhivara 1 096 928 1 018 099 1 085 925
Põhivara kokku 1 097 014 1 018 099 1 085 978
VARAD KOKKU 1 487 912 1 232 166 1 460 943

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 237 952 12 507 237 265
Lühiajalised muud kohustised 64 872 54 678 70 906
Lühiajalised kohustised kokku 302 824 67 185 308 171
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 74 115 309 493 76 759
Tulevaste perioodide tulud 699 283 469 080 676 511
Pikaajalised kohustised kokku 773 398 778 573 753 269
Kohustised kokku 1 076 222 845 758 1 061 441

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 17 850 17 595 17 850
Jaotamata omakapital 163 950 138 923 151 762
Omakapital kokku 411 690 386 408 399 502
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 487 912 1 232 166 1 460 943

 

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2023 2022 2022
Müügitulu 67 110 74 850 386 975
Muud äritulud 2 025 1 850 11 146
Kaubad, toore, materjal ja teenused 38 066 55 077 309 630
Mitmesugused tegevuskulud 1 336 1 373 7 589
Tööjõukulud 3 736 3 399 13 304
Põhivara kulum 13 202 11 952 47 675
Muud ärikulud 150 11 62
ÄRIKASUM 12 645 4 888 19 861
Finantstulud 601 1 197
Finantskulud 1 057 570 2 644
PUHASKASUM 12 189 4 319 17 414
 

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2023 2022 2022

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 12 189 4 319 17 414
Korrigeerimised
Kulum 13 202 11 952 47 675
Kokku käibevarade netomuutus 20 085 3 129 -18 740
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -5 655 -1 529 14 775
Tasutud intressid -379 -7 -2 056
Tulumaks dividendidelt 0 -1 628 -1 628
Muud korrigeerimised 2 751 617 17 645
Kokku rahavood äritegevusest 42 193 16 853 75 085

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -27 008 -16 849 -117 753
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 0 60 838
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 35 000 -15 000 -8 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 23 451 43 827 167 009
Investeeringud sidusettevõttesse 0 0 -45
Laekunud põhivara müügist 34 7 114
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 31 477 11 985 102 163

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -16 -2 -71
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 653 -2 639 -10 629
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 71 018 26 199 166 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 229 287 62 668 62 668
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 300 305 88 867 229 287

Tuhandetes eurodes

  31.03.23 31.03.22 31.12.22

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 300 305 88 867 229 287
Lühiajalised finantsinvesteeringud 15 000 57 000 50 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 53 101 56 964 73 280
Varud 22 492 11 236 22 398
Käibevara kokku 390 898 214 067 374 965
Investeeringud sidusettevõttesse 86 0 53
Põhivara 1 096 928 1 018 099 1 085 925
Põhivara kokku 1 097 014 1 018 099 1 085 978
VARAD KOKKU 1 487 912 1 232 166 1 460 943

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 237 952 12 507 237 265
Lühiajalised muud kohustised 64 872 54 678 70 906
Lühiajalised kohustised kokku 302 824 67 185 308 171
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 74 115 309 493 76 759
Tulevaste perioodide tulud 699 283 469 080 676 511
Pikaajalised kohustised kokku 773 398 778 573 753 269
Kohustised kokku 1 076 222 845 758 1 061 441

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 17 850 17 595 17 850
Jaotamata omakapital 163 950 138 923 151 762
Omakapital kokku 411 690 386 408 399 502
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 487 912 1 232 166 1 460 943

 

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2023 2022 2022
Müügitulu 67 110 74 850 386 975
Muud äritulud 2 025 1 850 11 146
Kaubad, toore, materjal ja teenused 38 066 55 077 309 630
Mitmesugused tegevuskulud 1 336 1 373 7 589
Tööjõukulud 3 736 3 399 13 304
Põhivara kulum 13 202 11 952 47 675
Muud ärikulud 150 11 62
ÄRIKASUM 12 645 4 888 19 861
Finantstulud 601 1 197
Finantskulud 1 057 570 2 644
PUHASKASUM 12 189 4 319 17 414
 

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2023 2022 2022

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 12 189 4 319 17 414
Korrigeerimised
Kulum 13 202 11 952 47 675
Kokku käibevarade netomuutus 20 085 3 129 -18 740
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -5 655 -1 529 14 775
Tasutud intressid -379 -7 -2 056
Tulumaks dividendidelt 0 -1 628 -1 628
Muud korrigeerimised 2 751 617 17 645
Kokku rahavood äritegevusest 42 193 16 853 75 085

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -27 008 -16 849 -117 753
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 0 60 838
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 35 000 -15 000 -8 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 23 451 43 827 167 009
Investeeringud sidusettevõttesse 0 0 -45
Laekunud põhivara müügist 34 7 114
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 31 477 11 985 102 163

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -16 -2 -71
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 653 -2 639 -10 629
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 71 018 26 199 166 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 229 287 62 668 62 668
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 300 305 88 867 229 287