Liigu edasi põhisisu juurde

Elering AS-i privaatsusteatis

Elering AS (edaspidi Elering) on elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur. Oma tegevuse käigus kogub, kasutab ja säilitab (ehk töötleb) Elering teie andmeid, et täita seadusest tulenevaid ülesandeid ja nõudeid, täita teiega sõlmitud kokkuleppeid, kasutada teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel või osutada teile paremat teenindust. Isikuandmete kaitse on Eleringi jaoks väga oluline ja soovime, et oleksite teadlik, milliseid andmeid me teie kohta kogume, millistel eesmärkidel neid kasutame ja millised on teie valikud ja õigused. Vastava teabe oleme koondanud käesolevase privaatsusteatisesse (edaspidi Privaatsusteatis).

Käesolevas Privaatsusteatises toodud teie isikuandmete töötlemise osas järgime Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Selguse huvides märgime, et käesolev Privaatsusteatis käib vaid Eleringi tegevuse käigus isikuandmete töötlemise kohta ja ei kajasta muude ettevõtjate (sh elektri- või gaasi ettevõtete teenuste või tegevustega seotud isikuandmete töötlemist).


Kui teil on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õigustega seoses küsimusi või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas meie kogume ja kasutame isikuandmeid, siis võtke meiega ühendust Eleringi andmekaitse nõunikuga:

Marit Saaretalu
andmekaitse@elering.ee
tel. 715 2271,
Kadaka tee 42, 12915, Tallinn.

 

Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel füüsiline isik on tuvastatud või tuvastatav. Isikuandmete töötlemise teave kehtib füüsiliste isikute isikuandmete kohta. Seega ei käi Privaatsusteatise teave äriühingute või muude juriidiliste isikute või asutuste andmetel kohta. Privaatsusteates toodud teave kehtib aga kõigi kutse- ja ametitegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt äriühingu töötajate) isikuandmete kohta. Näiteks, kui te suhtlete Eleringiga meie kliendiga seotud isikuna, siis Eleringis me registreerime ja kasutame ka teie kohta käivaid andmeid (isikuandmeid). Te võite olla meie kliendiga seotud näiteks kui juhatuse liige, allkirjaõiguslik isik, töötaja või muu seotud kolmas isik.

Järgnevalt on toodud loetelu andmetest, mida me kogume ja kasutame:

 • elektri- ja maagaasi tarbimisandmed vastavalt seadusele;
 • kontaktandmed maaomanike kohta, kelle kinnisasju läbivad Eleringile kuuluvad elektriliinid või gaasitorustik;
 • tehnovõrkude talumistasude taotluste menetlemise ja väljamaksetega seotud andmed;
 • taastuvenergia toetuse taotluste menetlemise ja tasu väljamaksmisega seotud andmed;
 • päritolutunnistuste väljaandmisega seotud isikuandmed;
 • e-eleringi kliendiportaali ja muude Eleringi veebikeskkondade kasutamiseks vajalikud ja seal tekkivad isikuandmed;
 • Eleringile kuuluvate kinnisasjade, sh peahoone jälgimisseadmed (nt turvakaamerate salvestised);
 • süsteemihalduri kohustustega seotud lepingute täitmisel edastatavad lepingupartnerite esindajate kontaktandmed;
 • klienditeenindusse (üldtelefon ja –postkast) edastatud teadetega kaasnevad isikuandmed.

Kasutame andmeid eesmärgil, milleks me andmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutame me isikuandmed.

Isikuandmete töötlemine avaliku ülesande täitmiseks

Elering, olles nii elektri kui ka gaasi süsteemihaldur peab ja haldab elektrituru andmevahetusplatvormi ja gaasituru andmevahetusplatvormi. Seega töötleb Elering nii elektriturul kui ka gaasiturul olevaid isikuandmeid. Eelkõige on nendeks andmeteks isiku nimi, aadress ja mõõtepunkti kood kuid ka tarbimise andmed. Kirjeldatud isikuandmete töötlemise eesmärk on Eleringile süsteemihaldurina seatud kohustus tagada nii elektrituru kui ka gaasituru tõhus toimimine ja soodustada konkurentsi. Informatsiooni vastavate andmete töötlemise kohta ehk näha mõõtepunktide energiatarbimise andmeid, näha energiateenuse pakkujate lepingute andmeid, anda kolmandatele isikutele õigus oma andmeid näha ja ennast esindada ning jälgida, kellel on ligipääs andmetele ja kes andmeid on kasutanud saab teha Eleringi kliendiportaalis e-elering (https://e.elering.ee).

Lisaks on Eleringil avaliku ülesande täitmiseks loonud ka e-keskkonnad või veebilahendused, mis võimaldavad lihtsustada andmevahetust ning tagada kiirema suhtluse Eleringiga. Sellisteks keskkondadeks on näiteks taastuvenergia infosüsteem GREEN, põhivõrguga liitumise portaal EGLE ja biometaani infosüsteem tootjatele ja müüjatele. Nendes veebikeskkondades töötleb Elering isikuandmeid elektrituru seaduses nimetatud ülesande täitmiseks ja seaduses sätestatud eesmärkidel ja ulatuses.

 

Seadusest tuleneva kohustuse täitmine

Lisaks avaliku ülesande täitmisele tuleneb Eleringile ka seadusest muid kohustus, mis kaasnevad peamiselt elektri ja gaasitorustiku põhivõrgu omanikuks olemisega. Seadusega seatud kohustuste täitmiseks kogub ja kasutab Elering isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik selle eesmärgi täitmiseks. Näiteks kogub Elering seadusest tulenevalt maaomanike andmeid, kelle kinnisasjal asuvad Eleringile kuuluvad elektriliinid või gaasitorustik. Andmeid kasutab Elering maaomanikuga kontakteerumiseks, et leppida kokku kaitsevööndis hooldus- või ehitustööde tegemises. Vastavad maaomaniku kontaktandmed saab Elering teostades päringud kinnistusraamatusse, äriregistrisse ja rahvastikuregistrisse.

Seadusest tuleneva kohustuse raames isikuandmete töötlemist teostab Elering ka tehnovõrkude talumistasude väljamaksete tegemisel vastavalt kinnisasja omaniku esitatud taotlusele. Talumistasude väljamaksetel isikuandmete töötlemine seisneb taotluses esitatud andmete kontrollimisel ja väljamakse teostamisel.

 

Lepingu täitmiseks

Elering töötleb teie isikuandmeid ka sellisel juhul, kui sõlmite Eleringiga lepingu. Sellisteks juhtudeks on suuremal osal maaomanikega sõlmitud raadamise kokkulepped, isikliku kasutusõiguse seadmise lepingud või muud kinnisasja kasutamist reguleerivad lepingud. Elering kasutab sellisel juhul isikuandmeid, et vastavaid lepinguid ette valmistada ning pärast lepingu sõlmimist selleks, et täita lepinguga võetud kohustusi või realiseerida lepingust tulenevaid õigusi.

 

Nõusolekupõhine andmetöötlus

Nõusolekul põhinev andmetöötlus tähendab, et Elering ei töötle teie andmeid seaduse või lepingu kohaselt, vaid te olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Sellist isikuandmete töötlemist teostab Elering oma kliendiportaalis e-elering. Nõusoleku alusel toimuva andmetöötluse kohta e-eleringi kliendiportaalis oleme teile loonud kasutustingimused, mille alusel saate ülevaate, millistel eesmärkidel Elering vastavaid andmeid töötleb. Kasutustingimused saavad teile teatavaks esmasel e-eleringi kliendiportaali sisse logimisel ning nende aktsepteerimisel salvestuvad nad ja saate nendega tutvuda igal ajal uuesti. Nõusolek on selline andmetöötluse alus, millest te saate alati keelduda kui soovite. Selleks peate juba antud nõusoleku tagasi võtma. Vastavad juhised selleks leiate e-eleringi kliendiportaali kasutustingimustest.

 

Õigustatud huvi

Elektri- ja gaasi varustuskindluse tagamine terves Eestis on olulise tähtsusega ülesanne. Seetõttu kaasneb Eleringi hoonetele ja rajatistele (nt alajaamad) ranged nõuded turvalisuse ja ohutuse tagamisel. Nõuete täitmisel ning elektri- ja gaasisüsteemi ohutuse tagamiseks on Eleringil õigustatud huvi kasutada jälgimisseadmeid turvakaamerate näol, et tagada elektri- ja gaasisüsteemi füüsiline turve ja ka vajadusel kontrollida rajatistega seotud hoolduse ja ehitustegevusega seotud nõuetele vastavust. Vastavate jälgimisseadmete kasutamisest teavitavad teid kleebised, et territooriumil kasutatakse videovalvet.

Õigustatud huvi alusel töötleb Elering teie andmeid ka siis, kui pöördute meie poole üldtelefoni (715 1222) või üldise e-postiaadressi (info@elering.ee) kaudu. Üldtelefonile helistades teie kõne salvestatakse parema teeninduse tagamiseks. Soovime teie murede ja küsimustega kõige operatiivsemalt ja paremini tegeleda ja kõnede salvestamine võimaldab kõne uuesti üle kuulata ning lahendada pöördumine võimalikult täpse teabe alusel. Teie pöördumise lahendamisega seotud kõnesalvestise fail kustutatakse 60 päeva pärast.

Elering tagab kohalduva õiguse raames isikuandmete konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.

Mõningatel juhtudel võib Elering isikuandmete töötlemiseks kasutada oma lepingupartnereid, kes täidavad isikuandmete töötlemise toiminguid oma lepingus nimetatud põhikohustuse saavutamiseks. Sellisteks juhtudeks on elektriliinide ja gaasitorustiku hooldus- ja ehitustööd, kus Eleringi lepingupartner korraldab kinnisasja omanikuga suhtlust tööde läbiviimiseks ja vajalike kokkulepete saamiseks. Samuti kasutab Elering lepingupartnereid nende teenuste osutamiseks, mida Elering ei saa ise võimaldada (nt IT arendusteenused, postiteenused, personaliotsingu teenused, kõnekeskuse teenus). Eleringi lepingupartnerid on kohustatud järgima kõiki isikuandmete töötlemisele seatud reegleid, mida järgib ka Elering.

Isikuandmeid ei kasuta ega säilita Elering kauem kui vajalik oma seadustest tulenevate ülesannete täitmiseks, poolte vaheliste kokkuleppe täitmiseks või õigusnõuete koostamiseks. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel, Eleringi õigustatud huvil või kohalduval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, süsteemihalduri kohustustega kaasnevad andmete säilitamise tähtajad või seadusest tulenevad aegumistähtajad).

Õigus tutvuda oma andmetega

Teil on alati võimalik tutvuda teie kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Samuti on teil võimalik saada teavet selle kohta, kui kaua Elering andmeid säilitab ning kellele ja mis ulatuses avaldab. Õigust enda isikuandmetega tutvuda võivad piirata õigusaktid, teiste isikute õigused nende privaatsuse tagamiseks või muu põhjendatud vajadus (nt Eleringi oskusteave, ärisaladused, sisehinnangud ja materjalid).
 

Õigus oma isikuandmete parandamisele

Kui teie andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on teil õigus taotleda oma andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi.

 

Õigus esitada vastuväiteid

Õigus esitada teid puudutavate isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, sh kui Elering tugineb andmete töötlemisele oma õigustatud huvile.

 

Õigus teid puudutavat andmetöötlust piirata

Õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil Elering hindab, kas isikul on õigus oma andmete kustutamisele, välja arvatud juhtudel, kui andmeid on vaja töödelda juriidilise kohustuse täitmiseks või avaliku huvi ülesande täitmiseks


Õigus olla unustatud

Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusolekul ja kui te olete nõusoleku tagasi võtnud on teil õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. Selline õigus ei kohaldu kui isikuandmed, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teisel õiguslikul alusel, näiteks lepingu alusel, juriidilise kohustuse täitmiseks või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks.


Õigus andmete ülekandmisele

Kui Elering kasutab andmeid teie nõusolekul või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on automatiseeritud, on teil õigus saada koopia esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas formaadis.

Kui teil on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õigustega seoses küsimusi või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas meie kogume ja kasutame isikuandmeid, siis võtke meiega ühendust Eleringi andmekaitse nõunikuga, kelleks on Marit Saaretalu, kontaktandmetel: e-post: andmekaitse@elering.ee, tel. 715 2271, aadress: Kadaka tee 42, 12915, Tallinn.

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme ning teie pöördumine meie andmekaitse nõuniku poole ei andnud rahuldavat tulemust, siis on teil võimalik esitada meile kaebus elektroonselt: info@elering.ee või posti teel: Kadaka tee 42, 12915, Tallinn.

Samuti võite esitada kaebuse järelevalveasutusele, kelleks Eestis on Andmekaitse Inspektsioon, e-post: info@aki.ee, postiaadress: Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel 6 274 135, koduleht: www.aki.ee). Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.

Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel füüsiline isik on tuvastatud või tuvastatav. Isikuandmete töötlemise teave kehtib füüsiliste isikute isikuandmete kohta. Seega ei käi Privaatsusteatise teave äriühingute või muude juriidiliste isikute või asutuste andmetel kohta. Privaatsusteates toodud teave kehtib aga kõigi kutse- ja ametitegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt äriühingu töötajate) isikuandmete kohta. Näiteks, kui te suhtlete Eleringiga meie kliendiga seotud isikuna, siis Eleringis me registreerime ja kasutame ka teie kohta käivaid andmeid (isikuandmeid). Te võite olla meie kliendiga seotud näiteks kui juhatuse liige, allkirjaõiguslik isik, töötaja või muu seotud kolmas isik.

Järgnevalt on toodud loetelu andmetest, mida me kogume ja kasutame:

 • elektri- ja maagaasi tarbimisandmed vastavalt seadusele;
 • kontaktandmed maaomanike kohta, kelle kinnisasju läbivad Eleringile kuuluvad elektriliinid või gaasitorustik;
 • tehnovõrkude talumistasude taotluste menetlemise ja väljamaksetega seotud andmed;
 • taastuvenergia toetuse taotluste menetlemise ja tasu väljamaksmisega seotud andmed;
 • päritolutunnistuste väljaandmisega seotud isikuandmed;
 • e-eleringi kliendiportaali ja muude Eleringi veebikeskkondade kasutamiseks vajalikud ja seal tekkivad isikuandmed;
 • Eleringile kuuluvate kinnisasjade, sh peahoone jälgimisseadmed (nt turvakaamerate salvestised);
 • süsteemihalduri kohustustega seotud lepingute täitmisel edastatavad lepingupartnerite esindajate kontaktandmed;
 • klienditeenindusse (üldtelefon ja –postkast) edastatud teadetega kaasnevad isikuandmed.

Kasutame andmeid eesmärgil, milleks me andmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutame me isikuandmed.

Isikuandmete töötlemine avaliku ülesande täitmiseks

Elering, olles nii elektri kui ka gaasi süsteemihaldur peab ja haldab elektrituru andmevahetusplatvormi ja gaasituru andmevahetusplatvormi. Seega töötleb Elering nii elektriturul kui ka gaasiturul olevaid isikuandmeid. Eelkõige on nendeks andmeteks isiku nimi, aadress ja mõõtepunkti kood kuid ka tarbimise andmed. Kirjeldatud isikuandmete töötlemise eesmärk on Eleringile süsteemihaldurina seatud kohustus tagada nii elektrituru kui ka gaasituru tõhus toimimine ja soodustada konkurentsi. Informatsiooni vastavate andmete töötlemise kohta ehk näha mõõtepunktide energiatarbimise andmeid, näha energiateenuse pakkujate lepingute andmeid, anda kolmandatele isikutele õigus oma andmeid näha ja ennast esindada ning jälgida, kellel on ligipääs andmetele ja kes andmeid on kasutanud saab teha Eleringi kliendiportaalis e-elering (https://e.elering.ee).

Lisaks on Eleringil avaliku ülesande täitmiseks loonud ka e-keskkonnad või veebilahendused, mis võimaldavad lihtsustada andmevahetust ning tagada kiirema suhtluse Eleringiga. Sellisteks keskkondadeks on näiteks taastuvenergia infosüsteem GREEN, põhivõrguga liitumise portaal EGLE ja biometaani infosüsteem tootjatele ja müüjatele. Nendes veebikeskkondades töötleb Elering isikuandmeid elektrituru seaduses nimetatud ülesande täitmiseks ja seaduses sätestatud eesmärkidel ja ulatuses.

 

Seadusest tuleneva kohustuse täitmine

Lisaks avaliku ülesande täitmisele tuleneb Eleringile ka seadusest muid kohustus, mis kaasnevad peamiselt elektri ja gaasitorustiku põhivõrgu omanikuks olemisega. Seadusega seatud kohustuste täitmiseks kogub ja kasutab Elering isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik selle eesmärgi täitmiseks. Näiteks kogub Elering seadusest tulenevalt maaomanike andmeid, kelle kinnisasjal asuvad Eleringile kuuluvad elektriliinid või gaasitorustik. Andmeid kasutab Elering maaomanikuga kontakteerumiseks, et leppida kokku kaitsevööndis hooldus- või ehitustööde tegemises. Vastavad maaomaniku kontaktandmed saab Elering teostades päringud kinnistusraamatusse, äriregistrisse ja rahvastikuregistrisse.

Seadusest tuleneva kohustuse raames isikuandmete töötlemist teostab Elering ka tehnovõrkude talumistasude väljamaksete tegemisel vastavalt kinnisasja omaniku esitatud taotlusele. Talumistasude väljamaksetel isikuandmete töötlemine seisneb taotluses esitatud andmete kontrollimisel ja väljamakse teostamisel.

 

Lepingu täitmiseks

Elering töötleb teie isikuandmeid ka sellisel juhul, kui sõlmite Eleringiga lepingu. Sellisteks juhtudeks on suuremal osal maaomanikega sõlmitud raadamise kokkulepped, isikliku kasutusõiguse seadmise lepingud või muud kinnisasja kasutamist reguleerivad lepingud. Elering kasutab sellisel juhul isikuandmeid, et vastavaid lepinguid ette valmistada ning pärast lepingu sõlmimist selleks, et täita lepinguga võetud kohustusi või realiseerida lepingust tulenevaid õigusi.

 

Nõusolekupõhine andmetöötlus

Nõusolekul põhinev andmetöötlus tähendab, et Elering ei töötle teie andmeid seaduse või lepingu kohaselt, vaid te olete andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Sellist isikuandmete töötlemist teostab Elering oma kliendiportaalis e-elering. Nõusoleku alusel toimuva andmetöötluse kohta e-eleringi kliendiportaalis oleme teile loonud kasutustingimused, mille alusel saate ülevaate, millistel eesmärkidel Elering vastavaid andmeid töötleb. Kasutustingimused saavad teile teatavaks esmasel e-eleringi kliendiportaali sisse logimisel ning nende aktsepteerimisel salvestuvad nad ja saate nendega tutvuda igal ajal uuesti. Nõusolek on selline andmetöötluse alus, millest te saate alati keelduda kui soovite. Selleks peate juba antud nõusoleku tagasi võtma. Vastavad juhised selleks leiate e-eleringi kliendiportaali kasutustingimustest.

 

Õigustatud huvi

Elektri- ja gaasi varustuskindluse tagamine terves Eestis on olulise tähtsusega ülesanne. Seetõttu kaasneb Eleringi hoonetele ja rajatistele (nt alajaamad) ranged nõuded turvalisuse ja ohutuse tagamisel. Nõuete täitmisel ning elektri- ja gaasisüsteemi ohutuse tagamiseks on Eleringil õigustatud huvi kasutada jälgimisseadmeid turvakaamerate näol, et tagada elektri- ja gaasisüsteemi füüsiline turve ja ka vajadusel kontrollida rajatistega seotud hoolduse ja ehitustegevusega seotud nõuetele vastavust. Vastavate jälgimisseadmete kasutamisest teavitavad teid kleebised, et territooriumil kasutatakse videovalvet.

Õigustatud huvi alusel töötleb Elering teie andmeid ka siis, kui pöördute meie poole üldtelefoni (715 1222) või üldise e-postiaadressi (info@elering.ee) kaudu. Üldtelefonile helistades teie kõne salvestatakse parema teeninduse tagamiseks. Soovime teie murede ja küsimustega kõige operatiivsemalt ja paremini tegeleda ja kõnede salvestamine võimaldab kõne uuesti üle kuulata ning lahendada pöördumine võimalikult täpse teabe alusel. Teie pöördumise lahendamisega seotud kõnesalvestise fail kustutatakse 60 päeva pärast.

Elering tagab kohalduva õiguse raames isikuandmete konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.

Mõningatel juhtudel võib Elering isikuandmete töötlemiseks kasutada oma lepingupartnereid, kes täidavad isikuandmete töötlemise toiminguid oma lepingus nimetatud põhikohustuse saavutamiseks. Sellisteks juhtudeks on elektriliinide ja gaasitorustiku hooldus- ja ehitustööd, kus Eleringi lepingupartner korraldab kinnisasja omanikuga suhtlust tööde läbiviimiseks ja vajalike kokkulepete saamiseks. Samuti kasutab Elering lepingupartnereid nende teenuste osutamiseks, mida Elering ei saa ise võimaldada (nt IT arendusteenused, postiteenused, personaliotsingu teenused, kõnekeskuse teenus). Eleringi lepingupartnerid on kohustatud järgima kõiki isikuandmete töötlemisele seatud reegleid, mida järgib ka Elering.

Isikuandmeid ei kasuta ega säilita Elering kauem kui vajalik oma seadustest tulenevate ülesannete täitmiseks, poolte vaheliste kokkuleppe täitmiseks või õigusnõuete koostamiseks. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel, Eleringi õigustatud huvil või kohalduval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, süsteemihalduri kohustustega kaasnevad andmete säilitamise tähtajad või seadusest tulenevad aegumistähtajad).

Õigus tutvuda oma andmetega

Teil on alati võimalik tutvuda teie kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Samuti on teil võimalik saada teavet selle kohta, kui kaua Elering andmeid säilitab ning kellele ja mis ulatuses avaldab. Õigust enda isikuandmetega tutvuda võivad piirata õigusaktid, teiste isikute õigused nende privaatsuse tagamiseks või muu põhjendatud vajadus (nt Eleringi oskusteave, ärisaladused, sisehinnangud ja materjalid).
 

Õigus oma isikuandmete parandamisele

Kui teie andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on teil õigus taotleda oma andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi.

 

Õigus esitada vastuväiteid

Õigus esitada teid puudutavate isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, sh kui Elering tugineb andmete töötlemisele oma õigustatud huvile.

 

Õigus teid puudutavat andmetöötlust piirata

Õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel, näiteks ajal, mil Elering hindab, kas isikul on õigus oma andmete kustutamisele, välja arvatud juhtudel, kui andmeid on vaja töödelda juriidilise kohustuse täitmiseks või avaliku huvi ülesande täitmiseks


Õigus olla unustatud

Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusolekul ja kui te olete nõusoleku tagasi võtnud on teil õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. Selline õigus ei kohaldu kui isikuandmed, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teisel õiguslikul alusel, näiteks lepingu alusel, juriidilise kohustuse täitmiseks või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks.


Õigus andmete ülekandmisele

Kui Elering kasutab andmeid teie nõusolekul või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on automatiseeritud, on teil õigus saada koopia esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas formaadis.

Kui teil on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õigustega seoses küsimusi või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas meie kogume ja kasutame isikuandmeid, siis võtke meiega ühendust Eleringi andmekaitse nõunikuga, kelleks on Marit Saaretalu, kontaktandmetel: e-post: andmekaitse@elering.ee, tel. 715 2271, aadress: Kadaka tee 42, 12915, Tallinn.

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme ning teie pöördumine meie andmekaitse nõuniku poole ei andnud rahuldavat tulemust, siis on teil võimalik esitada meile kaebus elektroonselt: info@elering.ee või posti teel: Kadaka tee 42, 12915, Tallinn.

Samuti võite esitada kaebuse järelevalveasutusele, kelleks Eestis on Andmekaitse Inspektsioon, e-post: info@aki.ee, postiaadress: Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel 6 274 135, koduleht: www.aki.ee). Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.