Liigu edasi põhisisu juurde

MARI reguleerimisplatvormiga liitumisega ja sellest tuleneva käsitsi käivitavate reservide protsesside olulise muutumisega seoses kuulutab Elering välja avaliku konsultatsiooni tüüptingimuste ja standardtoote muutmise osas. 

Tagasiside palume saata kuni 31. maini aadressile reservid@elering.ee.

 

Elering AS on koostanud Eesti gaasiülekandevõrgu kümneaastase arengukava perioodile 2024-2033, mis annab ülevaate gaasiülekandevõrku tehtavatest investeeringutest, arenguplaanidest ja gaasivarustuskindlusest Eestis.

Mechanism for long-term balancing capacity reserve procurement – public consultation

 

Elering korraldab avaliku konsultatsiooni seoses gaasi ülekandevõrguga liitumiste tüüptingimuste muutmisega. Kutsume turuosalisi ja puudutatud osapooli muudatustele arvamust avaldama.

Konsultatsioon on avatud kuni 04.12.2023.

Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/944 artiklist 51 on Eesti elektrituruseaduse § 66 lõike 8 alusel seatud põhivõrguettevõtjale kohustus vähemalt iga kahe aasta tagant esitada võrgu kümneaastane arengukava, mis põhineb olemasoleval ja prognoositaval nõudlusel ja pakkumisel.

Sellega seoses esitab Elering avalikule konsultatsioonile Eesti elektriülekandevõrgu kümneaastase arengukava perioodile 2024-2033, mis annab ülevaate ülekandevõrku tehtavatest investeeringutest, arenguplaanidest ja varustuskindlusest Eestis. 

Läti ja Eesti gaasi ülekandesüsteemihaldurid, AS "Conexus Baltic Grid" ja Elering AS (edaspidi TSO-d), alustavad avalikku konsultatsiooni ettepanekute üle muuta ühiseid “Common Regulations for the Use of Natural Gas Transmission System”. Selle konsultatsiooni eesmärk on koguda sidusrühmadelt tagasisidet muudatuste eelnõu kohta.

Loetavuse ja juriidilise selguse suurendamiseks tehakse järgnevad muudatused:

AS Augstsprieguma tīkls, Elering AS ja Litgrid AB (Balti süsteemihaldurid) on valmistanud ette Balti reserviturgude kontseptsiooni, koos vastavate metoodikaettepanekutega elektrisüsteemi tasakaalustamise määruse ((EU) 2017/2195, edaspidi EBGL) sisust lähtuvalt.

Eelnevalt on avalikud konsultatsioonid käsitlenud ülekandevõimsuste broneerimise loogikat sagedusreservide jaoks (lähtuvalt EBGL artikkel 41 lõike 1 sisust) ning Balti ühise sagedusreservide võimsusturu reegleid (lähtuvalt EBGL artikkel 33 lõike 1 ning artikkel 38 lõike 1 sisust).

Soome ja Eesti gaasisüsteemi operaatorid (TSOd), Gasgrid Finland Oy ja Elering AS, korraldavad avaliku konsultatsiooni seoses Balticconnectori võimsuse jaotamise mehhanismi analüüsiga - konsultatsioon on avatud kuni 17. maini.

Allpool manuses TSOde analüüs gaasi ülekandevõimsuse jaotamise mehhanismide kohta koos avaliku konsultatsiooni küsimustikuga.

Elering esitas 31.03.- 01.05.2023 avalikule konsultatsioonile  ettepanekud rakendada reguleerimisturule tarbimise juhtimise tsentraalse arvelduse mudeli esitades muudatusettepanekud Elering AS reguleerimisteenuse osutamise ja elektrienergia bilansilepingu tüüptingimustes. Tsentraalse arveldusmudeli üldpõhimõte on järgmine: