Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimustega (edaspidi liitumistingimused) on lähtuvalt elektrituruseadusest, elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjast, võrgueeskirjast, RfG-st ja DCC-st sätestatud menetluslikud ja tehnilised reeglid, põhimõtted ning tingimused:

  • põhivõrguga liitujatele;
  • põhivõrguga ühendatud tarbijatele ja tootjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse A-, B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid;
  • põhivõrguga ühendatud tootjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse elektrienergia tarbija, mis ei ole tootmismooduli omatarve ning mis tingib liitumistingimuste punktis 5.6 kirjeldatud tingimuste täitmiseks vajaliku ümberehituse ja/või -seadistuse;
  • jaotusvõrguettevõtjatele, kelle elektrivõrguga ühendatakse A-, B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid;
  • tootjatele, kelle B-, C- või D-tüüpi tootmismoodulid ühendatakse jaotusvõrguettevõtja elektrivõrguga.

Tootmismoodulite jagunemine:

  • A- tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on alla 0,5 megavati MW;
  • B-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 0,5 MW, kuid alla 5 MW;
  • C-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 5 MW, kuid alla 15 MW;
  • D-tüüpi tootmismoodulid - liitumispunkti pinge on vähemalt 110 kV või elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 15 MW.

Alates 1. juulist 2019 alustatud liitumismenetlustele kohalduvad liitumistingimused on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.05.2019 otsusega nr 7-10/2019-003.

Elering muutis 1. juulist 2019 kehtivaid Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimuste (edaspidi: liitumistingimused) punkti 4.4.7.2.1.

Sisse viidud muudatuste näol on tegemist liitumistingimuste kehtiva redaktsiooni täpsustustega, mille eesmärgiks on lihtsustada Eleringi võrguga liitunud kuni 5 MW tootmisseadmete võrgueeskirja nõuetekohasuse hindamise läbiviimist. Nimelt on liitujatel hetkel kehtivate liitumistingimuste kohaselt võimalik võrgueeskirja nõuetekohasuse füüsiliste katsetuste vähendamiseks tõendada nõuetekohasust ka volitatud sertifitseerija poolt välja antud tõendi alusel. Juurde lisanduv tingimus lubab alla 5 MW tootmismoodulite puhul tõendada lühise läbimise võimekust simulatsioonide alusel.  

Toodud muudatus kehtib alates 11. jaanuarist 2021. a.

 

  Ülevaade 01.07.2019 kehtivate  liitumistingimuste muudatusest

Liitumisprotsessi vältel edastavate andmete vormid
Liitumistaotlusega edastatavad andmed
Prototüüpse seadme ühendamise taotlus
Pingestamistaotlus
Pingestamiskava
Tootmismooduli põhiandmed
Pingestamis- ja sünkroniseerimistaotlused
Pingestamistaotlus
Sünkroniseerimistaotlus

 

 

Varasemad liitumislepingu tüüpvormid
Dokumendi nimi Kehtivus
Põhivorguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.06.2017
Põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.01.2013 - 31.05.2016

 

 

 

 

Varasemad liitumislepingu tüüpvormid
Dokumendi nimi Kehtivus
Põhivorguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.06.2017
Põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.01.2013 - 31.05.2016