Liigu edasi põhisisu juurde

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne energiavarustus.

Eleringi tegevust reguleerivad elektrituruseadus ja maagaasiseadus. Elering loodi 27. jaanuaril 2010, mil toimus omandiline eraldumine Eesti Energia AS-ist. Gaasi ülekandevõrgu omanikuks sai Elering 2015. aastal. Kõik Eleringi aktsiad kuuluvad Eesti Vabariigile, kelle aktsionäri õigusi teostab Kliimaministeerium.

Varustuskindluse kui elutähtsa teenuse toimepidevuse kindlustamiseks peab Elering üleval ja arendab nii elektri kui gaasi siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektri- ja gaasisüsteemi. Elektrisüsteemis tuleb tagada tasakaal tootmise ja tarbimise vahel ning gaasisüsteemis piisava gaasikoguse olemasolu tarbijate varustamiseks.

Pikaajalise varustuskindluse ja energiajulgeoleku tagamiseks töötame eesmärgiga ühendada Balti riikide energiaturud tugevalt ülejäänud Euroopaga. See tähendab elektrisüsteemi lahtiühendamist Venemaa omast ning lõimimist Euroopa Liidu elektrisüsteemiga. Gaasi valdkonnas on Eleringi esmaseks eesmärgiks Soomet ja Balti riike katva regionaalse gaasituru loomine.

Meie tegevus lähtub avatud energiaturu põhimõttest. Teame oma vastutust turu toimimise tagamisel ja kindlustame kõikidele energiaturu osalistele – tootjatele, müüjatele, jaotusvõrkudele ja bilansihalduritele – võrdse kohtlemise. Tarbijal peab olema võimalus ja vabadus valida, kellelt energiat osta. Töötame selle nimel, et Eesti tootjatel oleks piiranguteta ligipääs naaberriikide ja laiemalt Euroopa energiaturule ning teiste riikide tootjatel võimalus müüa energiat Balti turul. Olulise osa Eleringi investeeringutest moodustavad piiriüleste ühenduste rajamise projektid, mille eesmärk on kindlustada energia vaba liikumine Euroopa energiaturul. Toetame Euroopa energialiidu eesmärkide elluviimist.

Elering tegutseb energeetika kompetentsikeskusena, panustades teadus- ja arendustegevusse ning on nõuandjaks valdkonna poliitikate kujundamisel. Teadvustame info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate laialdase kasutuse olulisust energiasüsteemide arendamisel.

Arvestame oma tegevuses sidusrühmade ootusi ning toetame Eesti majanduse arengut ja konkurentsivõimet. Eleringi suurimaks varaks on enam kui 200 kõrge kvalifikatsiooniga tippspetsialisti. Töösuhte hoidmine pühendunud töötajatega ning atraktiivse tööandja maine kujundamine noorte talentide silmis võimaldavad edukalt toime tulla Eleringi vastutusrikka rolliga.

Konkurentsiamet väljastas Eleringile elektri põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamise tegevusloa 24. jaanuaril 2014 ning gaasi ülekandevõrgu tegevusloa 23. detsembril 2016.

Elering lähtub oma põhitegevuses järgmistest õigusaktidest:

26. juuni 2009

Majandus-ja kommunikatsiooniminister moodustab komisjoni, mis hakkab ette valmistama põhivõrgu eraldamist AS-ist Eesti Energia.

27. jaanuar 2010

Elering OÜ eraldub Eesti Energiast ja Eleringi omand läheb üle majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

28. jaanuar 2010

Riigikogu võtab vastu elektrituruseaduse muudatused, mis näevad ette põhivõrguettevõtja eraldamise elektrikontsernist.

15. veebruar 2010

Elering ja Fingrid sõlmivad Tallinnas raamleppe alalisvooluühenduse EstLink 2 ehitamiseks.

26. veebruar 2010

Elering käivitab koostöös partneritega Elektrituru Arendamise Nõukoja.

1. aprill 2010

Nord Pool Spot avab Eestis NPS EstLinki hinnapiirkonna, Eesti elektrituru 35%-line avanemine.

1. oktoober 2010

NPS EstLink hinnapiirkonna ümbernimetamine NPS Eesti hinnapiirkonnaks.

8. aprill 2011

Elering OÜ kujundatakse ümber aktsiaseltsiks (aluseks ainuosaniku otsus 25. veebruarist 2011).

24. mai 2011

Rahvusvaheline reitinguagentuur Moody’s väljastab Eleringile krediidireitingu A3, positiivne.

1. juuli 2011

Elering viib läbi eduka võlakirjaemissiooni mahuga 225 miljonit eurot.

1. august 2012

Elering omandab kaheprotsendilise osaluse Põhjamaade elektribörsis Nord Pool Spot.

25. august 2012

Elering avab elektritarbimise andmeid koondava Andmelao, millel on oluline roll elektrituru täielikul avamisel.

1. jaanuar 2013

Eesti elektriturg avaneb täielikult kõikidele elektritarbijatele.

15. märts 2013

Balti riikide elektrisüsteemihaldurid jõuavad kokkuleppele piiriüleste ülekandevõimsuste arvutamise ja jaotamise osas nii Balti riikide omavahelistel piiridel kui piiril Venemaa ja Valgevenega.

21. märts 2013

Valitsus otsustab Eesti Energia aktsiate üleviimise rahandusministeeriumi valitsemisalasse.

11. september 2013

Riigikontroll toob riigi äriühingute majanduse korraldamist käsitlevas kontrolliaruandes üheksa riigi osalusega äriühingu hulgas Eleringi välja kui ainsa, kus ettevõtte nõukogu oli äriühingu strateegia täitmist igal aastal hinnanud ja seda ka nõukogu koosoleku protokollilise otsusega kinnitanud.

26. november 2013

Elering võtab ehitajalt üle esimese avariireservelektrijaama võimsusega 110 MW.

6. detsembr 2013

Algab EstLink 2 proovitöö periood. Ühendus läheb esmakordselt elektrituru käsutusse.

30. detsember 2013

Elering ja Fingrid saavad EstLink 1 omanikeks.

1. jaanuar 2014

Eesti ja Läti elektrisüsteemihaldurite Elering ja Augstprieguma tīkls (AST) kokkuleppe kohaselt rakendatakse Eesti ja Läti vahelisel piiril osaliselt võimsuste otsest jaotusmehhanismi (limiteeritud PTR-ide ehk ülekandevõimsuse oksjon), mis võimaldab turuosalistel täiendavalt maandada piirkondadevahelist hinnariski.

6. jaanuar 2014

Konkurentsiamet kinnitab koostöös Euroopa Komisjoniga Eleringi vastavust Euroopa Liidu regulatsioonidest tulenevatele nõuetele ning andis ettevõttele õiguse tegutseda põhivõrguettevõtjast elektrisüsteemihaldurina Eestis.

7. veebruar 2014

Elering ja Fingrid võtavad EstLink 2-e ehitajatelt ametlikult üle.

11. juuni 2014

Elering sõlmib Euroopa Investeerimispangaga (EIB) lepingu 32 miljoni euro laenamiseks, et rahastada Kiisal valmivat avariireservelektrijaama projekti.

21. juuni 2014

Elering võtab ehitajatelt üle teise avariireservelektrijaama Kiisal võimsusega 140 MW.

26. september 2014

Elering saab AIB (Association of Issuing Bodies) liikmeks, mis annab Eesti elektritootjatele peatselt võimaluse alustada riikidevahelist kauplemist elektri päritolutunnistustega.

3. oktoober 2014

Valmib Tartu-Viljandi-Sindi uus 330/110 kõrgepingeliin.

10. november 2014

Elering sõlmib lepingu 51,38 protsendi Võrguteenus Valdus aktsiate ostmiseks eesmärgiga saada Eesti gaasipõhivõrgu omanikuks.

1. detsember 2014

Kolm Balti süsteemihaldurit – Elering, AST ja Litgrid – sõlmivad kolme riiki hõlmava tegevuskava, mille täitmine võimaldab 2025. aastal üle minna sünkroontööle Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. Samal nädalal kinnitavad Balti riikide peaministrid vajadust sünkroniseerimisega kiiresti edasi liikuda.

November 2014

Eesti ja Soome elektri börsihinnad ühtivad novembrikuus esmakordselt 100 protsendil tundidest.

1. detsember 2014

Hakkab kehtima Taavi Veskimägi uus leping Elering AS juhatuse esimehena järgmiseks viieks aastaks.

31. detsember 2014

Elering on viie iseseisvuse aastaga loonud omanikule lisandväärtust (EVA) 63,6 miljonit eurot.

2. jaanuar 2015

Elering viib lõpule gaasi põhivõrgu enamusosaluse omandamise tehingu.

19. veebruar 2015

Elering käivitab koos partneritega gaasituru arendamise nõukoja.

Konkurentsiamet väljastas Eleringile elektri põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamise tegevusloa 24. jaanuaril 2014 ning gaasi ülekandevõrgu tegevusloa 23. detsembril 2016.

Elering lähtub oma põhitegevuses järgmistest õigusaktidest:

26. juuni 2009

Majandus-ja kommunikatsiooniminister moodustab komisjoni, mis hakkab ette valmistama põhivõrgu eraldamist AS-ist Eesti Energia.

27. jaanuar 2010

Elering OÜ eraldub Eesti Energiast ja Eleringi omand läheb üle majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

28. jaanuar 2010

Riigikogu võtab vastu elektrituruseaduse muudatused, mis näevad ette põhivõrguettevõtja eraldamise elektrikontsernist.

15. veebruar 2010

Elering ja Fingrid sõlmivad Tallinnas raamleppe alalisvooluühenduse EstLink 2 ehitamiseks.

26. veebruar 2010

Elering käivitab koostöös partneritega Elektrituru Arendamise Nõukoja.

1. aprill 2010

Nord Pool Spot avab Eestis NPS EstLinki hinnapiirkonna, Eesti elektrituru 35%-line avanemine.

1. oktoober 2010

NPS EstLink hinnapiirkonna ümbernimetamine NPS Eesti hinnapiirkonnaks.

8. aprill 2011

Elering OÜ kujundatakse ümber aktsiaseltsiks (aluseks ainuosaniku otsus 25. veebruarist 2011).

24. mai 2011

Rahvusvaheline reitinguagentuur Moody’s väljastab Eleringile krediidireitingu A3, positiivne.

1. juuli 2011

Elering viib läbi eduka võlakirjaemissiooni mahuga 225 miljonit eurot.

1. august 2012

Elering omandab kaheprotsendilise osaluse Põhjamaade elektribörsis Nord Pool Spot.

25. august 2012

Elering avab elektritarbimise andmeid koondava Andmelao, millel on oluline roll elektrituru täielikul avamisel.

1. jaanuar 2013

Eesti elektriturg avaneb täielikult kõikidele elektritarbijatele.

15. märts 2013

Balti riikide elektrisüsteemihaldurid jõuavad kokkuleppele piiriüleste ülekandevõimsuste arvutamise ja jaotamise osas nii Balti riikide omavahelistel piiridel kui piiril Venemaa ja Valgevenega.

21. märts 2013

Valitsus otsustab Eesti Energia aktsiate üleviimise rahandusministeeriumi valitsemisalasse.

11. september 2013

Riigikontroll toob riigi äriühingute majanduse korraldamist käsitlevas kontrolliaruandes üheksa riigi osalusega äriühingu hulgas Eleringi välja kui ainsa, kus ettevõtte nõukogu oli äriühingu strateegia täitmist igal aastal hinnanud ja seda ka nõukogu koosoleku protokollilise otsusega kinnitanud.

26. november 2013

Elering võtab ehitajalt üle esimese avariireservelektrijaama võimsusega 110 MW.

6. detsembr 2013

Algab EstLink 2 proovitöö periood. Ühendus läheb esmakordselt elektrituru käsutusse.

30. detsember 2013

Elering ja Fingrid saavad EstLink 1 omanikeks.

1. jaanuar 2014

Eesti ja Läti elektrisüsteemihaldurite Elering ja Augstprieguma tīkls (AST) kokkuleppe kohaselt rakendatakse Eesti ja Läti vahelisel piiril osaliselt võimsuste otsest jaotusmehhanismi (limiteeritud PTR-ide ehk ülekandevõimsuse oksjon), mis võimaldab turuosalistel täiendavalt maandada piirkondadevahelist hinnariski.

6. jaanuar 2014

Konkurentsiamet kinnitab koostöös Euroopa Komisjoniga Eleringi vastavust Euroopa Liidu regulatsioonidest tulenevatele nõuetele ning andis ettevõttele õiguse tegutseda põhivõrguettevõtjast elektrisüsteemihaldurina Eestis.

7. veebruar 2014

Elering ja Fingrid võtavad EstLink 2-e ehitajatelt ametlikult üle.

11. juuni 2014

Elering sõlmib Euroopa Investeerimispangaga (EIB) lepingu 32 miljoni euro laenamiseks, et rahastada Kiisal valmivat avariireservelektrijaama projekti.

21. juuni 2014

Elering võtab ehitajatelt üle teise avariireservelektrijaama Kiisal võimsusega 140 MW.

26. september 2014

Elering saab AIB (Association of Issuing Bodies) liikmeks, mis annab Eesti elektritootjatele peatselt võimaluse alustada riikidevahelist kauplemist elektri päritolutunnistustega.

3. oktoober 2014

Valmib Tartu-Viljandi-Sindi uus 330/110 kõrgepingeliin.

10. november 2014

Elering sõlmib lepingu 51,38 protsendi Võrguteenus Valdus aktsiate ostmiseks eesmärgiga saada Eesti gaasipõhivõrgu omanikuks.

1. detsember 2014

Kolm Balti süsteemihaldurit – Elering, AST ja Litgrid – sõlmivad kolme riiki hõlmava tegevuskava, mille täitmine võimaldab 2025. aastal üle minna sünkroontööle Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. Samal nädalal kinnitavad Balti riikide peaministrid vajadust sünkroniseerimisega kiiresti edasi liikuda.

November 2014

Eesti ja Soome elektri börsihinnad ühtivad novembrikuus esmakordselt 100 protsendil tundidest.

1. detsember 2014

Hakkab kehtima Taavi Veskimägi uus leping Elering AS juhatuse esimehena järgmiseks viieks aastaks.

31. detsember 2014

Elering on viie iseseisvuse aastaga loonud omanikule lisandväärtust (EVA) 63,6 miljonit eurot.

2. jaanuar 2015

Elering viib lõpule gaasi põhivõrgu enamusosaluse omandamise tehingu.

19. veebruar 2015

Elering käivitab koos partneritega gaasituru arendamise nõukoja.