Liigu edasi põhisisu juurde

2021. aasta 2. kvartali äritulud kasvasid võrreldes 2020. aasta 2. kvartaliga 14,6%, ulatudes 32,0 miljoni euroni. Kasv on seotud peamiselt bilansienergia tuludega, mis suurenesid 49,9% 11,3 miljoni euroni.

Nii elektri- kui gaasi ülekandemahud jäid suhteliselt stabiilseks. Elektri ülekandemahud kasvasid vastavalt 2,1% ja gaasi ülekandemahud vähenesid 0,9%, millest tulenevalt kasvasid ülekandetulud kokku 1,5% 16,2 miljoni euroni. Kõrgem elektrihind mõjutas negatiivselt elektri võrgukadude kulusid 1,7 miljoni euro ulatuses.

Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas 2021. aasta teise kvartali kulum 1,8 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt suurenesid ärikulud 35,2% 35,6 miljoni euroni.

Eleringi esimese kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures. Kokkuvõttes teenis Elering 4,1 miljonit eurot puhaskahjumit.

Eleringi teise kvartali rahavood äritegevusest olid 10,8 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 21,7 miljonit eurot, investeeringute finantseerimiseks saadi Euroopa Liidu abirahastust 11,9 miljoni euro ulatuses . Ettevõte tagastas 2021. aasta teises kvartalis 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.

Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1,1 miljardi euroni, kohustuste maht 731,1 miljoni euroni ning omakapital oli 376,6 miljonit eurot.

  30.06.21 30.06.20 31.12.20

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 74 728 23 979 50 619
Lühiajalised finantsinvesteeringud 10 000 1 900 899
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 28 081 35 907 38 586
Varud 3 378 3 671 3 535
Käibevara kokku 116 187 65 457 93 639
Põhivara 991 477 960 681 982 097
VARAD KOKKU 1 107 664 1 026 138 1 075 736

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 636 10 565 10 565
Lühiajalised muud kohustised 53 908 25 703 28 449
Lühiajalised kohustised kokku 64 544 36 268 39 014
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 317 304 327 570 322 389
Tulevaste perioodide tulud 349 256 255 391 327 366
Pikaajalised kohustised kokku 666 560 582 961 649 755
Kohustised kokku 731 104 619 229 688 769

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus 0 -46 -1 047
Kohustuslik reservkapital 17 595 14 686 141 794
Jaotamata omakapital 129 075 162 379 141 794
Omakapital kokku 376 560 406 909 386 967
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 107 664 1 026 138 1 075 736

 

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2021 2020 2021 2020 2020
Müügitulu 30 237 26 146 82 815 67 978 137 067
Muud äritulud 1 810 1 815 2 939 2 696 5 327
Kaubad, toore, materjal ja teenused 19 699 12 916 39 676 23 669 53 255
Mitmesugused tegevuskulud 1 665 1 157 3 119 2 556 5 354
Tööjõukulud 2 879 2 653 5 764 5 419 10 970
Põhivara kulum 11 381 9 596 22 067 19 135 40 123
Muud ärikulud 4 22 24 53 91
ÄRIKASUM -3 581 1 617 15 104 19 842 32 601
Finantstulud 1 0 12 1 2 338
Finantskulud 569 583 1 125 1 201 2 338
MAKSUEELNE KASUM -4 149 1 034 13 991 18 642 30 266
Tulumaks 0 0 0 0 4 964
PUHASKASUM -4 149 1 034 13 991 18 642 25 302

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2021 2020 2021 2020 2020

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -4 149 1 035 13 991 18 641 30 266
Korrigeerimised
Kulum 11 381 9 596 22 067 19 135 40 123
Kokku käibevarade netomuutus 12 061 3 597 12 753 3 361 1 859
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -5 328 -665 1 758 -2 183 -1 738
Tasutud intressid -1 979 -2 107 -2 000 -2 134 -2 319
Tulumaks dividendidelt 0 0 0 -1 568 -6 531
Muud korrigeerimised -1 177 -761 -1 683 -1 500 -791
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 10 809 10 695 46 886 33 752 60 869

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -21 724 -23 388 -31 936 -58 819 -100 214
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 11 935 1 159 11 935 1 159 59 477
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 0 -10 000 0 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 7 573 7 255 11 384 10 700 24 053
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 912 0 0
Laekunud põhivara müügist 144 133 216 133 264
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 072 -14 841 -17 489 -46 827 -16 420

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -5 279 -5 279 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -2 -7 -9 -14 -19
Tasutud dividende 0 0 0 0 -25 600
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 644 -2 649 -5 288 -5 293 -36 177
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 6 093 -6 795 24 109 -18 368 8 272
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 68 635 30 774 50 619 42 347 42 347
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 74 728 23 979 74 728 23 979 50 619
  30.06.21 30.06.20 31.12.20

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 74 728 23 979 50 619
Lühiajalised finantsinvesteeringud 10 000 1 900 899
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 28 081 35 907 38 586
Varud 3 378 3 671 3 535
Käibevara kokku 116 187 65 457 93 639
Põhivara 991 477 960 681 982 097
VARAD KOKKU 1 107 664 1 026 138 1 075 736

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 636 10 565 10 565
Lühiajalised muud kohustised 53 908 25 703 28 449
Lühiajalised kohustised kokku 64 544 36 268 39 014
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 317 304 327 570 322 389
Tulevaste perioodide tulud 349 256 255 391 327 366
Pikaajalised kohustised kokku 666 560 582 961 649 755
Kohustised kokku 731 104 619 229 688 769

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus 0 -46 -1 047
Kohustuslik reservkapital 17 595 14 686 141 794
Jaotamata omakapital 129 075 162 379 141 794
Omakapital kokku 376 560 406 909 386 967
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 107 664 1 026 138 1 075 736

 

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2021 2020 2021 2020 2020
Müügitulu 30 237 26 146 82 815 67 978 137 067
Muud äritulud 1 810 1 815 2 939 2 696 5 327
Kaubad, toore, materjal ja teenused 19 699 12 916 39 676 23 669 53 255
Mitmesugused tegevuskulud 1 665 1 157 3 119 2 556 5 354
Tööjõukulud 2 879 2 653 5 764 5 419 10 970
Põhivara kulum 11 381 9 596 22 067 19 135 40 123
Muud ärikulud 4 22 24 53 91
ÄRIKASUM -3 581 1 617 15 104 19 842 32 601
Finantstulud 1 0 12 1 2 338
Finantskulud 569 583 1 125 1 201 2 338
MAKSUEELNE KASUM -4 149 1 034 13 991 18 642 30 266
Tulumaks 0 0 0 0 4 964
PUHASKASUM -4 149 1 034 13 991 18 642 25 302

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2021 2020 2021 2020 2020

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -4 149 1 035 13 991 18 641 30 266
Korrigeerimised
Kulum 11 381 9 596 22 067 19 135 40 123
Kokku käibevarade netomuutus 12 061 3 597 12 753 3 361 1 859
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -5 328 -665 1 758 -2 183 -1 738
Tasutud intressid -1 979 -2 107 -2 000 -2 134 -2 319
Tulumaks dividendidelt 0 0 0 -1 568 -6 531
Muud korrigeerimised -1 177 -761 -1 683 -1 500 -791
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 10 809 10 695 46 886 33 752 60 869

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -21 724 -23 388 -31 936 -58 819 -100 214
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 11 935 1 159 11 935 1 159 59 477
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 0 -10 000 0 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 7 573 7 255 11 384 10 700 24 053
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 912 0 0
Laekunud põhivara müügist 144 133 216 133 264
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 072 -14 841 -17 489 -46 827 -16 420

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -5 279 -5 279 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -2 -7 -9 -14 -19
Tasutud dividende 0 0 0 0 -25 600
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 644 -2 649 -5 288 -5 293 -36 177
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 6 093 -6 795 24 109 -18 368 8 272
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 68 635 30 774 50 619 42 347 42 347
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 74 728 23 979 74 728 23 979 50 619