Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi 2021. aasta kolmanda kvartali äritulud kasvasid võrreldes 2020. aasta sama kvartaliga 55,3%, ulatudes 38,7 miljoni euroni. Kasv on seotud peamiselt bilansienergia tuludega, mis suurenesid 11,2 miljonit eurot. Elektri ülekandemahud olid võrdlemisi stabiilsed, kasvades vaid 0,6%. Kasv gaasi ülekandemahtudes ulatus 5,3%-ni. Ülekandetulud kokku kasvasid 1,3% 14,9 miljoni euroni. Kõrgem elektrihind mõjutas negatiivselt elektri võrgukadude kulusid 7,7 miljoni euro ulatuses. Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas 2021. aasta teise kvartali kulum 1,8 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt suurenesid ärikulud 78,6% 47,1 miljoni euroni.

Eleringi esimese kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures. Kokkuvõttes teenis Elering 9,0 miljonit eurot puhaskahjumit.

Eleringi teise kvartali rahavood äritegevusest olid 8,5 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 21,5 miljonit eurot. Ettevõte tagastas 2021. aasta kolmandas kvartalis 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.

Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1,1 miljardi euroni, kohustuste maht 749,2 miljoni euroni ning omakapital oli 367,6 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  30.09.21 30.09.20 31.12.20

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 71 933 26 186 50 619
Lühiajalised finantsinvesteeringud 0 0 899
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 38 216 35 188 38 586
Varud 3 394 3 575 3 535
Käibevara kokku 113 543 64 949 93 639
Põhivara 1 003 197 976 126 982 097
VARAD KOKKU 1 116 740 1 041 075 1 075 736

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 636 10 565 10 565
Lühiajalised muud kohustised 54 812 60 674 28 449
Lühiajalised kohustised kokku 65 448 71 239 39 014
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 314 618 324 983 322 389
Tulevaste perioodide tulud 369 110 270 544 327 366
Pikaajalised kohustised kokku 683 728 595 527 649 755
Kohustised kokku 749 176 666 766 688 769

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus 0 -46 -1 047
Kohustuslik reservkapital 17 595 16 330 141 794
Jaotamata omakapital 120 079 128 135 141 794
Omakapital kokku 367 564 374 309 386 967
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 116 740 1 041 075 1 075 736

 

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2021 2020 2021 2020 2020
Müügitulu 36 773 23 917 119 588 91 895 137 067
Muud äritulud 1 884 981 4 823 3 677 5 327
Kaubad, toore, materjal ja teenused 31 512 13 137 71 188 36 806 53 255
Mitmesugused tegevuskulud 1 525 1 154 4 644 3 710 5 354
Tööjõukulud 2 462 2 320 8 226 7 739 10 970
Põhivara kulum 11 551 9 725 33 618 28 860 40 123
Muud ärikulud 19 19 43 72 91
ÄRIKASUM -8 412 -1 457 6 692 18 385 32 601
Finantstulud 2 1 14 2 2 338
Finantskulud 586 578 1 711 1 779 2 338
MAKSUEELNE KASUM -8 996 -2 034 4 995 16 608 30 266
Tulumaks 0 4 964 0 4 964 4 964
PUHASKASUM -8 996 -6 998 4 995 11 644 25 302
 

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2021 2020 2021 2020 2020

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -8 996 -2 035 4 995 16 607 30 266
Korrigeerimised
Kulum 11 551 9 725 33 618 28 860 40 123
Kokku käibevarade netomuutus -9 367 838 3 386 4 199 1 859
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -959 1 429 799 -754 -1 738
Tasutud intressid -59 -39 -2 059 -2 173 -2 319
Tulumaks dividendidelt 0 0 0 -1 568 -6 531
Muud korrigeerimised -663 -663 -2 346 -2 163 -791
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -8 493 9 256 38 393 43 008 60 869

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -21 497 -20 716 -53 433 -79 535 -100 214
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 11 397 11 935 12 556 59 477
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 10 000 0 0 0 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 19 548 4 792 30 932 15 492 24 053
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 912 0 0
Laekunud põhivara müügist 301 118 517 251 264
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 8 352 -4 409 -9 137 -51 236 -16 420

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -7 916 -7 916 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -17 -3 -26 -17 -19
Tasutud dividende 0 0 0 0 -25 600
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 654 -2 640 -7 942 -7 933 -36 177
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -2 795 2 207 21 314 -16 161 8 272
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 74 728 23 979 50 619 42 347 42 347
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 71 933 26 186 71 933 26 186 50 619

Tuhandetes eurodes

  30.09.21 30.09.20 31.12.20

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 71 933 26 186 50 619
Lühiajalised finantsinvesteeringud 0 0 899
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 38 216 35 188 38 586
Varud 3 394 3 575 3 535
Käibevara kokku 113 543 64 949 93 639
Põhivara 1 003 197 976 126 982 097
VARAD KOKKU 1 116 740 1 041 075 1 075 736

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 636 10 565 10 565
Lühiajalised muud kohustised 54 812 60 674 28 449
Lühiajalised kohustised kokku 65 448 71 239 39 014
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 314 618 324 983 322 389
Tulevaste perioodide tulud 369 110 270 544 327 366
Pikaajalised kohustised kokku 683 728 595 527 649 755
Kohustised kokku 749 176 666 766 688 769

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus 0 -46 -1 047
Kohustuslik reservkapital 17 595 16 330 141 794
Jaotamata omakapital 120 079 128 135 141 794
Omakapital kokku 367 564 374 309 386 967
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 116 740 1 041 075 1 075 736

 

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2021 2020 2021 2020 2020
Müügitulu 36 773 23 917 119 588 91 895 137 067
Muud äritulud 1 884 981 4 823 3 677 5 327
Kaubad, toore, materjal ja teenused 31 512 13 137 71 188 36 806 53 255
Mitmesugused tegevuskulud 1 525 1 154 4 644 3 710 5 354
Tööjõukulud 2 462 2 320 8 226 7 739 10 970
Põhivara kulum 11 551 9 725 33 618 28 860 40 123
Muud ärikulud 19 19 43 72 91
ÄRIKASUM -8 412 -1 457 6 692 18 385 32 601
Finantstulud 2 1 14 2 2 338
Finantskulud 586 578 1 711 1 779 2 338
MAKSUEELNE KASUM -8 996 -2 034 4 995 16 608 30 266
Tulumaks 0 4 964 0 4 964 4 964
PUHASKASUM -8 996 -6 998 4 995 11 644 25 302
 

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2021 2020 2021 2020 2020

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -8 996 -2 035 4 995 16 607 30 266
Korrigeerimised
Kulum 11 551 9 725 33 618 28 860 40 123
Kokku käibevarade netomuutus -9 367 838 3 386 4 199 1 859
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -959 1 429 799 -754 -1 738
Tasutud intressid -59 -39 -2 059 -2 173 -2 319
Tulumaks dividendidelt 0 0 0 -1 568 -6 531
Muud korrigeerimised -663 -663 -2 346 -2 163 -791
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -8 493 9 256 38 393 43 008 60 869

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -21 497 -20 716 -53 433 -79 535 -100 214
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 11 397 11 935 12 556 59 477
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 10 000 0 0 0 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 19 548 4 792 30 932 15 492 24 053
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 912 0 0
Laekunud põhivara müügist 301 118 517 251 264
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 8 352 -4 409 -9 137 -51 236 -16 420

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -7 916 -7 916 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -17 -3 -26 -17 -19
Tasutud dividende 0 0 0 0 -25 600
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 654 -2 640 -7 942 -7 933 -36 177
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -2 795 2 207 21 314 -16 161 8 272
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 74 728 23 979 50 619 42 347 42 347
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 71 933 26 186 71 933 26 186 50 619