Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi äritulud püsisid stabiilsena

Eleringi äritulud olid võrreldes möödunud aasta teise kvartaliga suhteliselt stabiilsed, ulatudes 28,0 miljoni euroni. Energiaturgudega seotud tulud olid aastases võrdluses küll 1,3 miljoni võrra madalamad, aga langust kompenseeris kasv energiaturgudega mitteseotud tulude osas. Langust elektriülekandeteenuses kompenseeris kasv gaasi ülekandeteenuse tuludes. Samuti mõjutas positiivselt tulusid finantsinvesteeringult saadud dividend 0,9 miljoni euro ulatuses.

Eleringi ärikulud vähenesid aastases võrdluses 2,7 protsenti 26,3 miljoni euroni. Energiaturgudega seonduvad kulutused langesid samas tempos vastavate tuludega ehk 1,3 miljonit eurot. Täiendavalt toetasid kulude langust madalast elektrihinnast tulenevad väiksemad võrgukaod. Eleringi teise kvartali ärikasum oli võrreldes möödunud aastaga 0,6 miljoni euro võrra kõrgem, ulatudes 1,6 miljoni euroni. Kuna makstavate dividendide otsus jäi kolmandasse kvartalisse, siis käesoleva aasta teise kvartali puhaskasumiks kujunes veidi üle miljoni euro. 

Eleringi teise kvartali rahavood äritegevusest olid 10,7 miljonit eurot, põhivarasse investeeris ettevõte 23,4 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus 7,3 miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.

Ettevõtte varade maht oli sarnaselt möödunud aasta juuniga enam kui miljard eurot. Kohustuste maht ulatus seejuures 619,2 miljoni euroni ning omakapital 406,9 miljoni euroni.

Tuhandetes eurodes

  30.06.20 30.06.19 31.12.19

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 23 979 81 757 42 347
Lühiajalised finantsinvesteeringud 1 900 30 000 1 900
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 35 907 25 397 39 025
Varud 3 671 3 470 3 687
Käibevara kokku 65 457 140 624 86 959
Põhivara 960 681 879 032 937 397
VARAD KOKKU 1 026 138 1 019 656 1 024 356

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenud 10 565 5 293 10 577
Lühiajalised muud kohustised 25 703 67 250 46 670
Lühiajalised kohustised kokku 36 268 72 544 57 247
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenud 327 570 343 227 332 751
Muud pikaajalised kohustused 255 391 226 418 246 091
Pikaajalised kohustised kokku 582 961 569 645 578 842
Kohustised kokku 619 230 642 188 636 089

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus -46 0 -46
Kohustuslik reservkapital 14 686 14 686 14 686
Jaotamata omakapital 162 379 132 893 143 737
Omakapital kokku 406 909 377 468 388 267
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 026 138 1 019 656 1 024 356

 

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2020 2019 2020 2019 2019
Müügitulu 26 146 27 505 67 977 73 163 142 115
Muud äritulud 1 815 546 2 696 11 889 13 105
Kaubad, toore, materjal ja teenused 12 916 15 014 23 669 30 563 61 700
Mitmesugused tegevuskulud 1 157 1 052 2 556 2 383 5 090
Tööjõukulud 2 653 2 137 5 419 4 274 9 559
Põhivara kulum 9 596 8 823 19 135 17 846 36 913
Muud ärikulud 22 38 52 77 181
ÄRIKASUM 1 618 988 19 842 29 909 41 777
Finantstulud 0 2 1 4 2 183
Finantskulud 583 553 1 201 1 102 2 183
MAKSUEELNE KASUM 1 035 437 18 640 28 803 39 656
Dividendide tulumaks 0 6 769 0 6 769 6 769
PUHASKASUM 1 035 -6 332 18 640 22 042 32 887
Finantsinvesteeringute allahindlus 0 0 0 0 46
KOONDKASUM 1 035 -6 332 18 640 22 042 32 841

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2020 2019 2020 2019 2019

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 1 035 437 18 642 28 811 39 656
Korrigeerimised
Kulum 9 596 8 823 19 136 17 845 36 913
Kokku käibevarade netomuutus 3 597 3 332 3 361 12 284 -4 136
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -665 135 -2 184 -440 4 098
Tasutud intressid -2 107 -2 035 -2 184 -440 4 098
Tulumaks dividendidelt 0 0 -2 107 -2 148 -2 282
Muud korrigeerimised -761 2 902 -1 568 0 -5 201
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 10 695 13 594 33 752 59 464 72 297

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -23 388 -24 501 -58 818 -46 626 -117 553
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 1 159 35 388 1 159 35 487 51 657
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 -30 000 0 -30 000 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 7 255 4 294 10 700 6 000 13 091
Laekunud põhivara müügist 132 9 132 9 125
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -14 841 -14 811 -46 827 -35 130 -52 680

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -5 279 -5 279 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -7 -7 -14 -14 -28
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 649 -2 649 -5 293 -5 293 -39 986
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -6 795 -3 866 -18 368 19 041 -20 369
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 30 774 85 623 42 347 62 716 62 716
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 23 979 81 757 23 979 81 757 42 347

Tuhandetes eurodes

  30.06.20 30.06.19 31.12.19

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 23 979 81 757 42 347
Lühiajalised finantsinvesteeringud 1 900 30 000 1 900
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 35 907 25 397 39 025
Varud 3 671 3 470 3 687
Käibevara kokku 65 457 140 624 86 959
Põhivara 960 681 879 032 937 397
VARAD KOKKU 1 026 138 1 019 656 1 024 356

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenud 10 565 5 293 10 577
Lühiajalised muud kohustised 25 703 67 250 46 670
Lühiajalised kohustised kokku 36 268 72 544 57 247
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenud 327 570 343 227 332 751
Muud pikaajalised kohustused 255 391 226 418 246 091
Pikaajalised kohustised kokku 582 961 569 645 578 842
Kohustised kokku 619 230 642 188 636 089

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus -46 0 -46
Kohustuslik reservkapital 14 686 14 686 14 686
Jaotamata omakapital 162 379 132 893 143 737
Omakapital kokku 406 909 377 468 388 267
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 026 138 1 019 656 1 024 356

 

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2020 2019 2020 2019 2019
Müügitulu 26 146 27 505 67 977 73 163 142 115
Muud äritulud 1 815 546 2 696 11 889 13 105
Kaubad, toore, materjal ja teenused 12 916 15 014 23 669 30 563 61 700
Mitmesugused tegevuskulud 1 157 1 052 2 556 2 383 5 090
Tööjõukulud 2 653 2 137 5 419 4 274 9 559
Põhivara kulum 9 596 8 823 19 135 17 846 36 913
Muud ärikulud 22 38 52 77 181
ÄRIKASUM 1 618 988 19 842 29 909 41 777
Finantstulud 0 2 1 4 2 183
Finantskulud 583 553 1 201 1 102 2 183
MAKSUEELNE KASUM 1 035 437 18 640 28 803 39 656
Dividendide tulumaks 0 6 769 0 6 769 6 769
PUHASKASUM 1 035 -6 332 18 640 22 042 32 887
Finantsinvesteeringute allahindlus 0 0 0 0 46
KOONDKASUM 1 035 -6 332 18 640 22 042 32 841

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2020 2019 2020 2019 2019

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 1 035 437 18 642 28 811 39 656
Korrigeerimised
Kulum 9 596 8 823 19 136 17 845 36 913
Kokku käibevarade netomuutus 3 597 3 332 3 361 12 284 -4 136
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -665 135 -2 184 -440 4 098
Tasutud intressid -2 107 -2 035 -2 184 -440 4 098
Tulumaks dividendidelt 0 0 -2 107 -2 148 -2 282
Muud korrigeerimised -761 2 902 -1 568 0 -5 201
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 10 695 13 594 33 752 59 464 72 297

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -23 388 -24 501 -58 818 -46 626 -117 553
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 1 159 35 388 1 159 35 487 51 657
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 -30 000 0 -30 000 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 7 255 4 294 10 700 6 000 13 091
Laekunud põhivara müügist 132 9 132 9 125
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -14 841 -14 811 -46 827 -35 130 -52 680

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -5 279 -5 279 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -7 -7 -14 -14 -28
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 649 -2 649 -5 293 -5 293 -39 986
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -6 795 -3 866 -18 368 19 041 -20 369
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 30 774 85 623 42 347 62 716 62 716
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 23 979 81 757 23 979 81 757 42 347