Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi tulud vähenesid kolmandas kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 6,6%  24,9 miljoni euroni. Languse peamiseks põhjuseks oli bilansienergia mahtude vähenemine. Elektrienergia ülekandemahtude langusest tuleneva tulu languse kompenseerisid suuremad tulud gaasiülekandest.

Bilansienergia mahu vähenemine mõjutas ka kulude poolt samas suurusjärgus kui ettevõtte tulusid. Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas kolmanda kvartali kulum 0,8 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt vähenesid ärikulud 3,2 protsendi võrra, ulatudes 26,4 miljoni euroni.

Eleringi kolmanda kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures.  

Kolmandas kvartalis kujunes ettevõtte maksueelseks kahjumiks 2,0 miljonit eurot. Tulemust mõjutas nii sesoonsus kui elektri ülekandemahtude langus seoses soojema välistemperatuuriga.

Eleringi kolmanda kvartali rahavood äritegevusest olid 9,3 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris ettevõte 20,7 miljonit eurot, Euroopa Liidu abiraha laekus 11,4 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus 4,8 miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.

Eleringi varade maht oli septembri lõpu seisuga üks miljard eurot, kohustused ulatusid 666,8 miljoni euroni ning omakapital 374,3 miljoni euroni.
 

Tuhandetes eurodes

  30.09.20 30.09.19 31.12.19

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 26 186 68 439 42 347
Lühiajalised finantsinvesteeringud 0 30 000 1 900
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 35 188 21 906 39 025
Varud 3 575 3 518 3 687
Käibevara kokku 64 949 123 863 86 959
Põhivara 976 126 899 221 937 397
VARAD KOKKU 1 041 075 1 023 084 1 024 356

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenud 10 565 2 649 10 577
Lühiajalised muud kohustised 60 674 62 155 46 670
Lühiajalised kohustised kokku 71 239 64 804 57 247
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenud 324 983 343 278 332 751
Muud pikaajalised kohustused 270 544 238 685 246 091
Pikaajalised kohustised kokku 595 527 581 963 578 842
Kohustised kokku 666 766 646 767 636 089

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus -46 0 -46
Kohustuslik reservkapital 16 330 14 686 14 686
Jaotamata omakapital 128 135 131 741 143 737
Omakapital kokku 374 309 376 317 388 267
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 041 075 1 023 084 1 024 356

 

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2020 2019 2020 2019 2019
Müügitulu 23 917 26 105 91 894 99 268 142 115
Muud äritulud 981 537 3 677 12 426 13 105
Kaubad, toore, materjal ja teenused 13 137 15 385 36 806 45 948 61 700
Mitmesugused tegevuskulud 1 154 1 014 3 710 3 397 5 090
Tööjõukulud 2 320 1 837 7 739 6 111 9 559
Põhivara kulum 9 725 8 987 28 860 26 833 36 913
Muud ärikulud 19 21 71 98 181
ÄRIKASUM -1 457 -602 18 385 29 307 41 777
Finantstulud 1 2 2 6 2 183
Finantskulud 578 551 1 779 1 653 2 183
MAKSUEELNE KASUM -2 034 -1 151 16 608 27 660 39 656
Dividendide tulumaks 4 964 0 4 964 6 769 6 769
PUHASKASUM -6 998 -1 151 11 644 20 891 32 887

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2020 2019 2020 2019 2019

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -2 034 -1 151 16 608 27 660 39 656
Korrigeerimised
Kulum 9 725 8 987 28 860 26 833 36 913
Kokku käibevarade netomuutus 838 1 127 4 199 13 411 -4 136
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 1 429 -709 -755 -1 149 4 098
Tasutud intressid -39 -63 -2 187 -2 211 4 098
Tulumaks dividendidelt 0 0 -1 568 0 -2 282
Muud korrigeerimised -663 160 -2 149 3 271 -5 201
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 9 256 8 351 43 008 67 815 72 297

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -20 716 -34 197 -79 535 -80 823 -117 553
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 11 397 10 166 12 556 45 653 51 657
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 0 0 -30 000 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 4 792 5 006 15 492 11 006 13 091
Laekunud põhivara müügist 118 0 251 9 125
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -4 409 -19 025 -51 236 -54 155 -52 680

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -7 916 -7 916 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -3 -7 -17 -21 -28
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 640 -2 644 -7 933 -7 937 -39 986
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 2 207 -13 318 -16 161 5 723 -20 369
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 23 979 81 757 42 347 62 716 62 716
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 26 186 68 439 26 186 68 439 42 347

Tuhandetes eurodes

  30.09.20 30.09.19 31.12.19

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 26 186 68 439 42 347
Lühiajalised finantsinvesteeringud 0 30 000 1 900
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 35 188 21 906 39 025
Varud 3 575 3 518 3 687
Käibevara kokku 64 949 123 863 86 959
Põhivara 976 126 899 221 937 397
VARAD KOKKU 1 041 075 1 023 084 1 024 356

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Lühiajalised laenud 10 565 2 649 10 577
Lühiajalised muud kohustised 60 674 62 155 46 670
Lühiajalised kohustised kokku 71 239 64 804 57 247
Pikaajalised kohustised
Pikaajalised laenud 324 983 343 278 332 751
Muud pikaajalised kohustused 270 544 238 685 246 091
Pikaajalised kohustised kokku 595 527 581 963 578 842
Kohustised kokku 666 766 646 767 636 089

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Finantsinvesteeringute ümberhindlus -46 0 -46
Kohustuslik reservkapital 16 330 14 686 14 686
Jaotamata omakapital 128 135 131 741 143 737
Omakapital kokku 374 309 376 317 388 267
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 041 075 1 023 084 1 024 356

 

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2020 2019 2020 2019 2019
Müügitulu 23 917 26 105 91 894 99 268 142 115
Muud äritulud 981 537 3 677 12 426 13 105
Kaubad, toore, materjal ja teenused 13 137 15 385 36 806 45 948 61 700
Mitmesugused tegevuskulud 1 154 1 014 3 710 3 397 5 090
Tööjõukulud 2 320 1 837 7 739 6 111 9 559
Põhivara kulum 9 725 8 987 28 860 26 833 36 913
Muud ärikulud 19 21 71 98 181
ÄRIKASUM -1 457 -602 18 385 29 307 41 777
Finantstulud 1 2 2 6 2 183
Finantskulud 578 551 1 779 1 653 2 183
MAKSUEELNE KASUM -2 034 -1 151 16 608 27 660 39 656
Dividendide tulumaks 4 964 0 4 964 6 769 6 769
PUHASKASUM -6 998 -1 151 11 644 20 891 32 887

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2020 2019 2020 2019 2019

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -2 034 -1 151 16 608 27 660 39 656
Korrigeerimised
Kulum 9 725 8 987 28 860 26 833 36 913
Kokku käibevarade netomuutus 838 1 127 4 199 13 411 -4 136
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 1 429 -709 -755 -1 149 4 098
Tasutud intressid -39 -63 -2 187 -2 211 4 098
Tulumaks dividendidelt 0 0 -1 568 0 -2 282
Muud korrigeerimised -663 160 -2 149 3 271 -5 201
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 9 256 8 351 43 008 67 815 72 297

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -20 716 -34 197 -79 535 -80 823 -117 553
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 11 397 10 166 12 556 45 653 51 657
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 0 0 -30 000 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 4 792 5 006 15 492 11 006 13 091
Laekunud põhivara müügist 118 0 251 9 125
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -4 409 -19 025 -51 236 -54 155 -52 680

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -7 916 -7 916 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -3 -7 -17 -21 -28
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 640 -2 644 -7 933 -7 937 -39 986
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 2 207 -13 318 -16 161 5 723 -20 369
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 23 979 81 757 42 347 62 716 62 716
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 26 186 68 439 26 186 68 439 42 347