Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi tulud vähenesid kolmandas kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes kaheksa protsenti 26,6 miljoni euroni. Languse põhjuseks on bilansienergia mahtude vähenemine ning soojema ilmastiku tõttu alanenud elektri ja gaasi ülekandeteenuse maht.

Bilansienergia mahu vähenemine mõjutas ka kulude poolt samas suurusjärgus kui ettevõtte tulusid. Muud kulud püsisid eelmise aasta kolmanda kvartali tasemel ning kokkuvõtvalt vähenesid ärikulud 4,8 protsendi võrra.

Seoses 2018. aastal edukalt refinantseeritud võlakirjadega, vähenesid Eleringi kolmanda kvartali finantskulud 0,4 miljoni euro võrra.  

Kolmandas kvartalis kujunes ettevõtte kahjumiks 1,2 miljonit eurot. Tulemust mõjutas nii sesoonsus kui elektri ja gaasi ülekandemahtude langus seoses soojema välistemperatuuriga.

Eleringi kolmanda kvartali rahavood äritegevusest olid 8,4 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris ettevõte 34,2 miljonit eurot, Euroopa Liidu abiraha laekus 10,2 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus viis miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.

Eleringi varade maht oli septembri lõpu seisuga üks miljard eurot ning omakapital 376,3 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  30.09.19 30.09.18

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 68 439 64 523
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 55 424 67 017
Käibevara kokku 123 863 131 540
Põhivara 899 221 812 159
VARAD KOKKU 1 023 084 943 699

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 2 649 2 642
Muud lühiajalised kohustused 62 155 37 084
Lühiajalised kohustused kokku 64 804 39 727
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 343 278 353 726
Muud pikaajalised kohustused 238 686 177 587
Pikaajalised kohustused kokku 581 963 531 313
KOHUSTUSED KOKKU 646 767 571 039

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 14 686 13 754
Jaotamata kasum 131 742 129 016
OMAKAPITAL KOKKU 376 317 372 660
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 023 084 943 699

 

Tuhandetes eurodes

  01.07.19 01.07.18
30.09.19 30.09.18
Müügitulu 26 105 28 421
Muud äritulud 537 517
Kaubad, toore, materjal ja teenused 15 385 17 480
Mitmesugused tegevuskulud 1 014 931
Tööjõukulud 1 837 1 732
Põhivara kulum 8 987 8 444
Muud ärikulud 22 20
ÄRIKASUM -602 332
Finantstulud 2 6
Finantskulud 551 938
Puhaskasum -1 151 -600

Tuhandetes eurodes

  01.07.19 01.07.18
30.09.19 30.09.18

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -1 151 -600
Korrigeerimised
Kulum 8 987 8 444
Kokku käibevarade netomuutus 1 127 -5 614
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -709 166
Muud korrigeerimised 98 -9 273
Makstud tulumaks 0 -5 000
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 8 352 -11 877

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -34 197 -24 594
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 10 166 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 5 006 1 957
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -19 026 -22 637

Rahavood finantseerimistegevusest

Emiteeritud võlakirjad 0 -64
Lunastatud võlakirjad 0 -225 000
Tagasi makstud pangalaenud -2 637 -2 626
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -7 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 644 -227 690
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -13 318 -262 203
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 81 757 326 727
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 68 439 64 523

Tuhandetes eurodes

  30.09.19 30.09.18

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 68 439 64 523
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 55 424 67 017
Käibevara kokku 123 863 131 540
Põhivara 899 221 812 159
VARAD KOKKU 1 023 084 943 699

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 2 649 2 642
Muud lühiajalised kohustused 62 155 37 084
Lühiajalised kohustused kokku 64 804 39 727
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 343 278 353 726
Muud pikaajalised kohustused 238 686 177 587
Pikaajalised kohustused kokku 581 963 531 313
KOHUSTUSED KOKKU 646 767 571 039

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 14 686 13 754
Jaotamata kasum 131 742 129 016
OMAKAPITAL KOKKU 376 317 372 660
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 023 084 943 699

 

Tuhandetes eurodes

  01.07.19 01.07.18
30.09.19 30.09.18
Müügitulu 26 105 28 421
Muud äritulud 537 517
Kaubad, toore, materjal ja teenused 15 385 17 480
Mitmesugused tegevuskulud 1 014 931
Tööjõukulud 1 837 1 732
Põhivara kulum 8 987 8 444
Muud ärikulud 22 20
ÄRIKASUM -602 332
Finantstulud 2 6
Finantskulud 551 938
Puhaskasum -1 151 -600

Tuhandetes eurodes

  01.07.19 01.07.18
30.09.19 30.09.18

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -1 151 -600
Korrigeerimised
Kulum 8 987 8 444
Kokku käibevarade netomuutus 1 127 -5 614
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -709 166
Muud korrigeerimised 98 -9 273
Makstud tulumaks 0 -5 000
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 8 352 -11 877

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -34 197 -24 594
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 10 166 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 5 006 1 957
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -19 026 -22 637

Rahavood finantseerimistegevusest

Emiteeritud võlakirjad 0 -64
Lunastatud võlakirjad 0 -225 000
Tagasi makstud pangalaenud -2 637 -2 626
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -7 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 644 -227 690
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -13 318 -262 203
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 81 757 326 727
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 68 439 64 523