Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi 2019. aasta esimese kvartali puhaskasum kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 11,4 miljoni võrra 28,4 miljoni euroni.  

Eleringi tulud kasvasid samas võrdluses 20 protsenti 57 miljoni euroni. Tulude kasvu suurimaks allikaks oli erakorraline tulu summas 10,9 miljonit eurot, mis laekus Eleringile eduka arbitraaživaidluse tulemusena. Arbitraaži menetlusega seotu on teise osapoole soovi tõttu konfidentsiaalne.

Tingituna soojast talvest, vähenes esimeses kvartalis elektri võrguteenuste müügitulu võrreldes aasta varasema perioodiga 1,2 miljoni euro võrra. Soojad ilmastikuolud vähendasid ka gaasi võrguteenuste mahtu.

Ärikulude poolel kasvasid kallima elektri turuhinna tõttu kulutused kadudele 0,8 miljoni euro võrra. Teatavasti ostab Elering kogu kadude kompenseerimiseks vajamineva elektri börsilt. Uute investeeringutega seoses kasvas poole miljoni euro võrra kulum. Ettevõtte esimese kvartali finantskulud vähenesid samas 2,2 miljoni euro võrra seoses edukalt refinantseeritud eurovõlakirjaga 2018. aasta kevadel.

Esimese kvartali kokkuvõttes teenis Elering ärikasumit 28,9 miljonit eurot, võrreldes 19,7 miljoniga aasta varem.

Eleringi esimese kvartali rahavood äritegevusest olid 45,9 miljonit eurot, põhivarasse investeeris ettevõte 22,1 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus 1,7 miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.

Eleringi varade maht oli märtsi lõpu seisuga 975,3 miljonit eurot ning omakapital 413,2 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  31.03.19 31.03.18

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 85 623 178 740
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 29 886 32 465
Käibevara kokku 115 510 211 205
Põhivara 859 797 759 728
VARAD KOKKU 975 307 970 934

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 7 942 231 301
Muud lühiajalised kohustused 29 068 39 785
Lühiajalised kohustused kokku 37 010 271 086
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 343 176 129 442
Muud pikaajalised kohustused 181 920 167 263
Pikaajalised kohustused kokku 525 097 296 705
KOHUSTUSED KOKKU 562 107 567 791

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 13 754 12 898
Jaotamata kasum 169 556 160 355
OMAKAPITAL KOKKU 413 200 403 143
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 975 307 970 934

 

Tuhandetes eurodes

  01.01.19 01.01.18
31.03.19 31.03.18
Müügitulu 45 658 47 028
Muud äritulud 11 343 421
Kaubad, toore, materjal ja teenused 15 550 15 802
Mitmesugused tegevuskulud 1 331 1 463
Tööjõukulud 2 137 1 981
Põhivara kulum 9 023 8 479
Muud ärikulud 40 33
ÄRIKASUM 28 921 19 690
Finantstulud 2 13
Finantskulud 549 2 750
Puhaskasum 28 374 16 953

Tuhandetes eurodes

  01.01.19 01.01.18
31.03.19 31.03.18

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 28 374 16 953
Korrigeerimised
Kulum 9 023 8 479
Kokku käibevarade netomuutus 8 952 -1 164
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -575 -2 007
Muud korrigeerimised 97 3 595
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 45 871 25 856

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -22 124 -8 721
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 99 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 1 706 1 273
Muud investeeringud 0 40 000
Laekunud põhivara müügist 0 5
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -20 319 32 557

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasi makstud pangalaenud -2 637 -1 669
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -7 0
Sissemaks aktsiakapitali 0 40 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 644 38 331
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 22 908 96 744
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 62 716 81 997
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 85 623 178 740

Tuhandetes eurodes

  31.03.19 31.03.18

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 85 623 178 740
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 29 886 32 465
Käibevara kokku 115 510 211 205
Põhivara 859 797 759 728
VARAD KOKKU 975 307 970 934

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 7 942 231 301
Muud lühiajalised kohustused 29 068 39 785
Lühiajalised kohustused kokku 37 010 271 086
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 343 176 129 442
Muud pikaajalised kohustused 181 920 167 263
Pikaajalised kohustused kokku 525 097 296 705
KOHUSTUSED KOKKU 562 107 567 791

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 13 754 12 898
Jaotamata kasum 169 556 160 355
OMAKAPITAL KOKKU 413 200 403 143
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 975 307 970 934

 

Tuhandetes eurodes

  01.01.19 01.01.18
31.03.19 31.03.18
Müügitulu 45 658 47 028
Muud äritulud 11 343 421
Kaubad, toore, materjal ja teenused 15 550 15 802
Mitmesugused tegevuskulud 1 331 1 463
Tööjõukulud 2 137 1 981
Põhivara kulum 9 023 8 479
Muud ärikulud 40 33
ÄRIKASUM 28 921 19 690
Finantstulud 2 13
Finantskulud 549 2 750
Puhaskasum 28 374 16 953

Tuhandetes eurodes

  01.01.19 01.01.18
31.03.19 31.03.18

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 28 374 16 953
Korrigeerimised
Kulum 9 023 8 479
Kokku käibevarade netomuutus 8 952 -1 164
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -575 -2 007
Muud korrigeerimised 97 3 595
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 45 871 25 856

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -22 124 -8 721
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 99 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 1 706 1 273
Muud investeeringud 0 40 000
Laekunud põhivara müügist 0 5
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -20 319 32 557

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasi makstud pangalaenud -2 637 -1 669
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -7 0
Sissemaks aktsiakapitali 0 40 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 644 38 331
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 22 908 96 744
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 62 716 81 997
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 85 623 178 740