Liigu edasi põhisisu juurde

 

Eleringi tulud kasvasid teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 17 protsenti 28,1 miljoni euroni. Tulude kasvu suurimaks allikaks oli energiaturgudega seotud tulude kasv 2,3 miljoni euro võrra. Elektri ja gaasi võrguteenuste müügimahud vähenesid tingituna märkimisväärselt soojematest ilmastikuoludest käesoleva aasta esimesel poolaastal võrreldes aasta varasema perioodiga.

Ärikulude poolel kasvasid energiaturgudega seotud kulud samas suurusjärgus, mis energiaturgudega seotud tulud ehk 2,3 miljoni euro võrra ning vähenesid energiaturgudega mitteseotud kulud 1 miljoni euro võrra. Ettevõtte teise kvartali finantskulud vähenesid 2,6 miljoni euro võrra seoses edukalt refinantseeritud eurovõlakirjaga 2018. aasta kevadel. Tulumaksukulu kasvas 1,8 miljoni euro võrra, tingituna väljamakstavate dividendide kasvust.

Teise kvartali kokkuvõttes teenis Elering ärikasumit 1,0 miljonit eurot, mis on 2,8 miljonit enam võrreldes aasta varasema perioodiga. Eleringi 2019. aasta teise kvartali puhaskahjum vähenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,6 miljonit eurot.  

Eleringi teise kvartali rahavood äritegevusest olid 13,5 miljonit eurot, põhivarasse investeeris ettevõte 24,5 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus 4,3 miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.

Eleringi varade maht oli juuni lõpu seisuga 1 miljard eurot ning omakapital 377,5 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  30.06.19 30.06.18

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 81 757 326 727
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 58 867 60 689
Käibevara kokku 140 624 387 416
Põhivara 879 032 784 444
VARAD KOKKU 1 019 656 1 171 860

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 5 293 230 259
Muud lühiajalised kohustused 67 250 39 378
Lühiajalised kohustused kokku 72 544 269 637
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 343 227 353 735
Muud pikaajalised kohustused 226 418 175 229
Pikaajalised kohustused kokku 569 645 528 963
KOHUSTUSED KOKKU 642 188 798 601

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 14 686 13 754
Jaotamata kasum 132 893 129 616
OMAKAPITAL KOKKU 377 468 373 259
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 019 656 1 171 860

 

Tuhandetes eurodes

  01.04.19 01.04.18
30.06.19 30.06.18
Müügitulu 27 505 23 474
Muud äritulud 546 497
Kaubad, toore, materjal ja teenused 15 014 13 720
Mitmesugused tegevuskulud 1 052 1 686
Tööjõukulud 2 137 1 973
Põhivara kulum 8 823 8 302
Muud ärikulud 38 53
ÄRIKASUM 988 -1 763
Finantstulud 2 5
Finantskulud 553 3 125
Tulumaksukulu 6 769 5 000
Puhaskasum -6 332 -9 883

Tuhandetes eurodes

  01.04.19 01.04.18
30.06.19 30.06.18

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 437 -4 883
Korrigeerimised
Kulum 8 823 8 302
Kokku käibevarade netomuutus 3 332 12 151
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 135 -5 209
Muud korrigeerimised 773 2 679
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 13 500 13 040

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -24 501 -36 289
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 35 388 6 995
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -30 000 -40 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 4 294 1 019
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid 94 68
Laekunud põhivara müügist 9 81
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -14 717 -68 127

Rahavood finantseerimistegevusest

Emiteeritud võlakirjad 0 224 275
Tagasi makstud pangalaenud -2 642 -1 201
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -7 0
Dividendimaksed 0 -20 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 649 203 074
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -3 866 147 986
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 85 623 178 740
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 81 757 326 727

Tuhandetes eurodes

  30.06.19 30.06.18

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 81 757 326 727
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 58 867 60 689
Käibevara kokku 140 624 387 416
Põhivara 879 032 784 444
VARAD KOKKU 1 019 656 1 171 860

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 5 293 230 259
Muud lühiajalised kohustused 67 250 39 378
Lühiajalised kohustused kokku 72 544 269 637
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 343 227 353 735
Muud pikaajalised kohustused 226 418 175 229
Pikaajalised kohustused kokku 569 645 528 963
KOHUSTUSED KOKKU 642 188 798 601

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 14 686 13 754
Jaotamata kasum 132 893 129 616
OMAKAPITAL KOKKU 377 468 373 259
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 019 656 1 171 860

 

Tuhandetes eurodes

  01.04.19 01.04.18
30.06.19 30.06.18
Müügitulu 27 505 23 474
Muud äritulud 546 497
Kaubad, toore, materjal ja teenused 15 014 13 720
Mitmesugused tegevuskulud 1 052 1 686
Tööjõukulud 2 137 1 973
Põhivara kulum 8 823 8 302
Muud ärikulud 38 53
ÄRIKASUM 988 -1 763
Finantstulud 2 5
Finantskulud 553 3 125
Tulumaksukulu 6 769 5 000
Puhaskasum -6 332 -9 883

Tuhandetes eurodes

  01.04.19 01.04.18
30.06.19 30.06.18

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 437 -4 883
Korrigeerimised
Kulum 8 823 8 302
Kokku käibevarade netomuutus 3 332 12 151
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 135 -5 209
Muud korrigeerimised 773 2 679
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 13 500 13 040

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -24 501 -36 289
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 35 388 6 995
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -30 000 -40 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 4 294 1 019
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid 94 68
Laekunud põhivara müügist 9 81
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -14 717 -68 127

Rahavood finantseerimistegevusest

Emiteeritud võlakirjad 0 224 275
Tagasi makstud pangalaenud -2 642 -1 201
Tagasi makstud kapitalirendikohustused -7 0
Dividendimaksed 0 -20 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 649 203 074
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -3 866 147 986
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 85 623 178 740
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 81 757 326 727