Liigu edasi põhisisu juurde

Äritulud kokku kasvasid võrreldes 2017. aasta kolmanda kvartaliga 23 protsenti ehk 5,4 miljoni euro võrra. Sellest 2,8 miljonit eurot on põhjustatud bilansiteenusest ning 1,9 miljonit eurot laekus rohkem elektri  transiidist. 

Ärikulude poolel kasvasid enim bilansiteenuse osutamisega seotud kulud, kokku 3,0 miljoni euro võrra. Teine oluline kulude kasvu põhjus oli elektrihinna järsk tõus börsil. Kaoelektrit ostetakse elektribörsilt ning selle hind on aastaga tõusnud enam kui 40 protsenti, kasvatades elektri kadudega seotud kulusid 1,4 miljoni euro võrra. Mitmesugused tegevuskulud vähenesid 0,8 miljoni euro võrra. Finantskulud vähenesid 1,8 miljoni euro võrra seoses edukalt refinantseeritud Eurovõlakirjaga.

Kolmas kvartal lõppes 0,6 miljoni euro suuruse kahjumiga, mis on 3,2 miljoni euro võrra vähem kui eelmise aasta samas kvartalis. Teise ja kolmanda kvartali kahjumid on tingitud elektri ja gaasi ülekandele iseloomulikust aastasisesest sesoonsusest. Suvistel kvartalitel on energia tarbimine oluliselt väiksem ning lisaks on veel elektri ülekandetasud madalamad kui talveperioodil.

Kolmanda kvartali rahavood äritegevusest olid 11,9 miljoni euroga negatiivsed, millest dividendide tulumaks moodustas 5,0 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 24,6 miljonit eurot ning riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 2,0 miljonit eurot.

Võlakirju lunastati kolmandas kvartalis 225 miljoni euro ulatuses ja amortiseeruvaid  laene tagastati summas 2,6 miljonit eurot.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga 943,7 miljonit eurot ning omakapital 372,7 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  30.09.18 30.09.17

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 64 523 51 118
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 67 017 83 730
Käibevara kokku 131 540 134 848
Põhivara 812 159 755 115
VARAD KOKKU 943 699 889 963

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 2 642 1 190
Muud lühiajalised kohustused 37 084 27 649
Lühiajalised kohustused kokku 39 727 28 839
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 353 726 362 111
Muud pikaajalised kohustused 177 587 164 374
Pikaajalised kohustused kokku 531 313 526 485
KOHUSTUSED KOKKU 571 039 555 324

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 189 890
Kohustuslik reservkapital 13 754 12 898
Jaotamata kasum 129 016 131 851
OMAKAPITAL KOKKU 372 660 334 639
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 943 699 889 963

 

Tuhandetes eurodes

  01.07.18 01.07.17
30.09.18 30.09.17
Müügitulu 28 421 23 201
Muud äritulud 517 360
Kaubad, toore, materjal ja teenused 17 480 12 619
Mitmesugused tegevuskulud 931 1 687
Tööjõukulud 1 732 1 612
Põhivara kulum 8 444 8 660
Muud ärikulud 20 18
ÄRIKASUM 332 -1 035
Finantstulud 6 19
Finantskulud 938 2 786
Puhaskasum -600 -3 802

Tuhandetes eurodes

  01.07.18 01.07.17
30.09.18 30.09.17

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -600 -3 802
Korrigeerimised
Kulum 8 444 8 660
Kokku käibevarade netomuutus -5 614 -2 445
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 166 2 005
Muud korrigeerimised -9 273 -8 262
Makstud tulumaks -5 000 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -11 877 -3 844

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -24 594 -8 490
Laekunud ülekoormuse tulu eest 1 957 602
Laekunud põhivara müügist 0 59
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -22 637 -7 829

Rahavood finantseerimistegevusest

Emiteeritud võlakirjad -64 0
Lunastatud võlakirjad -225 000 0
Tagasimakstud pangalaenud -2 626 -1 669
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -227 690 -1 669
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -262 203 -13 342
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 326 727 64 460
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 64 523 51 118

Tuhandetes eurodes

  30.09.18 30.09.17

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 64 523 51 118
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 67 017 83 730
Käibevara kokku 131 540 134 848
Põhivara 812 159 755 115
VARAD KOKKU 943 699 889 963

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 2 642 1 190
Muud lühiajalised kohustused 37 084 27 649
Lühiajalised kohustused kokku 39 727 28 839
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 353 726 362 111
Muud pikaajalised kohustused 177 587 164 374
Pikaajalised kohustused kokku 531 313 526 485
KOHUSTUSED KOKKU 571 039 555 324

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 189 890
Kohustuslik reservkapital 13 754 12 898
Jaotamata kasum 129 016 131 851
OMAKAPITAL KOKKU 372 660 334 639
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 943 699 889 963

 

Tuhandetes eurodes

  01.07.18 01.07.17
30.09.18 30.09.17
Müügitulu 28 421 23 201
Muud äritulud 517 360
Kaubad, toore, materjal ja teenused 17 480 12 619
Mitmesugused tegevuskulud 931 1 687
Tööjõukulud 1 732 1 612
Põhivara kulum 8 444 8 660
Muud ärikulud 20 18
ÄRIKASUM 332 -1 035
Finantstulud 6 19
Finantskulud 938 2 786
Puhaskasum -600 -3 802

Tuhandetes eurodes

  01.07.18 01.07.17
30.09.18 30.09.17

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -600 -3 802
Korrigeerimised
Kulum 8 444 8 660
Kokku käibevarade netomuutus -5 614 -2 445
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 166 2 005
Muud korrigeerimised -9 273 -8 262
Makstud tulumaks -5 000 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -11 877 -3 844

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -24 594 -8 490
Laekunud ülekoormuse tulu eest 1 957 602
Laekunud põhivara müügist 0 59
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -22 637 -7 829

Rahavood finantseerimistegevusest

Emiteeritud võlakirjad -64 0
Lunastatud võlakirjad -225 000 0
Tagasimakstud pangalaenud -2 626 -1 669
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -227 690 -1 669
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -262 203 -13 342
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 326 727 64 460
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 64 523 51 118