Liigu edasi põhisisu juurde

Tuhandetes eurodes

  31.03.18 31.03.17

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 178 740 76 615
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 32 465 51 817
Käibevara kokku 211 205 128 432
Põhivara 759 728 795 885
VARAD KOKKU 970 934 924 317

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 231 301 4 035
Muud lühiajalised kohustused 39 785 31 411
Lühiajalised kohustused kokku 271 086 35 446
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 129 442 361 829
Muud pikaajalised kohustused 167 263 161 977
Pikaajalised kohustused kokku 296 705 523 806
KOHUSTUSED KOKKU 567 791 559 252

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 189 890
Kohustuslik reservkapital 12 898 11 962
Jaotamata kasum 160 355 163 213
OMAKAPITAL KOKKU 403 143 365 065
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 970 934 924 317

Tuhandetes eurodes

  01.01.18 01.01.17
31.03.18 31.03.17
Müügitulu 47 028 42 830
Muud äritulud 421 376
Kaubad, toore, materjal ja teenused -15 802 -12 323
Mitmesugused tegevuskulud -1 463 -1 478
Tööjõukulud -1 981 -1 912
Põhivara kulum -8 479 -8 672
Muud ärikulud -33 -49
ÄRIKASUM 19 690 18 773
Finantstulud 13 21
Finantskulud -2 750 -2 800
Puhaskasum 16 953 15 993

Tuhandetes eurodes

  01.01.18 01.01.17
31.03.18 31.03.17

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 16 953 15 993
Korrigeerimised
Kulum 8 479 8 672
Kokku käibevarade netomuutus -1 164 -650
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -2 007 2 448
Muud korrigeerimised 3 595 3 990
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 25 856 30 453

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -8 721 -6 086
Laekunud ülekoormuse tulu eest 1 273 915
Muud investeeringud 40 000 0
Laekunud põhivara müügist 5 5
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 32 557 -5 166

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -1 669 -1 669
Sissemaks aktsiakapitali 40 000 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 38 331 -1 669
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 96 744 23 617
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 81 997 52 998
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 178 740 76 615

Tuhandetes eurodes

  31.03.18 31.03.17

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 178 740 76 615
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 32 465 51 817
Käibevara kokku 211 205 128 432
Põhivara 759 728 795 885
VARAD KOKKU 970 934 924 317

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 231 301 4 035
Muud lühiajalised kohustused 39 785 31 411
Lühiajalised kohustused kokku 271 086 35 446
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 129 442 361 829
Muud pikaajalised kohustused 167 263 161 977
Pikaajalised kohustused kokku 296 705 523 806
KOHUSTUSED KOKKU 567 791 559 252

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 189 890
Kohustuslik reservkapital 12 898 11 962
Jaotamata kasum 160 355 163 213
OMAKAPITAL KOKKU 403 143 365 065
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 970 934 924 317

Tuhandetes eurodes

  01.01.18 01.01.17
31.03.18 31.03.17
Müügitulu 47 028 42 830
Muud äritulud 421 376
Kaubad, toore, materjal ja teenused -15 802 -12 323
Mitmesugused tegevuskulud -1 463 -1 478
Tööjõukulud -1 981 -1 912
Põhivara kulum -8 479 -8 672
Muud ärikulud -33 -49
ÄRIKASUM 19 690 18 773
Finantstulud 13 21
Finantskulud -2 750 -2 800
Puhaskasum 16 953 15 993

Tuhandetes eurodes

  01.01.18 01.01.17
31.03.18 31.03.17

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 16 953 15 993
Korrigeerimised
Kulum 8 479 8 672
Kokku käibevarade netomuutus -1 164 -650
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -2 007 2 448
Muud korrigeerimised 3 595 3 990
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 25 856 30 453

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -8 721 -6 086
Laekunud ülekoormuse tulu eest 1 273 915
Muud investeeringud 40 000 0
Laekunud põhivara müügist 5 5
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 32 557 -5 166

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -1 669 -1 669
Sissemaks aktsiakapitali 40 000 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 38 331 -1 669
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 96 744 23 617
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 81 997 52 998
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 178 740 76 615