Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi 2018. aasta neljanda kvartali äritulud olid 44,4 miljonit eurot ja puhaskasum 12,2 miljonit eurot.

Äritulud kokku kasvasid võrreldes 2017. aasta neljanda kvartaliga 9,5 protsenti ehk 3,8 miljoni euro võrra. Ärikulude poolel kasvasid enim kulud energiavõrgu kadudele – kokku 3,4 miljoni euro võrra. Kasv on tingitud elektri börsihinna tõusust. Seoses uute objektide kasutuselevõtuga kasvas põhivara kulum ligikaudu ühe miljoni euro võrra. Ärikasumit teenis Elering kvartali jooksul 12,7 miljonit eurot. 

Finantskulud vähenesid 2,2 miljoni euro võrra 0,6 miljoni euroni seoses edukalt refinantseeritud eurovõlakirjadega.

Neljanda kvartali rahavood äritegevusest olid 7,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 49,9 miljonit eurot, Euroopa Liidu abirahastusest laekus 0,5 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 3,1 miljonit eurot. Ettevõte võttis  kasutusele deposiidi summas 40 miljonit eurot ning tagastas 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.

Eleringi varade maht oli detsembri lõpu seisuga 948,4 miljonit eurot ning omakapital 384,8 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  31.12.18 31.12.17

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 62 716 81 997
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 39 209 71 443
Käibevara kokku 101 925 153 440
Põhivara 846 449 756 204
VARAD KOKKU 948 374 909 644

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 10 558 232 825
Muud lühiajalised kohustused 29 005 36 000
Lühiajalised kohustused kokku 39 563 268 825
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 343 161 129 439
Muud pikaajalised kohustused 180 824 165 191
Pikaajalised kohustused kokku 523 985 294 629
KOHUSTUSED KOKKU 563 548 563 454

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 189 890
Kohustuslik reservkapital 13 754 12 898
Jaotamata kasum 141 182 143 402
OMAKAPITAL KOKKU 384 826 346 190
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 948 374 909 644

 

Tuhandetes eurodes

  01.10.18 01.10.17
31.12.18 31.12.17
Müügitulu 44 044 40 268
Muud äritulud 444 372
Kaubad, toore, materjal ja teenused 18 180 13 536
Mitmesugused tegevuskulud 1 080 1 625
Tööjõukulud 3 004 2 578
Põhivara kulum 9 494 8 532
Muud ärikulud 37 94
ÄRIKASUM 12 692 14 275
Finantstulud 43 13
Finantskulud 569 2 737
Puhaskasum 12 166 11 551

Tuhandetes eurodes

  01.10.18 01.10.17
31.12.18 31.12.17

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 12 166 11 551
Korrigeerimised
Kulum 9 494 8 532
Kokku käibevarade netomuutus -13 075 -9 468
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -1 553 6 829
Muud korrigeerimised 113 2 283
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 7 146 19 728

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -49 894 -10 664
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 536 21 717
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 40 000 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 3 090 1 138
Laekunud põhivara müügist 9 151
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -6 259 12 342

Rahavood finantseerimistegevusest

Emiteeritud võlakirjad -52 0
Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -1 190
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 694 -1 190
 

Tuhandetes eurodes

  31.12.18 31.12.17

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 62 716 81 997
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 39 209 71 443
Käibevara kokku 101 925 153 440
Põhivara 846 449 756 204
VARAD KOKKU 948 374 909 644

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 10 558 232 825
Muud lühiajalised kohustused 29 005 36 000
Lühiajalised kohustused kokku 39 563 268 825
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 343 161 129 439
Muud pikaajalised kohustused 180 824 165 191
Pikaajalised kohustused kokku 523 985 294 629
KOHUSTUSED KOKKU 563 548 563 454

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 189 890
Kohustuslik reservkapital 13 754 12 898
Jaotamata kasum 141 182 143 402
OMAKAPITAL KOKKU 384 826 346 190
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 948 374 909 644

 

Tuhandetes eurodes

  01.10.18 01.10.17
31.12.18 31.12.17
Müügitulu 44 044 40 268
Muud äritulud 444 372
Kaubad, toore, materjal ja teenused 18 180 13 536
Mitmesugused tegevuskulud 1 080 1 625
Tööjõukulud 3 004 2 578
Põhivara kulum 9 494 8 532
Muud ärikulud 37 94
ÄRIKASUM 12 692 14 275
Finantstulud 43 13
Finantskulud 569 2 737
Puhaskasum 12 166 11 551

Tuhandetes eurodes

  01.10.18 01.10.17
31.12.18 31.12.17

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 12 166 11 551
Korrigeerimised
Kulum 9 494 8 532
Kokku käibevarade netomuutus -13 075 -9 468
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -1 553 6 829
Muud korrigeerimised 113 2 283
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 7 146 19 728

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -49 894 -10 664
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 536 21 717
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 40 000 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 3 090 1 138
Laekunud põhivara müügist 9 151
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -6 259 12 342

Rahavood finantseerimistegevusest

Emiteeritud võlakirjad -52 0
Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -1 190
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 694 -1 190