Liigu edasi põhisisu juurde

Üheksa gaasisüsteemihaldurit Läänemere-äärsetest riikidest allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi, mille eesmärk on koordineerida ja täiustada vesinikutaristut ning edendada vesinikuturu arengut Läänemere piirkonnas.

Vastastikuse mõistmise memorandumiga kehtestatakse ja rakendatakse põhivõrguettevõtjate vaheline koostöö.  Memorandumi osapooled on Poola GAZ-SYSTEM, Eesti Elering, Taani Energinet, Soome Gasgrid Vetyverkot, Leedu Amber Grid, Rootsi Nordion Energi, Saksamaa GASCADE Gastransport, Läti Conexus Baltic Grid ja Saksamaa ONTRAS Gastransport.

Koostöö eesmärk on koordineerida koostööpartnerite tegevust vesinikumajanduse arendamiseks Läänemere piirkonnas. Vesinikuenergeetika arengu toetamiseks teevad ettevõtted koostööd vesiniku ülekandmise ja ladustamise taristuprojektide elluviimisel, samuti jagavad üksteisega teavet vesinikuturu arengute ning taastuva vesiniku tootmise ja nõudlusega seotud projektide kohta. Ettevõtted töötavad kooskõlas ELi Balti energiaturu ühendamise plaani (BEMIP) töörühmaga.

Läänemere piirkonnas on suurepärased tingimused rohelise vesiniku tootmiseks


Läänemere piirkonnas on taastuvenergia ressursse ja seega võimekus saavutada 2030. aastaks kuni 45% REPowerEU kavas kirjeldatud rohelise vesiniku tootlikkusest. Piirkonnas on märkimisväärne maismaa ja avamere tuuleenergia potentsiaal, mida saaks lähitulevikus kasutada vesiniku tootmiseks ja rohevesiniku turu loomiseks. Seetõttu on regioonis tegutsevad taristu- ja tööstusettevõtted vesiniku tootmise võimaldamiseks praegu arendamas uut vesinikutorustiku taristut. Peale selle on eesmärk tarnida vesinikku energiarikastest piirkondadest nõudluskeskustesse.

Taristu arendamine aitab täita REPowerEU kava ja saavutada eesmärke, mis püstitati 2022. aastal Läänemere riikide peaministrite allkirjastatud Marienborgi deklaratsioonis. Allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandum ja ettevõtete aktiivne koostöö teenib otseselt Marienborgi deklaratsiooni eesmärki uurida ühiseid piiriüleseid taastuvenergiaprojekte ja teha kindlaks taristu vajadused. Taastuvate energiaallikate kättesaadavuse tagamiseks on väga tähtis arendada uut taristut nii vesiniku kui ka elektrienergia jaoks. See nõuab Läänemere piirkonna põhivõrguettevõtjate vahelist head koostööd.

 

Euroopa energiasüsteemi ohutus ja vastupidavus ELi ja piirkondlikus tegevuskavas
 

ELi tegevuskava ja Marienborgi deklaratsiooni eesmärk on vähendada Euroopa sõltuvust Venemaa imporditud fossiilkütustest, kiirendada Euroopa kliimaeesmärkide saavutamist ja parandada Euroopa energiasüsteemi ohutust ja vastupidavust. Vesiniku tootmis- ja kasutamispotentsiaali arendamine on üks peamisi elemente nende eesmärkide saavutamisel. Jõudude ühendamise teel soovivad gaasi põhivõrguettevõtjad anda selles protsessis oma panuse, rajades vesinikutaristuid ja toetades seeläbi konkurentsivõimelise ja likviidse vesinikuturu loomist, kus on arvukalt tarnijaid ja kasutajaid.

Vesinikutaristu koordineeritud arendamine Läänemere piirkonnas toetab paindliku, turvalise, vastupidava, jätkusuutliku ja integreeritud üleeuroopalise energiasüsteemi arengut. ELi ja piirkondlike eesmärkide saavutamist toetavad vesinikutaristud peaksid 2030. aastaks hõlmama Soomet, Rootsit, Balti riike, Poolat ja Saksamaad.

 

Vesinikuprojektid Läänemere ümbruses
 

Gaasi ülekandesüsteemihaldurid on alustanud mitut suuremahulist uuringut piiriüleste vesinikutaristu projektide arendamiseks eesmärgiga luua taristu ja turg, mis on kooskõlas REPowerEU kava, piirkondlike eesmärkide, riiklike strateegiate ja Euroopa vesinikuvõrgu algatusega.

Praegu koosneb Läänemere ümbruses asuva vesinikutaristu projekt neljast piiriülesest projektist: Põhjamaade-Balti vesinikukoridor, Läänemere vesinikukoguja, Bornholmi-Lubmini ühendus ja Põhjamaade vesinikutoru. Veel plaanivad gaasitaristu haldurid ellu viia ka muid projekte, mis hõlmavad piiriüleseid ühendusi, riiklikke vesinikuvõrke ja vesiniku hoiustamist.

Seotud teemad