Liigu edasi põhisisu juurde

egle.ee kaudu saab liituda Elering AS-i hallatava elektri põhivõrguga. Siinkohal toome ära liitumisprotsessi ajatelje. Protsess on jaotatud põhietappideks (Taotlus, Liitumisleping, jne..) ja alametappideks (Taotluse esitamine, Menetlustasu arve, jne..). Lisaks on alametappide juures ära toodud tegevused (Teavitus taotluse puudustest, Taotluse parandused, jne..), mis ühe või teise etapi juures aset leiavad.

Antud protsess kajastab maksimaalse arvu tegevusi, mis ühe liitumisega kaasneda võib. Erinevat tüüpi liitumistega võib kaasneda ka vähem tegevusi kui siin ära toodud on.

 1. Taotluse esitamine (klient)
 2. Menetlustasu arve väljastamine (Elering)
  • Arve tasumine (klient)
  • Teavitus taotluse puudustest (Elering)
  • Taotluse parandused (klient)
  • Otsus taotluse nõuetekohasusele (Elering)
 3. Otsus taotluse vastuvõtmisele (tuleb kontrollida taotluse puuduste likvideerimine ning arve tasumine) (Elering)
 1. Liitumislepingu pakkumus (Elering)
  • Muudatusettepanekud liitumislepingu pakkumusele (klient)
  • Tagasiside muudatusettepanekutele (Elering)
  • Nõustumus liitumislepingu pakkumusele / Liitumislepingu allkirjastamine (klient)
 2. Allkirjastatud liitumisleping kliendile tagasi (Elering)
 1. Esimese osamakse väljastamine (Elering)
  • Arve tasumine (klient)
 2. Ehitushange I (Elering)
  • Teade hankedokumentatsiooni koostamise alustamisest (Elering)
  • Teade hanke väljakuulutamisest (Elering)
  • Hanke tulemuste edastamine kliendile kooskõlastamiseks (Elering)
  • Hanke tulemuste kooskõlastus (klient)
  • Teavitus hanke võitjast (Elering)
 3. Ehitushange II (vajadusel) (Elering)
  • Teade hankedokumentatsiooni koostamise alustamisest (Elering)
  • Teade hanke väljakuulutamisest (Elering)
  • Hanke tulemuste edastamine kliendile kooskõlastamiseks (Elering)
  • Hanke tulemuste kooskõlastus (klient)
  • Teavitus hanke võitjast (Elering)
 4. Liitumislepingu muudatus (Elering)
  • Muudatusettepanekud liitumislepingu pakkumusele (klient)
  • Tagasiside muudatusettepanekutele (Elering)
  • Liitumislepingu muudatuse allkirjastamine (klient)
  • Teavitus liitumislepingu muudatuste sõlmimisest (Elering)
 5. Teise osamakse arve väljastamine (Elering)
  • Arve tasumine (klient)
 6. Ehitamine (Elering)
  • Teade ehitamise alustamisest (Elering)
  • Hankevälise kulutuse kooskõlastamine kliendiga (Elering)
  • Teade võrguühenduse valmimise kohta (Elering)
 7. Kolmanda osamakse arve väljastamine (Elering)
  • Arve tasumine (klient)
Ettevalmistamine
 1. Elektriosa projekt Eleringile (klient)
 2. Pingestamise ajakava (klient)
  • Kooskõlastusotsus või märkused (Elering)
 3. Pingestamiskava (klient)
  • Käidukorraldaja täiendustega pingestamiskava kliendile (Elering)
  • Pingestamiskava allkirjastamine (klient)
  • Pingestamiskava allkirjastamine (Elering)
 4. Sideühendus
  • Teavitus Eleringile sideühenduse loomiseks (klient)
 5. Audit
  • Ehitusseadustiku alusel esitatav audit (klient)
  • Tagasiside auditile (Elering)
 6. Ajutine võrguleping (ehk võrguühenduse ajutise kasutamise kokkulepe)
  • Võrguühenduse ajutise kasutamise kokkuleppe pakkumus (Elering)
  • Muudatusettepanekud võrguühenduse ajutise kasutamise kokkuleppe pakkumusele (klient)
  • Tagasiside muudatusettepanekutele (Elering)
  • Allkirjastatud võrguühenduse ajutise kasutamise kokkulepe (klient)
  • Mõlemapoolselt allkirjastatud võrguühenduse ajutise kasutamise kokkulepe (Elering)

Pingestamine
 1. Pingestamisteate andmine (Elering)
 2. Pingestamine
  • Märge, et pingestamine on tehtud (pingestamise kuupäev) (Elering)
 3. Testimine
  • Teade kliendile pingestamise järgse testimise alustamiseks (Elering)
 4. Side testimine
  • Teade pingestamise järgse side testi tegemise kohta Eleringile (klient)
  • Pingestamise järgne kinnitus side toimimise kohta kliendile (Elering)
 1. Ettevalmistamine
  • Sünkroniseerimise eeldatav aeg Eleringile (klient)
  • Projekt kooskõlastamiseks Eleringile (klient)
  • Projekti sünkroniseerimise osas märkused kliendile (Elering)
 2. PSS/E mudelid
  • PSS/E mudelid kooskõlastamiseks Eleringile (klient)
  • PSS/E mudelite tagasiside kliendile (Elering)
  • Mudelid kooskõlastamiseks Eleringile (klient)
  • Mudelite tagasiside kliendile (Elering)
 3. Koostöö simuleerimine
  • Koostöö simuleerimise aruande maht kliendile (Elering)
  • Koostöö simuleerimine aruanne Eleringile (klient)
  • Koostöö simuleerimise aruande kooskõlastus kliendile (Elering)
  • Otsus tehnilise projekti kooskõlastamise kohta (Elering)
 4. Katsekava
  • Katsekava kooskõlastamiseks Eleringile (klient)
  • Katsekava kooskõlastus või märkused kliendile (Elering)
  • Allkirjastatud katsekava kliendile (Elering)
  • Allkirjastatud katsekava Eleringile (klient)
 5. Sünkroniseerimiskava
  • Sünkroniseerimise eelsete katsetuste tulemuste esitamine (klient)
  • Märkused või kooskõlastus sünkroniseerimise eelsete katsetuste tulemustele (Elering)
 6. Signaalide testimine
  • Teade signaalide testimise läbiviimise kohta Eleringile (klient)
  • Kinnitus kõikide sünkroniseerimise eelduste täitmise kohta (Elering)
 7. Ajutine võrguleping (ehk võrguühenduse ajutise kasutamise kokkulepe)
  • Võrguühenduse ajutise kasutamise kokkuleppe pakkumus (Elering)
  • Allkirjastatud võrguühenduse ajutise kasutamise kokkulepe (klient)
  • Mõlemapoolselt allkirjastatud võrguühenduse ajutise kasutamise kokkulepe (Elering)
 8. Sünkroniseerimine
  • Sünkroniseerimise taotlus Eleringile (klient)
  • Ajutise käiduteate andmine (Elering)
  • Märge, et sünkroniseerimine on tehtud (Elering)
  • Teade sünkroniseerimise järgse side testi tegemise kohta Eleringile (klient)
 1. Kvaliteedimõõtmine
  • Teade kvaliteedimõõtmise alustamise kohta Eleringile (klient)
  • Kvaliteedimõõtmise lühiraport Eleringile (klient)
  • Tagasiside kvaliteedimõõtmiste lühiraportile (Elering)
  • Kvaliteedimõõtmise lühiraporti märkused kliendile (Elering)
  • Parandatud kvaliteedimõõtmise lühiraport Eleringile (klient)
 2. Funktsionaalsed katsed
  • Funktsionaalsete katsete alustamise luba kliendile (Elering)
  • Funktsionaalsete katsete raport koos kvaliteedi täisaruandega Eleringile (klient)
  • Funktsionaalsete katsete ja kvaliteedimõõtmiste täisaruande raporti märkused kliendile (Elering)
  • Funktsionaalsete katsete ja kvaliteedimõõtmiste täiendatud täisaruande esitamine Eleringile (klient)
  • Funktsionaalsete katsete ja kvaliteedimõõtmiste täisaruande raporti kooskõlastus kliendile (Elering)
 3. Pingelohu katse
  • Pingelohu läbimise katse ettevalmistus (kava koostamine ja planeeritava katse läbiviimise aja teavitamine kliendile) (Elering)
  • Teade, et on valmis alustama katsetega (klient)
  • Pingelohu katsete aruanne kliendile (Elering)
  • Pingelohu katse ebaõnnestumise põhjuste aruanne Eleringile (klient)
  • Kinnitus, et tootmisseadme pingelohu katse oli edukas (Elering)
 4. Vastavustunnistus
  • Vastavustunnistus kliendile (Elering)
 5. Verifitseerimine
  • Teade verifitseerimise vajalikkuse ja ulatuse kohta kliendile (Elering)
  • Verifitseerimise mahu tagasiside Eleringile (klient)
  • Verifitseeritud mudelid (PSS/E, PSCAD) koos koostöö simuleerimise aruandega Eleringile (klient)
  • Mudelite ja/või koostööaruande märkused kliendile (Elering)
  • Parandatud verifitseeritud mudelid (PSS/E, PSCAD) koos koostööaruandega Eleringile (klient)
  • Mudelite ja koostöö aruande kooskõlastus (Elering)
 1. Alalise võrgulepingu sõlmimine
  • Võrgulepingu pakkumus (Elering)
  • Allkirjastatud võrguleping (klient)
  • Mõlemapoolselt allkirjastatud võrguleping (Elering)
 2. Lõpliku käiduteate andmine (Elering)
 1. Taotluse esitamine (klient)
 2. Menetlustasu arve väljastamine (Elering)
  • Arve tasumine (klient)
  • Teavitus taotluse puudustest (Elering)
  • Taotluse parandused (klient)
  • Otsus taotluse nõuetekohasusele (Elering)
 3. Otsus taotluse vastuvõtmisele (tuleb kontrollida taotluse puuduste likvideerimine ning arve tasumine) (Elering)
 1. Liitumislepingu pakkumus (Elering)
  • Muudatusettepanekud liitumislepingu pakkumusele (klient)
  • Tagasiside muudatusettepanekutele (Elering)
  • Nõustumus liitumislepingu pakkumusele / Liitumislepingu allkirjastamine (klient)
 2. Allkirjastatud liitumisleping kliendile tagasi (Elering)
 1. Esimese osamakse väljastamine (Elering)
  • Arve tasumine (klient)
 2. Ehitushange I (Elering)
  • Teade hankedokumentatsiooni koostamise alustamisest (Elering)
  • Teade hanke väljakuulutamisest (Elering)
  • Hanke tulemuste edastamine kliendile kooskõlastamiseks (Elering)
  • Hanke tulemuste kooskõlastus (klient)
  • Teavitus hanke võitjast (Elering)
 3. Ehitushange II (vajadusel) (Elering)
  • Teade hankedokumentatsiooni koostamise alustamisest (Elering)
  • Teade hanke väljakuulutamisest (Elering)
  • Hanke tulemuste edastamine kliendile kooskõlastamiseks (Elering)
  • Hanke tulemuste kooskõlastus (klient)
  • Teavitus hanke võitjast (Elering)
 4. Liitumislepingu muudatus (Elering)
  • Muudatusettepanekud liitumislepingu pakkumusele (klient)
  • Tagasiside muudatusettepanekutele (Elering)
  • Liitumislepingu muudatuse allkirjastamine (klient)
  • Teavitus liitumislepingu muudatuste sõlmimisest (Elering)
 5. Teise osamakse arve väljastamine (Elering)
  • Arve tasumine (klient)
 6. Ehitamine (Elering)
  • Teade ehitamise alustamisest (Elering)
  • Hankevälise kulutuse kooskõlastamine kliendiga (Elering)
  • Teade võrguühenduse valmimise kohta (Elering)
 7. Kolmanda osamakse arve väljastamine (Elering)
  • Arve tasumine (klient)
Ettevalmistamine
 1. Elektriosa projekt Eleringile (klient)
 2. Pingestamise ajakava (klient)
  • Kooskõlastusotsus või märkused (Elering)
 3. Pingestamiskava (klient)
  • Käidukorraldaja täiendustega pingestamiskava kliendile (Elering)
  • Pingestamiskava allkirjastamine (klient)
  • Pingestamiskava allkirjastamine (Elering)
 4. Sideühendus
  • Teavitus Eleringile sideühenduse loomiseks (klient)
 5. Audit
  • Ehitusseadustiku alusel esitatav audit (klient)
  • Tagasiside auditile (Elering)
 6. Ajutine võrguleping (ehk võrguühenduse ajutise kasutamise kokkulepe)
  • Võrguühenduse ajutise kasutamise kokkuleppe pakkumus (Elering)
  • Muudatusettepanekud võrguühenduse ajutise kasutamise kokkuleppe pakkumusele (klient)
  • Tagasiside muudatusettepanekutele (Elering)
  • Allkirjastatud võrguühenduse ajutise kasutamise kokkulepe (klient)
  • Mõlemapoolselt allkirjastatud võrguühenduse ajutise kasutamise kokkulepe (Elering)

Pingestamine
 1. Pingestamisteate andmine (Elering)
 2. Pingestamine
  • Märge, et pingestamine on tehtud (pingestamise kuupäev) (Elering)
 3. Testimine
  • Teade kliendile pingestamise järgse testimise alustamiseks (Elering)
 4. Side testimine
  • Teade pingestamise järgse side testi tegemise kohta Eleringile (klient)
  • Pingestamise järgne kinnitus side toimimise kohta kliendile (Elering)
 1. Ettevalmistamine
  • Sünkroniseerimise eeldatav aeg Eleringile (klient)
  • Projekt kooskõlastamiseks Eleringile (klient)
  • Projekti sünkroniseerimise osas märkused kliendile (Elering)
 2. PSS/E mudelid
  • PSS/E mudelid kooskõlastamiseks Eleringile (klient)
  • PSS/E mudelite tagasiside kliendile (Elering)
  • Mudelid kooskõlastamiseks Eleringile (klient)
  • Mudelite tagasiside kliendile (Elering)
 3. Koostöö simuleerimine
  • Koostöö simuleerimise aruande maht kliendile (Elering)
  • Koostöö simuleerimine aruanne Eleringile (klient)
  • Koostöö simuleerimise aruande kooskõlastus kliendile (Elering)
  • Otsus tehnilise projekti kooskõlastamise kohta (Elering)
 4. Katsekava
  • Katsekava kooskõlastamiseks Eleringile (klient)
  • Katsekava kooskõlastus või märkused kliendile (Elering)
  • Allkirjastatud katsekava kliendile (Elering)
  • Allkirjastatud katsekava Eleringile (klient)
 5. Sünkroniseerimiskava
  • Sünkroniseerimise eelsete katsetuste tulemuste esitamine (klient)
  • Märkused või kooskõlastus sünkroniseerimise eelsete katsetuste tulemustele (Elering)
 6. Signaalide testimine
  • Teade signaalide testimise läbiviimise kohta Eleringile (klient)
  • Kinnitus kõikide sünkroniseerimise eelduste täitmise kohta (Elering)
 7. Ajutine võrguleping (ehk võrguühenduse ajutise kasutamise kokkulepe)
  • Võrguühenduse ajutise kasutamise kokkuleppe pakkumus (Elering)
  • Allkirjastatud võrguühenduse ajutise kasutamise kokkulepe (klient)
  • Mõlemapoolselt allkirjastatud võrguühenduse ajutise kasutamise kokkulepe (Elering)
 8. Sünkroniseerimine
  • Sünkroniseerimise taotlus Eleringile (klient)
  • Ajutise käiduteate andmine (Elering)
  • Märge, et sünkroniseerimine on tehtud (Elering)
  • Teade sünkroniseerimise järgse side testi tegemise kohta Eleringile (klient)
 1. Kvaliteedimõõtmine
  • Teade kvaliteedimõõtmise alustamise kohta Eleringile (klient)
  • Kvaliteedimõõtmise lühiraport Eleringile (klient)
  • Tagasiside kvaliteedimõõtmiste lühiraportile (Elering)
  • Kvaliteedimõõtmise lühiraporti märkused kliendile (Elering)
  • Parandatud kvaliteedimõõtmise lühiraport Eleringile (klient)
 2. Funktsionaalsed katsed
  • Funktsionaalsete katsete alustamise luba kliendile (Elering)
  • Funktsionaalsete katsete raport koos kvaliteedi täisaruandega Eleringile (klient)
  • Funktsionaalsete katsete ja kvaliteedimõõtmiste täisaruande raporti märkused kliendile (Elering)
  • Funktsionaalsete katsete ja kvaliteedimõõtmiste täiendatud täisaruande esitamine Eleringile (klient)
  • Funktsionaalsete katsete ja kvaliteedimõõtmiste täisaruande raporti kooskõlastus kliendile (Elering)
 3. Pingelohu katse
  • Pingelohu läbimise katse ettevalmistus (kava koostamine ja planeeritava katse läbiviimise aja teavitamine kliendile) (Elering)
  • Teade, et on valmis alustama katsetega (klient)
  • Pingelohu katsete aruanne kliendile (Elering)
  • Pingelohu katse ebaõnnestumise põhjuste aruanne Eleringile (klient)
  • Kinnitus, et tootmisseadme pingelohu katse oli edukas (Elering)
 4. Vastavustunnistus
  • Vastavustunnistus kliendile (Elering)
 5. Verifitseerimine
  • Teade verifitseerimise vajalikkuse ja ulatuse kohta kliendile (Elering)
  • Verifitseerimise mahu tagasiside Eleringile (klient)
  • Verifitseeritud mudelid (PSS/E, PSCAD) koos koostöö simuleerimise aruandega Eleringile (klient)
  • Mudelite ja/või koostööaruande märkused kliendile (Elering)
  • Parandatud verifitseeritud mudelid (PSS/E, PSCAD) koos koostööaruandega Eleringile (klient)
  • Mudelite ja koostöö aruande kooskõlastus (Elering)
 1. Alalise võrgulepingu sõlmimine
  • Võrgulepingu pakkumus (Elering)
  • Allkirjastatud võrguleping (klient)
  • Mõlemapoolselt allkirjastatud võrguleping (Elering)
 2. Lõpliku käiduteate andmine (Elering)