Liigu edasi põhisisu juurde

Üks Euroopa võrk

OneNeti projekti eesmärk on luua täielikult replikeeritav ja skaleeritav IT-arhitektuur, mis võimaldab kogu Euroopa elektrisüsteemil töötada ühtse süsteemina, kus turgude mitmekesisus võimaldab turuosalistel universaalselt osaleda, olenemata nende füüsilisest asukohast – igal tasandil, väiketarbijast suurtootjateni.

Fraunhoferi Rakendusliku Infotehnoloogia Instituudi FIT juhitav projekt ühendab konsortsiumi, kuhu kuulub üle 70 partneri. Täieliku loendiga saab tutvuda siin.

Lisaks märkimisväärsele võrguoperaatorite nimekirjale kuuluvad konsortsiumisse ka olulised IT-ettevõtted, juhtivad teadusasutused ja kaks Euroopa võrguoperaatorite ühendust (ENTSO-E, E.DSO), kes kõik pakuvad üheskoos ainulaadseid teadmisi nende keeruliste väljakutsete lahendamiseks.

Projekti taust

Samal ajal kui elektrivõrk muutub täielikult tsentraliseeritud süsteemist ülimalt detsentraliseeritud süsteemiks, peavad võrguoperaatorid oma operatiivtegevust muutma, kohandumaks kiiremini reageerima ja kasutama paindlikkust.

Selles valdkonnas on varasemalt läbi viidud mitmeid uurimisprojekte, millega on jõutud teatud küpsusastmeni, võimaldades teha mõningaid lõplikke järeldusi ning ettepanekuid integreeritud käsitluseks võrkude opereerimises.

OneNeti sihiks on astuda see kriitiline samm, luues tingimused uuele võrguteenuste põlvkonnale, mis suudab täielikult ära kasutada tarbimise juhtimise, salvestamise ja hajutatud tootmise, luues samal ajal tarbijale õiglased, läbipaistvad ja avatud tingimused. 

Selle tulemusena on „ühe Euroopa võrgu“ loomise eesmärk luua kliendikeskne lähenemine võrgu opereerimisel. See ambitsioonikas visioon tuleb saavutada uute turgude, toodete ja teenuste pakkumise ning ainulaadse IT-arhitektuuri loomise kaudu. 

OneNeti projekti rahastab Euroopa Liit raamprogrammist Horisont 2020.

Eleringi osalus

Kuna Elering osaleb OneNet'i projektis läbi mitme horisontaalse töövoo, siis põhiline fookus on kahel tegevusel. Esiteks, regionaalse Eesti–Soome–Läti–Leedu paindlikkusteenuste platvormi lõpule viimine jätkuna EU-SysFlex ja INTERRFACE'i projektides loodule.

Eesmärk on parandada paindlikkuse ligipääsu elektriturule ja suurendada aktiivse paindlikkuse mahtu. Olulise uudse tehnoloogilise komponendina töötatakse Eleringi eestvedamisel välja TSO-DSO koordinatsiooniplatvorm.

Teiseks, üleeuroopalise andmehalduse mudeli loomine erinevate andmevahetusplatvormide koostoime tagamiseks. Eesmärk on erinevate energiaandmete, sh tundlike privaatandmete, kontrollitud jagamise ja kättesaadavus võimaldamine, sõltumata sellest, millises Euroopa punktis andmete omanik ja andmete saaja asuvad. Võimalikult lihtsaks ja efektiivseks andmete jagamiseks tuleb ühendada olemasolevad platvormid, sh. Eleringi Estfeed.

Horizon