Liigu edasi põhisisu juurde

Transpordistatistika kauplemisplatvormi uuenemine

Vedelkütuse seaduse § 26 lõikest 2 tulenev biometaaniregister ja transpordistatistika kauplemisplatvormil (https://biometaan.elering.ee) on nüüd võimalik vedela biokütuse, biometaani ja taastuvelektri transporditarbimisse andjatel registreerida ning täita eelkokkuleppeid transpordistatistika müügiks vastavalt kliimaministri 14.11.2022. a määrusele nr 90 „Biokütuse, biometaani ja elektrienergia statistikaga ning kasvuhoonegaaside heitkoguste statistikaga kauplemise kord“.

Eelkokkuleppe sõlmimine on kahepoolne toiming eelkauplemise müüja, kes on vedela biokütuse, biometaani või taastuvelektri transporditarbimisse andja, ja eelkauplemise ostja, kes on vedelkütuse seaduse § 21 lõikes 1 ja lõikes 9 nimetatud kohustustega kütuse müüja ja kütuse impordi tegevusluba omav isik, vahel. Eelkokkuleppes võtab eelkauplemise müüja enne transpordistatistika väljastamist kohustuse võõrandada talle väljastatav vedela biokütuse, biometaani või taastuvelektri transpordistatistika. Eelkokkuleppes registreeritakse tehingu tingimused. Eelkokkulepe peab olema kauplemisplatvormil registreeritud (sh eelkauplemise ostja poolt registreerimine kinnitatud) taastuvenergia tarbimisse andmise kalendrikuu lõpuks.

Süsteemis on kuni transpordistatistika enampakkumise võimaluse loomiseni üleminekuperiood – tehniliselt on võimalik teostada nii bilateraalseid ülekandetehinguid (kehtiv lahendus) kui registreerida ja täita eelkokkuleppeid. Pärast enampakkumise lahenduste kasutuselevõttu käesoleva aasta IV kvartalis pole enam võimalik teostada vedela biokütuse, biometaani ja taastuvelektri transpordistatistika bilateraalseid ülekandetehinguid ilma eelnevalt registreeritud eelkokkuleppeta.

Transpordistatistika väljastamist ning võõrandamist reguleerib kliimaministri 14.11.2022. a määrus nr 90 „Biokütuse, biometaani ja elektrienergia ning kasvuhoonegaaside heitkoguste statistikaga kauplemise kord“.

Transpordistatistika väljastatakse biometaani, taastuvelektri või vedela biokütuse tarbimisse andjale, kes on tarnja atmosfääriõhu kaitse seaduse mõistes.

Biometaani tarbimisse andmisel väljastatakse transpordistatistika tarbimisse andjale, kes on gaasi päritolutunnistuste infosüsteemis kustutanud biometaani päritolutunnistuse transpordisektori tarbimise tõendamiseks. Biometaani transpordistatistika arvestus toimub biometaani alumise kütteväärtuse järgi.

Taastuvelektri tarbimisse andmisel väljastatakse transpordistatistika tarbimisse andjale, kes on kauplemisplatvormil registreerinud mõõtepunktid, mille kaudu toimub elektrisõidukite laadimine elektrienergiaga. Transpordistatistika väljastatakse tarbimisse antud taastuvelektri eest. Elektrienergia tarbimise puhul võrgust loetakse taastuvelektriks kogus vastavalt statistilisele taastuvelektri osakaaluprotsendile. Taastuvelektri tootmisseadmega seotud tarbimise puhul loetakse taastuvelektriks kogu tarbitud elektrienergia kogus.

Vedela biokütuse tarbimisse andmisel väljastatakse transpordistatistika tarbimisse andjale, kes on transpordisektoris tarbimisse andmise võtnud arvele Maksu- ja Tolliameti kütuse käitlemise andmekogus.

Transpordistatistikat on võimalik kasutada vedelkütuse seadusest tulenevate taastuvkütuste tarnimise kohustuste ning atmosfääriõhu kaitse seadusest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustuse täitmiseks. Kalendriaasta kohustusi saab täita ainult samal kalendriaastal transpordisektoris tarbimisse antud taastuvkütustele vastavate TTA tõenditega.

Biomtaaniregister ja transpordistatistika kauplemisplatvorm, mille kaudu toimub biometaani ning taastuvelektri transpordistatistika väljastamine ning biometaani, taastuvelektri ja vedela biokütuse transpordistatistika ülekandmine ja kasutamine taastuvenergia tarnimise ning kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustuste tätmiseks, asub aadressil biometaan.elering.ee.