Liigu edasi põhisisu juurde

Ajavahemikus 1. juuli kuni 31. detsember 2020. aastal valminud päikeseparkidel on viimastena õigus saada fikseeritud hinnaga taastuvenergia toetust vastavalt Euroopa Liidu grupierandi määrusele. See tähendab seda, et antud abi ei tohi ületada kasumlikkuse piirmäära, mille arvutuse metoodika on Elering tänaseks välja töötanud ja avaldanud.

Kasumlikkuse metoodika lõplik versioon on leitav Eleringi kodulehelt: https://elering.ee/taastuvenergia-toetus#tab1

Eleringi taastuvenergia osakonna juhataja River Tomera hindab uut metoodikat tasakaalus lahenduseks: „Päikesejaamade abiskeemi viimine grupierandi määruse sätete alla toimus tootjate poolt soovitud seadusemuudatuse tulemusel väga lühikese aja jooksul 2020. aasta kevadsuvel ja tulenevalt muutunud õiguskeskkonnast tekkis Eleringile kui abi andjale üleöö kohustus välja töötada uued kasumlikkuse arvestuse reeglid. Koostöös KPMG ekspertide ja turuosalistega on Elering proovinud leida kasumlikkuse piirmäära arvestusel metoodilist lahendust, mis vastab riigiabi nõuetele, aga tagab ka stabiilse investeerimiskeskkonna“ . 

Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni esimees Andres Meesaki sõnul on hea meel tõdeda, et assotsiatsiooni ettepanekutega on arvestatud. „Oleme kasumlikkuse arvestuse mudeli välja töötamisel andnud päris palju tagasisidet ning hea meel on selle üle, et meie ettepanekuid on olulises mahus arvestatud. Valminud mudel on dünaamiline, andes tootjatele kindluse kavandatud investeeringutulu teenimise osas kas läbi toetuste või otse elektrihinna,“ ütles Meesak.

Elering kui riigiabi andja tellis hinnangu vastavate parkide investeerimiskulude  kohta nelja tootjagrupi lõikes rahvusvaheliselt nõustamisettevõttelt KPMG Baltics ja töötas seejärel koos nendega välja metoodika ja rakenduskava projektide sektoripõhiseks kasumlikkuse arvestamiseks ja monitoorimiseks.

2021. aastal viidi läbi avalik konsultatsioon Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni, turuosaliste  ja huvigruppidega. Sealt saadud tagasiside põhjal kujundati arvutusmudel dünaamilisemaks, et see arvestaks maksimaalselt turu tegelikku olukorda elektrihindade, tarbijahinna indeksi, bilansienergia kulude ja teiste muutujate suhtes.

Kasumlikkuse metoodika alusel makstakse tootjale fikseeritud toetust kuni kuupäevani, mil tootjagrupi keskmine kasumlikkus ületab 12 aasta baasil arvestatud lubatud kasumlikkuse piirmäära.

2022. aasta veebruaris tutvustati täiendatud mudelit taas turuosalistele ning seejärel viidi mudelisse sisse viimased muudatused.

Seotud teemad