Liigu edasi põhisisu juurde

Ettevõtete kvalifitseerimine alajaamade ehitustööde teostamiseks

Elering plaanib tellida ehitustöid 110kV alajaamade ehitamiseks. Selleks kvalifitseerib Elering taotlejad eelnevalt enne ostumenetluse kutse saatmist.

Kvalifitseerimisel osalemiseks palume huvitatud isikutel saata kvalifitseerimistaotlus (sh kõik nõutud dokumendid) tähtajaks 22.02.2021 kl 12:00 e-posti aadressile vladimir.antson@elering.ee. Hilinenud taotluseid Elering vastu ei võta!

Kvalifitseerimistaotlus peab olema esitatud vastavalt dokumendis „Juhised pakkujatele“ ja selle lisades sisalduvatele tingimustele. Taotlus koosneb järgmistest:

Kohustuslikest dokumentidest:

 1. Kvalifitseerimise tingimuste p 1.1.1 – p.1.1.5 osas kirjalik kinnitus kõrvaldamise aluste puudumise kohta (vastavalt Eleringi poolt etteantud vormile „Kinnitus kõrvaldamise aluste puudumise kohta (vorm)“);
 2. Eelnevate majandusaastate netokäibed (vastavalt Eleringi poolt etteantud vormile „Eelnevate majandusaastate netokäibed (vorm)“);
 3. Andmed varasemalt täidetud lepingu kohta (vastavalt Eleringi poolt etteantud vormile „Andmed varasemalt täidetud lepingu kohta (vorm)“);
 4. Dokumendi „Kvalifitseerimise tingimused“ punktis 3.2 nõutud dokumendid:
  1. kinnitus vormil „Kinnitus A-pädevusega elektritöid juhtiva isiku või elektriinseneri vähemalt tase 7 kohta (vorm)“,

 Dokumentidest, mida esitada vajadusel:

 1. Kvalifitseerimistaotlus peab olema allkirjastatud allkirjaõigust omava isiku poolt. Juhul, kui kvalifitseerimistaotlust ei allkirjasta seadusjärgne esindaja, siis peab kvalifitseerimistaotlusele olema lisatud allkirjastaja volitusi tõendav dokument (vabas vormis dokument);
 2. Kui kvalifitseerimistaotluse esitavad mitu taotlejat ühiselt, peavad nad volitama enda hulgast esindaja. Ühistaotlejad esitavad vastava volikirja (ühistaotlejatel on lubatud kasutada Eleringi poolt etteantud vormi „Ühitaotlejate, ühispakkujate volikiri ja kinnitus“). Ühistaotlejate aadressiks ning kontaktandmeteks ostumenetluses on volitatud esindaja aadress ja kontaktandmed. Ostumenetluse raames esitatava ühistaotluse korral peab kvalifitseerimistaotlus sisaldama kirjalikku kinnitust, et ühistaotlejad/ühispakkujad vastutavad ostumenetluse võitmise korral sõlmitava töövõtulepingu täitmise eest solidaarselt.

 

Käesolevale „Juhised pakkujatele“ dokumendile on lisatud tulevase ostumenetluse kutse kavand. Kvalifitseeritavate pakkujate arv ei ole piiratud.

Elering AS teavitab taotlejaid kvalifitseerimise tulemustest kolme (3) tööpäeva jooksul alates kvalifitseerimise otsuse tegemisest.

Elering AS esitab ostumenetluse kutse koos tellitavate tööde kirjeldusega kõigile kvalifitseeritud taotlejatele. Elering AS plaanib kvalifitseerunud ettevõtetele esitada pakkumuse esitamise kutse osalemaks projekteerimis- ja ehitustööde ostumenetluses liitumislahtrite ehituseks 110kV alajaamades, kusjuures võimalusel antakse osa tööks vajalikud primaarseadmed  üle Elering AS-i poolt. Elering AS-i/Tellija poolt eeldatavate üle antavate seadmete nimekiri, mille osas taotleja peab olema valmis teostama projekteerimist ja ehitamist, on järgnev:

 • Võimsuslüliti 3AP1FG Siemens
 • Lahkvõimsuslüliti 3AP1FG-DCB Siemens
 • Lahklüliti SFG 123p100 Hapam
 • Maanduslüliti TEC 123/100 Hapam
 • Voolutrafo OISK 123 Trench
 • Mahtuvuslik pingetrafo TCVT 123 Trench
 • Ühitatud mõõtetrafo SVAS 123 Trench

Parim pakkumus valitakse välja odavaima hinna alusel. Elering võib kvaliftseeritud pakkujatelt sooritada mitu ostu, saates igakordselt kvalifitseeritud taotlejatele ostumenetluse kutse. Taotlejate kvalifitseerumine 110kV alajaamade ehitustööde tellimiseks kehtib kuni 31.12.2021.

Käesoleva dokumendi lisaks on ka igakordse ostumenetluse võitjaga sõlmitava töövõtulepingu kavand.

Taotleja, kellel on käesoleva ostumenetluse raames läbiviidava eelkvalifitseerimise protsessiga seoses küsimusi, peab esitama vastava selgitustaotluse e-kirja teel aadressile vladimir.antson@elering.ee.  

Elering võib esitada taotlejale kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud andmete kohta täpsustavaid küsimusi ja taotleja on kohustatud esitama Eleringile selgitused või selgitamist võimaldavad dokumendid kolme (3) tööpäeva jooksul Eleringi sellekohase nõude saamisest arvates.

 

Seotud teemad