Liigu edasi põhisisu juurde

2015. aasta keskpaigast kohustuvad müüjad tarbijale taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit müües selle päritolu tõendama päritolutunnistustega. Päritolutunnistus (inglise keeles guarantees of origin ehk GO) on elektrooniline dokument, mille võib osta toodetud elektrienergiast täielikult eraldi ning mille ainus eesmärk on tõendada tarbijale tema tarbitud elektrienergia päritolu. Samuti võib elektrienergia päritolutunnistust anda sellega seotud energiast sõltumatult edasi ühelt valdajalt teisele. Tarbitud elektrienergia päritolu tõendamiseks kasutatakse Eestis või Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis väljastatud ja Eesti päritolutunnistuste registris kustutatud päritolutunnistust. Päritolutunnistuse normenergiaühik on 1 MWh, ehk iga toodetud megavatt-tunni kohta väljastatakse üks päritolutunnistus.

Vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele „Päritolutunnistuse väljastamise, võõrandamise ja kustutamise kord ning päritolutunnistuse taotlemisel esitatava teabe koosseis“ teostatakse päritolutunnistuse väljastamise toimingud registris avatud konto kaudu. Konto avamiseks registris esitab tootja või tarnija taotluse süsteemihaldajale ehk Elering AS-ile.

Taastuvenergia Infosüsteemis green.elering.ee seadme registreerimine/toetuse taotlemine vms toimingud ei taga automaatselt päritolutunnistuste väljastamist.

Päritolutunnistusi väljastatakse kord kuus eelneva kalendrikuu elektrienergia toodangu eest, reeglina järgmise kuu 6.–7. kuupäeval. Kui tootmisseadme eelmise kuu toodang jääb alla 1 MWh, siis antud kuu eest päritolutunnistusi ei väljastata, vaid toodetud elektrienergia kogus kandub edasi järgmisesse perioodi ning päritolutunnistus väljastatakse, kui on kogunenud toodetud taastuvenergiat vähemalt 1 MWh.

Päritolutunnistuste väljastamiseks tuleb tootjal registreerida oma tootmisseade Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemis aadressil green.elering.ee, lisades infosüsteemi tootmisseadmega seotud võrguettevõtjaga sõlmitud võrgulepingu. Teine võimalus on saata e-postile avp.go@elering.ee võrguettevõtjaga sõlmitud tootmisseadmega seotud võrguleping ning seade registreeritakse Eleringi Taastuvenergia infosüsteemis võrgulepingu alusel.

Tootjana liitumiseks peab olema tootmisseadme omanik. Tootmisseade tuleb registreerida Taastuvenergia Infosüsteemis.

Päritolutunnistuste registriga liitumiseks palume saata e-postile avp.go@elering.ee täidetult ning allkirjastatult (palume allkirjastada kõik dokumendid ühes kaustas) avaldus päritolutunnistuste registriga liitumiseks, päritolutunnistuste kasutamise tüüptingimused ja kinnituskiri investeeringutoetuse mittesaamise kohta, kui te ei ole saanud investeeringutoetust. Palume kirja lisada, kas soovite liituda tootja või kauplejana. Vajalikud vormid leiate SIIT.

Päritolutunnistuste registriga liitumise avalduses toodud „turuosalise päritolutunnistuste konto“ – see kontonumber on tootja EECS (European Energy Certificate System) number, mida kuvatakse tootja nimel Eleringi Taastuvenergia infosüsteemi aadressil green.elering.ee sisenemisel „Minu andmed“ vaates ja millele saab hakata kandma päritolutunnistusi ja sellelt kontolt saab oma päritolutunnistusi välja kanda.

Tootjana registreerimisel saab päritolutunnistusi üle kanda, aga ei saa kustutada (kasutada tarbimise tõendamiseks).

Päritolutunnistuste registriga liitumiseks palume saata e-postile avp.go@elering.ee täidetult ning allkirjastatult (palume allkirjastada kõik dokumendid ühes kaustas) avaldus päritolutunnistuste registriga liitumiseks ja päritolutunnistuste kasutamise tüüptingimused. Palume kirja lisada, kas soovite liituda tootja või kauplejana. Vajalikud vormid leiate SIIT.

Kauplejana registreerimisel saab päritolutunnistusi nii üle kanda kui kustutada (kasutada tarbimise tõendamiseks).

Kui tootmisseadmele antakse riigipoolset investeeringutoetust pärast 2022. aasta 15. juunit või tehakse tootmisseadme suhtes otsus toetusperioodi alustamise kohta, siis üldreegli kohaselt päritolutunnistusi tootjale ei väljastata. Erandina on võimalik päritolutunnistusi väljastada tootjale üksnes juhtudel:

  • kui toetuse väljamaksmisel arvatakse päritolutunnistuste tulu toetusest riigiabi andmise reegleid järgides maha;
  • kui saadud toetus ja päritolutunnistuste tulu tasaarveldatakse või
  • kui toetuse saaja on selgitatud välja vähempakkumise korras.

Päritolutunnistusi väljastatakse kõigile enne 15.06.2022 toetust saanud tootjatele, kes on liitunud päritolutunnistuste registriga.

Kui olete saanud investeeringutoetust pärast 15.06.2022 ning määratud toetuse väljamaksmisel ei arvestata päritolutunnistuste tulu toetusest maha ja toetuse saaja ei ole välja selgitatud vähempakkumise korras, siis on kaks võimalust:

  1. loobuda investeeringutoetusest või
  2. esitada avaldus investeeringutoetuse ja päritolutunnistuste tulu tasaarveldamiseks vastavalt määrusele. Kui päritolutunnistuste tulu on ületanud samale tootmisseadmele antud investeeringutoetuse väärtuse, siis tuleb tootjal esitada avaldus ja vajalikud lisadokumendid päritolutunnistuste konto avamiseks ning seejärel väljastatakse päritolutunnistused järgnevast kalendrikuust alates sama tootmisseadme toodangu kohta tootja kontole.

Päritolutunnistuste registriga liitumine on tasuta. Registrisisesed ülekanded on tasuta.

1. maist 2022 kehtestas põhivõrguettevõtja Elering AS päritolutunnistuste ülekandmise teise registrisse või teisest registrist alljärgnevad tehingutasud:

  Tehingutasu
Päritolutunnituste eksport 0,026 €/MWh
Päritolutunnistuste import 0,026 €/MWh

 

Arve esitatakse kvartaalselt eelmises kvartalis teostatud tehingute alusel.

Päritolutunnistuse hind on muutuv ning see lepitakse valdavalt kokku tootjate ja kauplejate vahel kahepoolsete lepingutega. Hindade ülevaatega saab tutvuda erinevatel lehekülgedel, rohkem informatsiooni SIIT

Eestis võib kasutada tarbimise tõendamiseks kõigis Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides (sh kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides) väljastatud päritolutunnistusi. Nii saab näiteks Lätis väljastatud päritolutunnistusi kanda Eesti registrisse. Päritolutunnistuse impordile Eesti registrisse on kehtestatud tasu. 

  Tehingutasu
Päritolutunnituste eksport 0,026 €/MWh
Päritolutunnistuste import 0,026 €/MWh

Alates 2022. aasta novembrist väljastatakse päritolutunnistused ainult eelneva kalendrikuu toodangu eest (vastavalt majandus- ja taristuministri 13.09.2022. a määruse nr 69 "Päritolutunnistuse väljastamise, võõrandamise ja kustutamise kord ning päritolutunnistuse taotlemisel esitatava teabe koosseis" § 3 lõikele 4).

Kui päritolutunnistus on väljastatud, siis on võimalik seda 12 kuud registris üle kanda. Päritolutunnistus kehtib 18 kuud, mille jooksul on võimalik seda kasutada (kustutada) tarbitud elektrienergia tõendamiseks.

Selleks, et tarbida taastuvelektrit, võib valida mõne rohelise energia paketi mõnelt elektrimüüjalt või hankida päritolutunnistused eraldi pöördudes näiteks oma elektrimüüja poole. 

GO-de ülekandmiseks tuleb tuleb logida sisse Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemi green.elering.ee. Alajaotuses „Päritolutunnistused“ on vaade „Minu konto“. Päritolutunnistuste ülekandmiseks tuleb valida soovitud päritolutunnistused, mida saab üle kanda ehk tootmisperioodi lõpust ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud. Ülekandmisel tuleb sisestada register, kuhu ülekannet soovitakse teha ja saaja konto (EECS number). Eesti registris asuvad saaja kontod on algusega „23X“. Registrisisesed ülekanded on tasuta. Päritolutunnistuste ülekandmisel teistesse registritesse rakenduvad tehingutasud.

Palun mitte jätta tehingute tegemist viimasele hetkele. Peale tähtaja möödumist enam päritolutunnistusi üle kanda ei saa.

GO-de ülekandmise kontrollimiseks  tuleb valida vaade „Konto väljavõte“ → „Tehingu tüübiks“ valige „Ülekandmine“ ja periood. Seejärel on näha kogust ja avades detailivaate on näha täpsemad andmed. Teine variant on valida „Minu konto“ → „Tehnoloogiaks“ GO tehnoloogia (nt „Päike – täpsustamata“) ja periood.

Päritolutunnistusi saab kustutada ainult Eestis tarbitud elektrienergia päritolu tõendamiseks. Selleks, et päritolutunnistusi kustutada peab olema avatud kaupleja konto. Kustutamisel tuleb sisestada tarbija andmed. Peale tarbija andmete sisestamist saab valida päritolutunnistused ja koguse, mida soovitakse kustutada.

Päritolutunnistusi saab kustutada järgmise aasta 31. märtsini. Peale seda enam eelmise kalendri-aasta tarbimist tõendada ei saa.

Päritolutunnistusi saab kustutada nende kehtivusaja jooksul ehk kuni 18 kuud peale tootmisperioodi lõppu.

Palun mitte jätta kustutamisetehingute tegemist viimasele hetkele. Peale kehtivusaja möödumist päritolutunnistused aeguvad ja neid enam kasutada ei saa.

Eesti päritolutunnistuste registris on võimalus nii importida, üle kanda kui kustutada tuumaenergia GO-sid.

AIB (Association of Issuing Bodies) on ühendus, mis haldab päritolutunnistuste keskset elektroonilist registrit (AIB Hub), mis hõlbustab riikidevahelist päritolutunnistustega kauplemist ning edendab standardiseeritud üleeuroopalist päritolutunnistuste reeglistikku (EECS). AIB Hub-i kaudu saavad Eesti elektritootjad ja kauplejad üle kanda päritolutunnistusi teistesse AIB-ga liitunud riikidesse

Energiamajanduse korralduse seaduse järgi on süsteemihaldajal (Elering AS) kohustus välja töötada metoodika ja avaldada 30. juuniks eelneva kalendriaasta kohta arvutatud segajääk. Segajääk väljendab elektrienergia kogumit, mille osas ei ole tarbijatele päritolu tõendatud päritolutunnistustega. Eestis võib taastuvast energiaallikatest toodetud elektrienergia tarbimise tõendamiseks kasutada ainult Eestis või mõnest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis väljastatud ja Eestisse imporditud päritolutunnistust.

Segajäägi tulemused on avalikustatud SIIN.
 

2015. aasta keskpaigast kohustuvad müüjad tarbijale taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit müües selle päritolu tõendama päritolutunnistustega. Päritolutunnistus (inglise keeles guarantees of origin ehk GO) on elektrooniline dokument, mille võib osta toodetud elektrienergiast täielikult eraldi ning mille ainus eesmärk on tõendada tarbijale tema tarbitud elektrienergia päritolu. Samuti võib elektrienergia päritolutunnistust anda sellega seotud energiast sõltumatult edasi ühelt valdajalt teisele. Tarbitud elektrienergia päritolu tõendamiseks kasutatakse Eestis või Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis väljastatud ja Eesti päritolutunnistuste registris kustutatud päritolutunnistust. Päritolutunnistuse normenergiaühik on 1 MWh, ehk iga toodetud megavatt-tunni kohta väljastatakse üks päritolutunnistus.

Vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele „Päritolutunnistuse väljastamise, võõrandamise ja kustutamise kord ning päritolutunnistuse taotlemisel esitatava teabe koosseis“ teostatakse päritolutunnistuse väljastamise toimingud registris avatud konto kaudu. Konto avamiseks registris esitab tootja või tarnija taotluse süsteemihaldajale ehk Elering AS-ile.

Taastuvenergia Infosüsteemis green.elering.ee seadme registreerimine/toetuse taotlemine vms toimingud ei taga automaatselt päritolutunnistuste väljastamist.

Päritolutunnistusi väljastatakse kord kuus eelneva kalendrikuu elektrienergia toodangu eest, reeglina järgmise kuu 6.–7. kuupäeval. Kui tootmisseadme eelmise kuu toodang jääb alla 1 MWh, siis antud kuu eest päritolutunnistusi ei väljastata, vaid toodetud elektrienergia kogus kandub edasi järgmisesse perioodi ning päritolutunnistus väljastatakse, kui on kogunenud toodetud taastuvenergiat vähemalt 1 MWh.

Päritolutunnistuste väljastamiseks tuleb tootjal registreerida oma tootmisseade Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemis aadressil green.elering.ee, lisades infosüsteemi tootmisseadmega seotud võrguettevõtjaga sõlmitud võrgulepingu. Teine võimalus on saata e-postile avp.go@elering.ee võrguettevõtjaga sõlmitud tootmisseadmega seotud võrguleping ning seade registreeritakse Eleringi Taastuvenergia infosüsteemis võrgulepingu alusel.

Tootjana liitumiseks peab olema tootmisseadme omanik. Tootmisseade tuleb registreerida Taastuvenergia Infosüsteemis.

Päritolutunnistuste registriga liitumiseks palume saata e-postile avp.go@elering.ee täidetult ning allkirjastatult (palume allkirjastada kõik dokumendid ühes kaustas) avaldus päritolutunnistuste registriga liitumiseks, päritolutunnistuste kasutamise tüüptingimused ja kinnituskiri investeeringutoetuse mittesaamise kohta, kui te ei ole saanud investeeringutoetust. Palume kirja lisada, kas soovite liituda tootja või kauplejana. Vajalikud vormid leiate SIIT.

Päritolutunnistuste registriga liitumise avalduses toodud „turuosalise päritolutunnistuste konto“ – see kontonumber on tootja EECS (European Energy Certificate System) number, mida kuvatakse tootja nimel Eleringi Taastuvenergia infosüsteemi aadressil green.elering.ee sisenemisel „Minu andmed“ vaates ja millele saab hakata kandma päritolutunnistusi ja sellelt kontolt saab oma päritolutunnistusi välja kanda.

Tootjana registreerimisel saab päritolutunnistusi üle kanda, aga ei saa kustutada (kasutada tarbimise tõendamiseks).

Päritolutunnistuste registriga liitumiseks palume saata e-postile avp.go@elering.ee täidetult ning allkirjastatult (palume allkirjastada kõik dokumendid ühes kaustas) avaldus päritolutunnistuste registriga liitumiseks ja päritolutunnistuste kasutamise tüüptingimused. Palume kirja lisada, kas soovite liituda tootja või kauplejana. Vajalikud vormid leiate SIIT.

Kauplejana registreerimisel saab päritolutunnistusi nii üle kanda kui kustutada (kasutada tarbimise tõendamiseks).

Kui tootmisseadmele antakse riigipoolset investeeringutoetust pärast 2022. aasta 15. juunit või tehakse tootmisseadme suhtes otsus toetusperioodi alustamise kohta, siis üldreegli kohaselt päritolutunnistusi tootjale ei väljastata. Erandina on võimalik päritolutunnistusi väljastada tootjale üksnes juhtudel:

  • kui toetuse väljamaksmisel arvatakse päritolutunnistuste tulu toetusest riigiabi andmise reegleid järgides maha;
  • kui saadud toetus ja päritolutunnistuste tulu tasaarveldatakse või
  • kui toetuse saaja on selgitatud välja vähempakkumise korras.

Päritolutunnistusi väljastatakse kõigile enne 15.06.2022 toetust saanud tootjatele, kes on liitunud päritolutunnistuste registriga.

Kui olete saanud investeeringutoetust pärast 15.06.2022 ning määratud toetuse väljamaksmisel ei arvestata päritolutunnistuste tulu toetusest maha ja toetuse saaja ei ole välja selgitatud vähempakkumise korras, siis on kaks võimalust:

  1. loobuda investeeringutoetusest või
  2. esitada avaldus investeeringutoetuse ja päritolutunnistuste tulu tasaarveldamiseks vastavalt määrusele. Kui päritolutunnistuste tulu on ületanud samale tootmisseadmele antud investeeringutoetuse väärtuse, siis tuleb tootjal esitada avaldus ja vajalikud lisadokumendid päritolutunnistuste konto avamiseks ning seejärel väljastatakse päritolutunnistused järgnevast kalendrikuust alates sama tootmisseadme toodangu kohta tootja kontole.

Päritolutunnistuste registriga liitumine on tasuta. Registrisisesed ülekanded on tasuta.

1. maist 2022 kehtestas põhivõrguettevõtja Elering AS päritolutunnistuste ülekandmise teise registrisse või teisest registrist alljärgnevad tehingutasud:

  Tehingutasu
Päritolutunnituste eksport 0,026 €/MWh
Päritolutunnistuste import 0,026 €/MWh

 

Arve esitatakse kvartaalselt eelmises kvartalis teostatud tehingute alusel.

Päritolutunnistuse hind on muutuv ning see lepitakse valdavalt kokku tootjate ja kauplejate vahel kahepoolsete lepingutega. Hindade ülevaatega saab tutvuda erinevatel lehekülgedel, rohkem informatsiooni SIIT

Eestis võib kasutada tarbimise tõendamiseks kõigis Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides (sh kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides) väljastatud päritolutunnistusi. Nii saab näiteks Lätis väljastatud päritolutunnistusi kanda Eesti registrisse. Päritolutunnistuse impordile Eesti registrisse on kehtestatud tasu. 

  Tehingutasu
Päritolutunnituste eksport 0,026 €/MWh
Päritolutunnistuste import 0,026 €/MWh

Alates 2022. aasta novembrist väljastatakse päritolutunnistused ainult eelneva kalendrikuu toodangu eest (vastavalt majandus- ja taristuministri 13.09.2022. a määruse nr 69 "Päritolutunnistuse väljastamise, võõrandamise ja kustutamise kord ning päritolutunnistuse taotlemisel esitatava teabe koosseis" § 3 lõikele 4).

Kui päritolutunnistus on väljastatud, siis on võimalik seda 12 kuud registris üle kanda. Päritolutunnistus kehtib 18 kuud, mille jooksul on võimalik seda kasutada (kustutada) tarbitud elektrienergia tõendamiseks.

Selleks, et tarbida taastuvelektrit, võib valida mõne rohelise energia paketi mõnelt elektrimüüjalt või hankida päritolutunnistused eraldi pöördudes näiteks oma elektrimüüja poole. 

GO-de ülekandmiseks tuleb tuleb logida sisse Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemi green.elering.ee. Alajaotuses „Päritolutunnistused“ on vaade „Minu konto“. Päritolutunnistuste ülekandmiseks tuleb valida soovitud päritolutunnistused, mida saab üle kanda ehk tootmisperioodi lõpust ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud. Ülekandmisel tuleb sisestada register, kuhu ülekannet soovitakse teha ja saaja konto (EECS number). Eesti registris asuvad saaja kontod on algusega „23X“. Registrisisesed ülekanded on tasuta. Päritolutunnistuste ülekandmisel teistesse registritesse rakenduvad tehingutasud.

Palun mitte jätta tehingute tegemist viimasele hetkele. Peale tähtaja möödumist enam päritolutunnistusi üle kanda ei saa.

GO-de ülekandmise kontrollimiseks  tuleb valida vaade „Konto väljavõte“ → „Tehingu tüübiks“ valige „Ülekandmine“ ja periood. Seejärel on näha kogust ja avades detailivaate on näha täpsemad andmed. Teine variant on valida „Minu konto“ → „Tehnoloogiaks“ GO tehnoloogia (nt „Päike – täpsustamata“) ja periood.

Päritolutunnistusi saab kustutada ainult Eestis tarbitud elektrienergia päritolu tõendamiseks. Selleks, et päritolutunnistusi kustutada peab olema avatud kaupleja konto. Kustutamisel tuleb sisestada tarbija andmed. Peale tarbija andmete sisestamist saab valida päritolutunnistused ja koguse, mida soovitakse kustutada.

Päritolutunnistusi saab kustutada järgmise aasta 31. märtsini. Peale seda enam eelmise kalendri-aasta tarbimist tõendada ei saa.

Päritolutunnistusi saab kustutada nende kehtivusaja jooksul ehk kuni 18 kuud peale tootmisperioodi lõppu.

Palun mitte jätta kustutamisetehingute tegemist viimasele hetkele. Peale kehtivusaja möödumist päritolutunnistused aeguvad ja neid enam kasutada ei saa.

Eesti päritolutunnistuste registris on võimalus nii importida, üle kanda kui kustutada tuumaenergia GO-sid.

AIB (Association of Issuing Bodies) on ühendus, mis haldab päritolutunnistuste keskset elektroonilist registrit (AIB Hub), mis hõlbustab riikidevahelist päritolutunnistustega kauplemist ning edendab standardiseeritud üleeuroopalist päritolutunnistuste reeglistikku (EECS). AIB Hub-i kaudu saavad Eesti elektritootjad ja kauplejad üle kanda päritolutunnistusi teistesse AIB-ga liitunud riikidesse

Energiamajanduse korralduse seaduse järgi on süsteemihaldajal (Elering AS) kohustus välja töötada metoodika ja avaldada 30. juuniks eelneva kalendriaasta kohta arvutatud segajääk. Segajääk väljendab elektrienergia kogumit, mille osas ei ole tarbijatele päritolu tõendatud päritolutunnistustega. Eestis võib taastuvast energiaallikatest toodetud elektrienergia tarbimise tõendamiseks kasutada ainult Eestis või mõnest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis väljastatud ja Eestisse imporditud päritolutunnistust.

Segajäägi tulemused on avalikustatud SIIN.