Liigu edasi põhisisu juurde

Energiamajanduse korralduse seaduse järgi väljastab Elering tootjale päritolutunnistuse selle kohta, et ta tootis elektrienergiat taastuvast energiaallikast või süsinikuneutraalselt.

Selleks, et elektri päritolutunnistusi saada, selleks tuleb avada päritolutunnistuste konto tootjana. Kontot saavad avada nii äriühingud kui ka eraisikud.

 • Esmalt tuleb registreerida tootmisseadmed elektroonilises infosüsteemis green.elering.ee. Seadet registreerides palume täita, allkirjastada ja laadida infosüsteemi manuses olevad avaldus päritolutunnistuste registriga liitumiseks, päritolutunnistuste kasutamise tüüptingimused, kinnituskirja investeeringutoetuse saamise/mittesaamise kohta ning alates 50 kW võimsusega seadmete puhul palume täita ning allkirjastada ka seadme registreerimise vorm (palume võimalusel kõik dokumendid allkirjastada ühes kaustas).
 • Kui tootmisseade on infosüsteemis juba registreeritud, siis tuleb päritolutunnistuste registriga liitumiseks saata e-postile avp.go@elering.ee täidetult ja allkirjastatult avaldus päritolutunnistuste registriga liitumiseks, päritolutunnistuste kasutamise tüüptingimused, kinnituskirja investeeringutoetuse saamise/mittesaamise kohta.
 • Kui tootja on päritolutunnistuste registriga juba liitunud ja soovib päritolutunnistuste väljastamist enda tootmisseadmele, mida ei ole Eleringi taastuvenergia infosüsteemis registreeritud, siis tuleb antud tootmisseade registreerida elektroonilises infosüstemis green.elering.ee, lisades sinna tootmisseadmega seotud kehtiva võrgulepingu ning täidetult ja allkirjastatult manuses olev kinnituskiri investeeringutoetuse saamise/mittesaamise kohta ning alates 50 kW võimsusega seadmete puhul palume täita ning allkirjastada ka seadme registreerimise vorm (palume võimalusel kõik dokumendid allkirjastada ühes kaustas).

Elering kinnitab konto avamisest e-maili teel.

Kui seadmed on registreeritud ja päritolutunnistuste konto tootjana avatud, siis väljastatakse päritolutunnistused igakuiselt automaatselt.

Elektrienergia kogus, millele päritolutunnistus väljastatakse, määratakse kindlaks kauglugemisseadmega ja selleks loetakse kauplemisperioodi jooksul tegevusloa alusel tegutseva võrguettevõtja võrku antud saldeeritud toodang ja käesoleva seaduse kohase otseliini kaudu tarbijale edastatud elektrienergia kogus.

Kui seade kasutab biomassi ja või mitut erinevat kütust, siis peab lisaks iga kalendrikuu viiendaks kuupäevaks esitama eelmise kalendrikuu kohta elektrienergia (ja koostootmise korral soojusenergia) tootmiseks kasutatud kütuse aruande.

Alates novembrist 2022 väljastatakse päritolutunnistused ainult eelneva kuu toodangu eest vastavalt majandus- ja taristuministri 13.09.2022. a määruse nr 69 "Päritolutunnistuse väljastamise, võõrandamise ja kustutamise kord ning päritolutunnistuse taotlemisel esitatava teabe koosseis" §  3 lõikele 4.

Tootja saab päritolutunnistusi üle kanda enda poolt valitud kontole 12 kuu jooksul peale tootmisperioodi lõppu. Peale seda enam päritolutunnistusi üle kanda ei saa.

Päritolutunnistuste konto avamine, päritolutunnistuste väljastamine ja registrisisesed ülekanded on tasuta. Registritevahelistele tehingutele rakenduvad tasud. Rohkem infot "Tasud" (elering.ee/elektri-paritolutunnistused#tab4).

Kui pärast 2022. aasta 15. juunit antakse tootmisseadmele riigipoolset investeeringutoetust või tehakse tootmisseadme suhtes otsus toetusperioodi alustamise kohta, siis üldreegli kohaselt päritolutunnistusi tootjale ei väljastata. Vastavalt energiamajanduse korralduse seaduse § 3210 lg-le 10 on erandina võimalik päritolutunnistusi väljastada tootjale üksnes juhul, kui toetuse väljamaksmisel arvatakse päritolutunnistuste tulu toetusest riigiabi andmise reegleid järgides maha või kui saadud toetus ja päritolutunnistuste tulu tasaarveldatakse või kui toetuse saaja on selgitatud välja vähempakkumise korras.

Eeltoodust tulenevalt on pärast 2022. aasta 15. juunit toetuse määramisel päritolutunnistuste saamiseks järgnevad võimalused:

 • tõendada, et toetuse tingimustest nähtuvalt arvestatakse toetuse väljamaksmisel päritolutunnistuste tulu toetusest maha või et toetuse saaja on selgitatud välja vähempakkumise korras
 • loobuda toetusest või
 • esitada avaldus investeeringutoetuse ja päritolutunnistuste tulu tasaarveldamiseks vastavalt määrusele. Kui päritolutunnistuste tulu on ületanud samale tootmisseadmele antud investeeringutoetuse väärtuse, siis tuleb tootjal esitada avaldus ja vajalikud lisadokumendid päritolutunnistuste konto avamiseks ning seejärel väljastatakse päritolutunnistused järgnevast kalendrikuust alates sama tootmisseadme toodangu kohta tootja kontole.

Selleks, et päritolutunnistustega kaubelda ja neid kasutada (kustutada) tarbija kasutatud elektrienergia päritolu tõendamiseks, tuleb avada Kaupleja konto.

Selleks tuleb esitada avaldus e-postile avp.go@elering.ee täidetult ja allkirjastatult manuses olev avaldus ja tüüptingimused.

Päritolutunnistusi saab elektrooniliselt üle kanda teistele kontoomanikele Eleringi registris kui ta teistesse registritesse, mis on ühendatud AIB Hubi. Täpse nimekirja leiab SIIT.

Päritolutunnistusi saab üle kanda enda poolt valitud kontole 12 kuu jooksul peale tootmisperioodi lõppu. Peale seda enam päritolutunnistusi üle kanda ei saa.

Päritolutunnistuste konto avamine, kustutamine ja registrisisesed ülekanded on tasuta. Registritevahelistele tehingutele rakenduvad tasud. Rohkem infot "Tasud" (elering.ee/elektri-paritolutunnistused#tab4).

Päritolutunnistusi saab kustutada 18 kuu jooksul peale tootmisperioodi lõppu. Kustutada saab jooksva kalendriaasta tarbimise tõendamiseks ja kuni 31. märtsini ka eelneva kalendriaasta tarbimise tõendamiseks.

Ka tootja konto omanikud võivad avada kaupleja konto, kui nad soovivad päritolutunnistusi kustutada.

Päritolutunnistus on ainus tõend tarbitud elektrienergia päritolu kohta. Päritolutunnistused võib hankida koos elektrienergiaga (valides elektrimüüjalt taastuvelektri paketi) või elektrienergiast eraldi. 

Elering on loonud elektrienergia päritolu tõendusportaali, mis asub green.elering.ee leheküljel ehk Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemis. Portaalis kuvatakse tarbitud elektri päritolu neile tarbijatele, kelle isiku- või registrikoodiga on seotud Eleringi Elektri Andmelaos olev mõõtepunkt ehk kelle nimel on elektrileping. Täpsem info SIIT.
 

Elektri päritolutunnistusi on Eesti välja antud, võõrandatud ja kustutatud alates 2013. aastast.

Eleringi päritolutunnistuste registrisse kantud tootmisseadmed ja nende võimsused

Tehnoloogia

Tootmisseadmete arv

Koguvõimsus (MW)

Tuuleenergia 36 422
Päikeseenergia 5 432 378
Hüdroenergia 19 6,3
Biogaas 3 2
Biomass 20 397

2023. aastal toodeti taastuvatest allikatest elektrienergiat 2607 GWh ning sellest omakorda 2306 gigavatt-tunnile väljastati vastavaid päritolutunnistusi.

GO statistika joonis

Elektri päritolutunnistused 2024 (tehingu kuupäeva järgi), MWh=GO

  Väljastatud Kasutatud (kustutatud) Eksporditud Imporditud Kehtivuse kaotanud
jaanuar 216 416 411 105 954 431 658 227 7012
veebruar 268 946 235 687 379 278 896 310 8 904
märts 253 316 162 922 318 641 307 028 5 161
aprill 258 638 138 196 332 482 58 534 7 304
mai 259 937 69 521 110 821 109 220 9 471
juuni          
juuli          
august          
september          
oktoober          
november          
detsember          
KOKKU 1 257 253 1 017 431 2 095 653 2 029 319 37 852

Elering AS haldab päritolutunnistuste elektroonilist andmebaasi. Vastavalt elektrituruseaduse § 581 lõikele 2 on põhivõrguettevõtjal õigus võtta päritolutunnistustega tehtud toimingute eest tasu.

Alates 1. maist 2022. aastal kehtestatakse tasud päritolutunnistustega tehingutele alljärgnevalt

  Tehingutasu
Päritolutunnistuse eksport 0,026 €/MWh
Päritolutunnistuse import 0,026 €/MWh

Tasule lisandub käibemaks. Elering AS väljastab arve kvartalile järgneva kuu alguses eelnevas kvartalis teostatud tehingute arvu järgi.

Konto avamiseks päritolutunnituste elektroonilise andmebaasiga liitumisel tasu ei rakendata.

Päritolutunnistuse väljastamisel, kustutamisel ja ülekandmisel Eesti päritolutunnistuste elektroonilises andmebaasis asuvate kontode vahel tasu ei rakendata.

Selleks, et elektri päritolutunnistusi saada, selleks tuleb avada päritolutunnistuste konto tootjana. Kontot saavad avada nii äriühingud kui ka eraisikud.

 • Esmalt tuleb registreerida tootmisseadmed elektroonilises infosüsteemis green.elering.ee. Seadet registreerides palume täita, allkirjastada ja laadida infosüsteemi manuses olevad avaldus päritolutunnistuste registriga liitumiseks, päritolutunnistuste kasutamise tüüptingimused, kinnituskirja investeeringutoetuse saamise/mittesaamise kohta ning alates 50 kW võimsusega seadmete puhul palume täita ning allkirjastada ka seadme registreerimise vorm (palume võimalusel kõik dokumendid allkirjastada ühes kaustas).
 • Kui tootmisseade on infosüsteemis juba registreeritud, siis tuleb päritolutunnistuste registriga liitumiseks saata e-postile avp.go@elering.ee täidetult ja allkirjastatult avaldus päritolutunnistuste registriga liitumiseks, päritolutunnistuste kasutamise tüüptingimused, kinnituskirja investeeringutoetuse saamise/mittesaamise kohta.
 • Kui tootja on päritolutunnistuste registriga juba liitunud ja soovib päritolutunnistuste väljastamist enda tootmisseadmele, mida ei ole Eleringi taastuvenergia infosüsteemis registreeritud, siis tuleb antud tootmisseade registreerida elektroonilises infosüstemis green.elering.ee, lisades sinna tootmisseadmega seotud kehtiva võrgulepingu ning täidetult ja allkirjastatult manuses olev kinnituskiri investeeringutoetuse saamise/mittesaamise kohta ning alates 50 kW võimsusega seadmete puhul palume täita ning allkirjastada ka seadme registreerimise vorm (palume võimalusel kõik dokumendid allkirjastada ühes kaustas).

Elering kinnitab konto avamisest e-maili teel.

Kui seadmed on registreeritud ja päritolutunnistuste konto tootjana avatud, siis väljastatakse päritolutunnistused igakuiselt automaatselt.

Elektrienergia kogus, millele päritolutunnistus väljastatakse, määratakse kindlaks kauglugemisseadmega ja selleks loetakse kauplemisperioodi jooksul tegevusloa alusel tegutseva võrguettevõtja võrku antud saldeeritud toodang ja käesoleva seaduse kohase otseliini kaudu tarbijale edastatud elektrienergia kogus.

Kui seade kasutab biomassi ja või mitut erinevat kütust, siis peab lisaks iga kalendrikuu viiendaks kuupäevaks esitama eelmise kalendrikuu kohta elektrienergia (ja koostootmise korral soojusenergia) tootmiseks kasutatud kütuse aruande.

Alates novembrist 2022 väljastatakse päritolutunnistused ainult eelneva kuu toodangu eest vastavalt majandus- ja taristuministri 13.09.2022. a määruse nr 69 "Päritolutunnistuse väljastamise, võõrandamise ja kustutamise kord ning päritolutunnistuse taotlemisel esitatava teabe koosseis" §  3 lõikele 4.

Tootja saab päritolutunnistusi üle kanda enda poolt valitud kontole 12 kuu jooksul peale tootmisperioodi lõppu. Peale seda enam päritolutunnistusi üle kanda ei saa.

Päritolutunnistuste konto avamine, päritolutunnistuste väljastamine ja registrisisesed ülekanded on tasuta. Registritevahelistele tehingutele rakenduvad tasud. Rohkem infot "Tasud" (elering.ee/elektri-paritolutunnistused#tab4).

Kui pärast 2022. aasta 15. juunit antakse tootmisseadmele riigipoolset investeeringutoetust või tehakse tootmisseadme suhtes otsus toetusperioodi alustamise kohta, siis üldreegli kohaselt päritolutunnistusi tootjale ei väljastata. Vastavalt energiamajanduse korralduse seaduse § 3210 lg-le 10 on erandina võimalik päritolutunnistusi väljastada tootjale üksnes juhul, kui toetuse väljamaksmisel arvatakse päritolutunnistuste tulu toetusest riigiabi andmise reegleid järgides maha või kui saadud toetus ja päritolutunnistuste tulu tasaarveldatakse või kui toetuse saaja on selgitatud välja vähempakkumise korras.

Eeltoodust tulenevalt on pärast 2022. aasta 15. juunit toetuse määramisel päritolutunnistuste saamiseks järgnevad võimalused:

 • tõendada, et toetuse tingimustest nähtuvalt arvestatakse toetuse väljamaksmisel päritolutunnistuste tulu toetusest maha või et toetuse saaja on selgitatud välja vähempakkumise korras
 • loobuda toetusest või
 • esitada avaldus investeeringutoetuse ja päritolutunnistuste tulu tasaarveldamiseks vastavalt määrusele. Kui päritolutunnistuste tulu on ületanud samale tootmisseadmele antud investeeringutoetuse väärtuse, siis tuleb tootjal esitada avaldus ja vajalikud lisadokumendid päritolutunnistuste konto avamiseks ning seejärel väljastatakse päritolutunnistused järgnevast kalendrikuust alates sama tootmisseadme toodangu kohta tootja kontole.

Selleks, et päritolutunnistustega kaubelda ja neid kasutada (kustutada) tarbija kasutatud elektrienergia päritolu tõendamiseks, tuleb avada Kaupleja konto.

Selleks tuleb esitada avaldus e-postile avp.go@elering.ee täidetult ja allkirjastatult manuses olev avaldus ja tüüptingimused.

Päritolutunnistusi saab elektrooniliselt üle kanda teistele kontoomanikele Eleringi registris kui ta teistesse registritesse, mis on ühendatud AIB Hubi. Täpse nimekirja leiab SIIT.

Päritolutunnistusi saab üle kanda enda poolt valitud kontole 12 kuu jooksul peale tootmisperioodi lõppu. Peale seda enam päritolutunnistusi üle kanda ei saa.

Päritolutunnistuste konto avamine, kustutamine ja registrisisesed ülekanded on tasuta. Registritevahelistele tehingutele rakenduvad tasud. Rohkem infot "Tasud" (elering.ee/elektri-paritolutunnistused#tab4).

Päritolutunnistusi saab kustutada 18 kuu jooksul peale tootmisperioodi lõppu. Kustutada saab jooksva kalendriaasta tarbimise tõendamiseks ja kuni 31. märtsini ka eelneva kalendriaasta tarbimise tõendamiseks.

Ka tootja konto omanikud võivad avada kaupleja konto, kui nad soovivad päritolutunnistusi kustutada.

Päritolutunnistus on ainus tõend tarbitud elektrienergia päritolu kohta. Päritolutunnistused võib hankida koos elektrienergiaga (valides elektrimüüjalt taastuvelektri paketi) või elektrienergiast eraldi. 

Elering on loonud elektrienergia päritolu tõendusportaali, mis asub green.elering.ee leheküljel ehk Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemis. Portaalis kuvatakse tarbitud elektri päritolu neile tarbijatele, kelle isiku- või registrikoodiga on seotud Eleringi Elektri Andmelaos olev mõõtepunkt ehk kelle nimel on elektrileping. Täpsem info SIIT.
 

Elektri päritolutunnistusi on Eesti välja antud, võõrandatud ja kustutatud alates 2013. aastast.

Eleringi päritolutunnistuste registrisse kantud tootmisseadmed ja nende võimsused

Tehnoloogia

Tootmisseadmete arv

Koguvõimsus (MW)

Tuuleenergia 36 422
Päikeseenergia 5 432 378
Hüdroenergia 19 6,3
Biogaas 3 2
Biomass 20 397

2023. aastal toodeti taastuvatest allikatest elektrienergiat 2607 GWh ning sellest omakorda 2306 gigavatt-tunnile väljastati vastavaid päritolutunnistusi.

GO statistika joonis

Elektri päritolutunnistused 2024 (tehingu kuupäeva järgi), MWh=GO

  Väljastatud Kasutatud (kustutatud) Eksporditud Imporditud Kehtivuse kaotanud
jaanuar 216 416 411 105 954 431 658 227 7012
veebruar 268 946 235 687 379 278 896 310 8 904
märts 253 316 162 922 318 641 307 028 5 161
aprill 258 638 138 196 332 482 58 534 7 304
mai 259 937 69 521 110 821 109 220 9 471
juuni          
juuli          
august          
september          
oktoober          
november          
detsember          
KOKKU 1 257 253 1 017 431 2 095 653 2 029 319 37 852

Elering AS haldab päritolutunnistuste elektroonilist andmebaasi. Vastavalt elektrituruseaduse § 581 lõikele 2 on põhivõrguettevõtjal õigus võtta päritolutunnistustega tehtud toimingute eest tasu.

Alates 1. maist 2022. aastal kehtestatakse tasud päritolutunnistustega tehingutele alljärgnevalt

  Tehingutasu
Päritolutunnistuse eksport 0,026 €/MWh
Päritolutunnistuse import 0,026 €/MWh

Tasule lisandub käibemaks. Elering AS väljastab arve kvartalile järgneva kuu alguses eelnevas kvartalis teostatud tehingute arvu järgi.

Konto avamiseks päritolutunnituste elektroonilise andmebaasiga liitumisel tasu ei rakendata.

Päritolutunnistuse väljastamisel, kustutamisel ja ülekandmisel Eesti päritolutunnistuste elektroonilises andmebaasis asuvate kontode vahel tasu ei rakendata.