Liigu edasi põhisisu juurde

Bilansihalduriks saab olla isik, kes on sõlminud oma bilansi tagamiseks Elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras süsteemihalduriga bilansilepingu.

Bilansilepinguga võtab süsteemihaldur endale kohustuse müüa bilansihaldurile tema bilansipiirkonnas kauplemisperioodil puudujääv energiakogus ja osta bilansihaldurilt kauplemisperioodil ülejääv energiakogus.

Bilansivastutuse võtab bilansihaldur oma avatud tarne ahelas olevate turuosaliste ees. Ta vastutab, et tema halduspiirkonnas turuosaliste poolt kauplemisperioodil ostetud ja/või võrku antud elektrienergia kogus ning turuosaliste poolt samal kauplemisperioodil müüdud ja/või võrgust võetud elektrienergia kogus oleksid tasakaalus.

Kui bilansihalduri bilanss ei ole tasakaalus, on ta kohustatud süsteemihalduri nõudmisel viivitamatult näitama, kuidas bilanss tagatakse. Süsteemihalduri nõudmisel peab bilansihaldur alustama tegevust, mis tema bilansi tasakaalustaks. Bilansihaldur kasutab sidevahendeid, mis võimaldavad süsteemihalduril temaga ühendust võtta kogu ööpäeva.

Bilansilepingu sõlmimisel esitab bilansihaldur süsteemihaldurile võrgueeskirjas ettenähtud nõuete kohased pangagarantiid, mis tagavad, et ta täidab süsteemihalduri ees oma kohustused tingimusteta.

Bilansilepingu lisaks on Elering AS bilansilepingu tüüptingimused, mille kinnitab Konkurentsiamet.

Bilansilepingu tüüptingimused määravad kindlaks:

  • süsteemihalduri ja bilansihalduri bilansi planeerimise, juhtimise ja selgitamise korra;
  • süsteemihalduri ja bilansihalduri kohustused ja õigused;
  • garantiid.

Konkurentsiameti otsusega nr 7-10/2021-005 (30.11.2021) on kooskõlastatud uued Eleringi elektrienergia bilansilepingu tüüptingimused. Elering rakendab uusi elektrienergia bilansilepingu tüüptingimusi alates 01.01.2022.

Allolevast manusest leiate bilansilepingu tüüptingimused ning bilansilepingu alusvormi.

Lisainfo bilansilepingute sõlmimiseks:

Kristofer Vare
Süsteemiteenuse talituse analüütik
Telefon: 71 51 216
E-post: Kristofer.Vare@elering.ee

Konkurentsiamet kooskõlastas otsusega nr 05.04.2024 nr 7-10/2024-007  „Elektrienergia bilansiteenuse hinna arvutamise ühtne metoodika“, millega süsteemihaldur laiendab juba kasutuses oleva bilansiteenuse administratiivkulude struktuuri ka sageduse juhtimise reservvõimsuste hankimisele.  Viimased on ettehangitavad võimsuspõhised tooted ja kulud ning ei sisalda süsteemihalduri enda omanduses oleva avariireservelektrijaama kulusid.

Oluline info avatud tarnijatele on järgmine:

1.    Süsteemihalduri poolt avaldame tariifid, mis jõustuvad 01.01.2025, esimesel võimalusel.
2.    Kui süsteemihalduril tuleb muuta tariife, avaldab ta selle info vähemalt kaks (2) kuud enne tariifi rakendamise aruandeperioodi.
3.    Metoodika ei sisalda ebabilansi hinda bilansiperioodil. Ebabilansi hind saab endiselt põhinema konkreetsel perioodil aktiveeritud reguleerimisenergia maksumusel.

Reservvõimsuste hankimist teostavad kõik Euroopa süsteemihaldurid sageduse hoidmise eesmärgil. Eesti turuosalistele, kes hakkavad pakkuma sagedusreserve juhitavate tootmis-ja tarbimisüksuste kaudu, toob see kaasa uue turu. Süsteemi sageduse hoidmise võimekusega tagame energiajulgeoleku. Tariifistruktuur on sarnane Põhjamaade ülesehitusega, jagades kulud tootjate ja tarbijate vahel võrdse kohtlemise põhimõttel, sest iga turuosalise kannab bilansivastutust.
 

Süsteemihaldur peab arvestust bilansiteenuse administratiivkulude koostamise kohta seadusandluses ja Konkurentsiameti Metoodikas toodud põhimõtteid järgides. Bilansiteenuse administratiivkulude hinnakomponendiga katab süsteemihaldur bilansiteenuse osutamisega seotud administratiivkulud prognoosituna majandusaasta lõikes.

Administratiivkulude hinnakomponendi metoodika alates 01.01.2021 on järgmine:

1. Bilansiteenuse administratiivkulu katteks rakendab süsteemihaldur ebabilansi tariifi ning bilansipiirkonna tootmise ja tarbimise tariifi.

2. Ebabilansi tariif (€/MWh) bilansihaldurile rakendatakse igal selgitusperioodil bilansihalduri absoluutväärtuses ebabilansi kogusele. Bilansipiirkonnas tootmise ja tarbimise tariif (€/MWh) rakendatakse aruandekuu lõikes bilansihalduri bilansipiirkonna summeeritud tootmisele ja tarbimisele, mis selgitatakse bilansimõõtepunktide mõõteandmete alusel kWh täpsusega (sh võrgukaod).

3. Bilansienergia hind on bilansiperioodis sama müüdud või ostetud bilansienergia kogusele.

4. Bilansiteenuse kogumaksumus kajastub bilansihalduri bilansiaruandes eraldi bilansienergia hinna (€/MWh) ja administratiivkulu komponentide (€/MWh) kogumaksumusena (€).

Bilansiteenuse administratiivkulu komponendid on järgmised:

Administratiivkulu komponendid:           Kuni 31.05.2023:               Alates 01.06.2023:
Ebabilansi tariif €/MWH                                       0,60                                          0,81                  
Bilansiportfellis tootmisele tariif €/MWH       0,04                                          0,08
Bilansiportfellis tarbimisele tarbiif €/MWH    0,04                                          0,08


Bilansiteenuse hinna arvutamise ühtne metoodika (kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega 30.12.2019 nr 7-10/2019-013) on leitav siit manusest.

Juhul kui Konkurentsiamet kooskõlastab uue metoodika bilansiteenuse administratiivkulude arveldusmehhanismi kohta bilansihalduritega, teavitab süsteemihaldur uuest tariifist ja metoodikast bilansihaldureid vähemalt 30 päeva ette.

Bilansilepinguga ei ole lubatud: 

  • ebabilansis bilansiplaani esitamine. Esitatav bilansiplaan peab olema tasakaalus kõikide bilansiplaanis toodud kauplemisperioodide lõikes. Bilansiplaan tuleb esitada terve kauplemispäeva kohta (kokku 24 astronoomilist tundi).
  • bilansienergia etteprognoosimine. Bilansihaldur peab hoidma oma ebabilansi kogused mõistlikes piirides ning kasutama süsteemihalduri poolt osutatavat avatud tarnet üksnes bilansihalduri enda portfellis tekkivate prognoosimatute kõrvalekallete katmiseks. 

Bilansileping jõustub kalendrikuu vahetusel kella 00:00-st*, kui on täidetud järgnevad eeltingimused:

1. Mõlemad osapooled on bilansilepingu allkirjastanud sh esitanud teineteisele bilansilepingus toodud kohustuste täitmisega seotud isikute nimed ja kontaktandmed.

2. Mõlemad osapooled on edukalt testinud andmevahetusega seotud protsesse. 

Eelkõige puudutab see bilansiplaanide esitamist. Süsteemihaldur aktsepteerib bilansiplaane Excel formaadis, kasutades andmevahetuse kanalina e-posti, või XML formaadis üle API (REST POST). 

NB! Andmevahetuse testimise peale kulub minimaalselt 2 nädalat (14 kalendripäeva), kui mitte rohkem. Süsteemihaldur koostab bilansihaldurile näidisbilansiplaani pärast seda kui bilansihaldur on süsteemihaldurile esitanud ülevaate bilansihalduri portfelli kohta. Bilansihaldur lähtub ülevaadet andes bilansilepingu tüüptingimuste punkti 7.1.1. alampunktidest.

3.    Bilansihaldur on esitanud süsteemihaldurile viimase poolt aktsepteeritava panga pangagarantii, või teinud deposiidi süsteemihalduri pangakontole summas 31 995 EUR.

4.    Mõlemad osapooled on allkirjastanud andmelao kasutamise lepingu. Lepingu vorm on leitav siit: https://elering.ee/andmevahetus#tab0

5.    Bilansihaldur on elektrienergia müüjana tegutsemiseks esitanud majandustegevuse registrile majandustegevusteate.

*Ida-Euroopa ajavööndis: talvel UTC +2, suvel UTC+3
 

Konkurentsiamet kooskõlastas otsusega nr 05.04.2024 nr 7-10/2024-007  „Elektrienergia bilansiteenuse hinna arvutamise ühtne metoodika“, millega süsteemihaldur laiendab juba kasutuses oleva bilansiteenuse administratiivkulude struktuuri ka sageduse juhtimise reservvõimsuste hankimisele.  Viimased on ettehangitavad võimsuspõhised tooted ja kulud ning ei sisalda süsteemihalduri enda omanduses oleva avariireservelektrijaama kulusid.

Oluline info avatud tarnijatele on järgmine:

1.    Süsteemihalduri poolt avaldame tariifid, mis jõustuvad 01.01.2025, esimesel võimalusel.
2.    Kui süsteemihalduril tuleb muuta tariife, avaldab ta selle info vähemalt kaks (2) kuud enne tariifi rakendamise aruandeperioodi.
3.    Metoodika ei sisalda ebabilansi hinda bilansiperioodil. Ebabilansi hind saab endiselt põhinema konkreetsel perioodil aktiveeritud reguleerimisenergia maksumusel.

Reservvõimsuste hankimist teostavad kõik Euroopa süsteemihaldurid sageduse hoidmise eesmärgil. Eesti turuosalistele, kes hakkavad pakkuma sagedusreserve juhitavate tootmis-ja tarbimisüksuste kaudu, toob see kaasa uue turu. Süsteemi sageduse hoidmise võimekusega tagame energiajulgeoleku. Tariifistruktuur on sarnane Põhjamaade ülesehitusega, jagades kulud tootjate ja tarbijate vahel võrdse kohtlemise põhimõttel, sest iga turuosalise kannab bilansivastutust.
 

Süsteemihaldur peab arvestust bilansiteenuse administratiivkulude koostamise kohta seadusandluses ja Konkurentsiameti Metoodikas toodud põhimõtteid järgides. Bilansiteenuse administratiivkulude hinnakomponendiga katab süsteemihaldur bilansiteenuse osutamisega seotud administratiivkulud prognoosituna majandusaasta lõikes.

Administratiivkulude hinnakomponendi metoodika alates 01.01.2021 on järgmine:

1. Bilansiteenuse administratiivkulu katteks rakendab süsteemihaldur ebabilansi tariifi ning bilansipiirkonna tootmise ja tarbimise tariifi.

2. Ebabilansi tariif (€/MWh) bilansihaldurile rakendatakse igal selgitusperioodil bilansihalduri absoluutväärtuses ebabilansi kogusele. Bilansipiirkonnas tootmise ja tarbimise tariif (€/MWh) rakendatakse aruandekuu lõikes bilansihalduri bilansipiirkonna summeeritud tootmisele ja tarbimisele, mis selgitatakse bilansimõõtepunktide mõõteandmete alusel kWh täpsusega (sh võrgukaod).

3. Bilansienergia hind on bilansiperioodis sama müüdud või ostetud bilansienergia kogusele.

4. Bilansiteenuse kogumaksumus kajastub bilansihalduri bilansiaruandes eraldi bilansienergia hinna (€/MWh) ja administratiivkulu komponentide (€/MWh) kogumaksumusena (€).

Bilansiteenuse administratiivkulu komponendid on järgmised:

Administratiivkulu komponendid:           Kuni 31.05.2023:               Alates 01.06.2023:
Ebabilansi tariif €/MWH                                       0,60                                          0,81                  
Bilansiportfellis tootmisele tariif €/MWH       0,04                                          0,08
Bilansiportfellis tarbimisele tarbiif €/MWH    0,04                                          0,08


Bilansiteenuse hinna arvutamise ühtne metoodika (kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega 30.12.2019 nr 7-10/2019-013) on leitav siit manusest.

Juhul kui Konkurentsiamet kooskõlastab uue metoodika bilansiteenuse administratiivkulude arveldusmehhanismi kohta bilansihalduritega, teavitab süsteemihaldur uuest tariifist ja metoodikast bilansihaldureid vähemalt 30 päeva ette.

Bilansilepinguga ei ole lubatud: 

  • ebabilansis bilansiplaani esitamine. Esitatav bilansiplaan peab olema tasakaalus kõikide bilansiplaanis toodud kauplemisperioodide lõikes. Bilansiplaan tuleb esitada terve kauplemispäeva kohta (kokku 24 astronoomilist tundi).
  • bilansienergia etteprognoosimine. Bilansihaldur peab hoidma oma ebabilansi kogused mõistlikes piirides ning kasutama süsteemihalduri poolt osutatavat avatud tarnet üksnes bilansihalduri enda portfellis tekkivate prognoosimatute kõrvalekallete katmiseks. 

Bilansileping jõustub kalendrikuu vahetusel kella 00:00-st*, kui on täidetud järgnevad eeltingimused:

1. Mõlemad osapooled on bilansilepingu allkirjastanud sh esitanud teineteisele bilansilepingus toodud kohustuste täitmisega seotud isikute nimed ja kontaktandmed.

2. Mõlemad osapooled on edukalt testinud andmevahetusega seotud protsesse. 

Eelkõige puudutab see bilansiplaanide esitamist. Süsteemihaldur aktsepteerib bilansiplaane Excel formaadis, kasutades andmevahetuse kanalina e-posti, või XML formaadis üle API (REST POST). 

NB! Andmevahetuse testimise peale kulub minimaalselt 2 nädalat (14 kalendripäeva), kui mitte rohkem. Süsteemihaldur koostab bilansihaldurile näidisbilansiplaani pärast seda kui bilansihaldur on süsteemihaldurile esitanud ülevaate bilansihalduri portfelli kohta. Bilansihaldur lähtub ülevaadet andes bilansilepingu tüüptingimuste punkti 7.1.1. alampunktidest.

3.    Bilansihaldur on esitanud süsteemihaldurile viimase poolt aktsepteeritava panga pangagarantii, või teinud deposiidi süsteemihalduri pangakontole summas 31 995 EUR.

4.    Mõlemad osapooled on allkirjastanud andmelao kasutamise lepingu. Lepingu vorm on leitav siit: https://elering.ee/andmevahetus#tab0

5.    Bilansihaldur on elektrienergia müüjana tegutsemiseks esitanud majandustegevuse registrile majandustegevusteate.

*Ida-Euroopa ajavööndis: talvel UTC +2, suvel UTC+3
 

Kristofer Vare