Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi 2022. aasta esimese kvartali äritulud kasvasid võrreldes 2021. aasta sama kvartaliga 42,8%, ulatudes 76,7 miljoni euroni. Kasv on seotud peamiselt bilansienergia tuludega, mis suurenesid 24,6 miljonit eurot. Võrreldes 2021. aasta esimese kvartaliga langesid elektri ülekandemahud 8,1% ja gaasiülekandemahud 18,1%. Ülekandetulud kokku langesid 10,5% 33,7 miljoni euroni. Kõrgem elektrihind mõjutas negatiivselt elektri võrgukadude kulusid 10,9 miljoni euro ulatuses. Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas 2022. aasta esimese kvartali kulum 1,3 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt suurenesid ärikulud 105,0% 71,8 miljoni euroni.

Eleringi esimese kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures.

Kokkuvõttes teenis Elering 4,3 miljonit eurot puhaskasumit.

Eleringi esimese kvartali rahavood äritegevusest olid 16,9 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 16,9 miljonit eurot, 43,8 miljon eurot saadi ülekoormustulu. Ettevõte tagastas 2022. aasta esimeses kvartalis 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.

Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1,2 miljardi euroni, kohustuste maht 845,8 miljoni euroni ning omakapital oli 386,4 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  31.03.22 31.03.21 31.12.21

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 88 867 68 635 62 668
Lühiajalised finantsinvesteeringud 57 000 10 000 42 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 56 964 37 816 59 683
Varud 11 236 3 392 3 658
Käibevara kokku 214 067 119 843 168 009
Põhivara 1 018 100 983 842 1 014 845
VARAD KOKKU 1 232 167 1 103 685 1 182 854

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 635 10 622 12 010
Lühiajalised muud kohustised 56 551 38 121 57 135
Lühiajalised kohustised kokku 67 186 48 743 69 145
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 309 493 319 913 312 095
Tulevaste perioodide tulud 469 080 329 908 419 526
Pikaajalised kohustised kokku 778 573 649 821 731 621
Kohustised kokku 845 759 698 564 800 766

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 17 595 16 330 17 595
Jaotamata omakapital 138 923 158 901 134 603
Omakapital kokku 386 408 405 121 382 088
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 232 167 1 103 685 1 182 854

 

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2022 2021 2021
Müügitulu 74 850 52 579 201 457
Muud äritulud 1 850 1 129 6 672
Kaubad, toore, materjal ja teenused 55 077 19 977 135 210
Mitmesugused tegevuskulud 1 373 1 454 7 075
Tööjõukulud 3 399 2 885 11 222
Põhivara kulum 11 952 10 686 45 531
Muud ärikulud 11 20 69
ÄRIKASUM 4 888 18 686 9 022
Finantstulud 1 11 16
Finantskulud 570 556 2 302
Tulumaks 0 0 1 628
PUHASKASUM 4 319 18 141 5 108
 

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2022 2021 2021

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 4 319 18 141 6 736
Korrigeerimised
Kulum 11 952 10 686 45 531
Kokku käibevarade netomuutus 3 129 692 -20 599
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -1 529 7 086 24 272
Tasutud intressid -7 -21 -2 016
Tulumaks dividendidelt -1 628 0 0
Muud 617 -507 -2 860
Kokku rahavood äritegevusest 16 853 36 077 51 064

Rahavood investeerimisest

Tasutud põhivara soetamisel -16 849 -10 212 -75 497
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 0 31 827
Üle kolmekuuliste investeeringute netomuutus -15 000 -10 000 -42 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 43 827 3 811 65 582
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 912 912
Laekunud põhivara müügist 7 72 773
Kokku rahavood investeerimisest 11 985 -15 417 -18 403

Rahavood finantseerimisest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -10 558
Tagasimakstud pangalaenud -2 -7 -54
Makstud dividendid 0 -10 000
Kokku rahavood finantseerimisest -2 639 -2 644 -20 612
 
Raha ja selle ekvivalentide muutus 26 199 18 016 12 049
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul 62 668 50 619 50 619
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 88 867 68 635 62 668

Tuhandetes eurodes

  31.03.22 31.03.21 31.12.21

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 88 867 68 635 62 668
Lühiajalised finantsinvesteeringud 57 000 10 000 42 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 56 964 37 816 59 683
Varud 11 236 3 392 3 658
Käibevara kokku 214 067 119 843 168 009
Põhivara 1 018 100 983 842 1 014 845
VARAD KOKKU 1 232 167 1 103 685 1 182 854

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 635 10 622 12 010
Lühiajalised muud kohustised 56 551 38 121 57 135
Lühiajalised kohustised kokku 67 186 48 743 69 145
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 309 493 319 913 312 095
Tulevaste perioodide tulud 469 080 329 908 419 526
Pikaajalised kohustised kokku 778 573 649 821 731 621
Kohustised kokku 845 759 698 564 800 766

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 17 595 16 330 17 595
Jaotamata omakapital 138 923 158 901 134 603
Omakapital kokku 386 408 405 121 382 088
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 232 167 1 103 685 1 182 854

 

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2022 2021 2021
Müügitulu 74 850 52 579 201 457
Muud äritulud 1 850 1 129 6 672
Kaubad, toore, materjal ja teenused 55 077 19 977 135 210
Mitmesugused tegevuskulud 1 373 1 454 7 075
Tööjõukulud 3 399 2 885 11 222
Põhivara kulum 11 952 10 686 45 531
Muud ärikulud 11 20 69
ÄRIKASUM 4 888 18 686 9 022
Finantstulud 1 11 16
Finantskulud 570 556 2 302
Tulumaks 0 0 1 628
PUHASKASUM 4 319 18 141 5 108
 

Tuhandetes eurodes

  I Kvartal Aasta
2022 2021 2021

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 4 319 18 141 6 736
Korrigeerimised
Kulum 11 952 10 686 45 531
Kokku käibevarade netomuutus 3 129 692 -20 599
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -1 529 7 086 24 272
Tasutud intressid -7 -21 -2 016
Tulumaks dividendidelt -1 628 0 0
Muud 617 -507 -2 860
Kokku rahavood äritegevusest 16 853 36 077 51 064

Rahavood investeerimisest

Tasutud põhivara soetamisel -16 849 -10 212 -75 497
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 0 31 827
Üle kolmekuuliste investeeringute netomuutus -15 000 -10 000 -42 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 43 827 3 811 65 582
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 912 912
Laekunud põhivara müügist 7 72 773
Kokku rahavood investeerimisest 11 985 -15 417 -18 403

Rahavood finantseerimisest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -10 558
Tagasimakstud pangalaenud -2 -7 -54
Makstud dividendid 0 -10 000
Kokku rahavood finantseerimisest -2 639 -2 644 -20 612
 
Raha ja selle ekvivalentide muutus 26 199 18 016 12 049
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul 62 668 50 619 50 619
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 88 867 68 635 62 668