Liigu edasi põhisisu juurde

2022. aasta 3. kvartali tulud kasvasid 208,8%, ulatudes 115,4 miljoni euroni. 71,1% kasvust oli seotud bilansienergia tuludega, mis kasvasid 54,6 miljoni euro võrra.

Võrreldes 2021. aasta III kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 4,9% ja gaasi ülekandemahud 16,9%. Alates 1. aprillist 2022 hakkasid kehtima uued elektriülekande tasud, mistõttu elektri ülekandetulud suurenesid möödnud aasta III kvartaliga võrreldes 5,8% ehk 0,7 miljonit. Langus gaasi ülekandetuludes ulatus 33,4% ehk 0,8 miljoni euroni. Alates 1. juulist 2022 kajastatakse ülekoormustulu laekumisi osaliselt tuluna, et kompenseerida elektrihindadest tingitud elektrikadude järsku suurenemist. Kolmandas kvartalis kajastati kasumiaruandes elektrikadude katteks ülekoormustulu 22,2 miljoni euro ulatuses. Energiaturgudega mitteseotud tulud kasvasid kokku 22,2 miljonit eurot.

Kuna Elering on Eesti suurim elektri ostja, siis kõrgetel elektrihindadel on oluline negatiivne mõju Eleringi kulubaasile. 2022. aasta kolmandas kvartalis olid võrgukaod kõrgemast elektrihinnast tulenevalt 19,9 miljoni euro võrra suuremad. Kokku kasvasid tegevuskulud 165,4%, ulatudes 124,9 miljoni euroni. 70,2% kasvust oli seotud bilansienergia kulude suurenemisega.

Finantskulud vähenesid 0,1 miljoni euro võrra 0,5 miljoni euroni.

Kokku ulatus III kvartali puhaskahjum 10,0 miljoni euroni.

Äritegevuse rahavood olid 40,0 miljonit eurot negatiivsed, põhivarasse investeeriti 28,9 miljonit eurot, ülekoormustasu laekus 102,3 miljonit eurot. Ettevõte tagastas laene summas 2,6 miljonit euro.

Ettevõtte varade kogumaht oli 1,4 miljardit eurot. Kohustused kokku moodustasid 1017,3 miljonit eurot ja omakapital 361,9 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  30.09.22 30.09.21 31.12.21

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 146 373 71 933 62 668
Lühiajalised finantsinvesteeringud 82 000 0 42 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 64 783 38 216 59 683
Varud 22 736 3 394 3 658
Käibevara kokku 315 892 113 543 168 009
Põhivara 1 063 368 1 003 197 1 014 845
VARAD KOKKU 1 379 260 1 116 740 1 182 854

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 623 10 636 12 010
Lühiajalised muud kohustised 75 091 54 812 57 135
Lühiajalised kohustised kokku 85 714 65 448 69 145
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 304 304 314 618 312 095
Tulevaste perioodide tulud 627 314 369 110 419 526
Pikaajalised kohustised kokku 931 618 683 728 731 621
Kohustised kokku 1 017 332 749 176 800 766

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 17 850 17 595 134 603
Jaotamata omakapital 114 188 120 079 134 603
Omakapital kokku 361 928 367 564 382 088
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 379 260 1 116 740 1 182 854

 

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2022 2021 2022 2021 2021
Müügitulu 113 557 36 773 248 919 119 589 201 457
Muud äritulud 1 884 1 884 5 598 4 644 7 144
Tööjõukulud 2 827 2 462 9 472 8 226 11 222
Põhivara kulum 11 687 11 551 35 460 33 618 45 531
Muud ärikulud 10 19 29 43 69
ÄRIKASUM -9 466 -8 412 -18 556 6 693 9 022
Finantstulud 112 2 162 14 2 302
Finantskulud 619 586 1 767 1 711 2 302
MAKSUEELNE KASUM -9 973 -8 996 -20 161 4 996 6 736
Tulumaks 0 0 0 0 1 628
PUHASKASUM -9 973 -8 996 -20 161 4 996 5 108
 

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2022 2021 2022 2021 2021

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -9 973 -8 996 -20 160 4 996 6 736
Korrigeerimised
Kulum 11 687 11 551 35 460 33 618 45 531
Kokku käibevarade netomuutus -15 369 -9 367 -6 106 3 386 -20 599
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -12 122 -959 -4 285 799 24 272
Tasutud intressid -13 -59 -2 223 -2 059 -2 016
Tulumaks dividendidelt 0 0 -1 628 0 0
Muud korrigeerimised -14 163 -722 -10 394 -2 406 -2 860
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -39 953 -8 552 -9 336 38 334 51 064

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -28 881 -21 497 -80 965 -53 433 -75 497
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 27 503 0 41 085 11 935 31 827
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -15 000 10 000 -40 000 -10 000 -42 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 102 276 19 548 180 877 30 932 65 582
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 0 912 912
Investeeringud sidusettevõttesse 0 0 -45 0 0
Laekunud põhivara müügist 3 301 30 517 773
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 85 901 8 352 100 982 -9 137 -18 403

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -7 916 -7 916 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -10 -17 -25 -26 -54
Tasutud dividende 0 0 0 0 -10 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 647 -2 654 -7 941 -7 942 -20 612
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 43 301 -2 795 83 705 24 109 12 049
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 103 072 74 728 62 668 50 619 50 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 146 373 71 933 146 373 74 728 62 668

Tuhandetes eurodes

  30.09.22 30.09.21 31.12.21

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 146 373 71 933 62 668
Lühiajalised finantsinvesteeringud 82 000 0 42 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 64 783 38 216 59 683
Varud 22 736 3 394 3 658
Käibevara kokku 315 892 113 543 168 009
Põhivara 1 063 368 1 003 197 1 014 845
VARAD KOKKU 1 379 260 1 116 740 1 182 854

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 623 10 636 12 010
Lühiajalised muud kohustised 75 091 54 812 57 135
Lühiajalised kohustised kokku 85 714 65 448 69 145
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 304 304 314 618 312 095
Tulevaste perioodide tulud 627 314 369 110 419 526
Pikaajalised kohustised kokku 931 618 683 728 731 621
Kohustised kokku 1 017 332 749 176 800 766

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 17 850 17 595 134 603
Jaotamata omakapital 114 188 120 079 134 603
Omakapital kokku 361 928 367 564 382 088
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 379 260 1 116 740 1 182 854

 

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2022 2021 2022 2021 2021
Müügitulu 113 557 36 773 248 919 119 589 201 457
Muud äritulud 1 884 1 884 5 598 4 644 7 144
Tööjõukulud 2 827 2 462 9 472 8 226 11 222
Põhivara kulum 11 687 11 551 35 460 33 618 45 531
Muud ärikulud 10 19 29 43 69
ÄRIKASUM -9 466 -8 412 -18 556 6 693 9 022
Finantstulud 112 2 162 14 2 302
Finantskulud 619 586 1 767 1 711 2 302
MAKSUEELNE KASUM -9 973 -8 996 -20 161 4 996 6 736
Tulumaks 0 0 0 0 1 628
PUHASKASUM -9 973 -8 996 -20 161 4 996 5 108
 

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2022 2021 2022 2021 2021

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -9 973 -8 996 -20 160 4 996 6 736
Korrigeerimised
Kulum 11 687 11 551 35 460 33 618 45 531
Kokku käibevarade netomuutus -15 369 -9 367 -6 106 3 386 -20 599
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -12 122 -959 -4 285 799 24 272
Tasutud intressid -13 -59 -2 223 -2 059 -2 016
Tulumaks dividendidelt 0 0 -1 628 0 0
Muud korrigeerimised -14 163 -722 -10 394 -2 406 -2 860
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -39 953 -8 552 -9 336 38 334 51 064

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -28 881 -21 497 -80 965 -53 433 -75 497
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 27 503 0 41 085 11 935 31 827
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -15 000 10 000 -40 000 -10 000 -42 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 102 276 19 548 180 877 30 932 65 582
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 0 912 912
Investeeringud sidusettevõttesse 0 0 -45 0 0
Laekunud põhivara müügist 3 301 30 517 773
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 85 901 8 352 100 982 -9 137 -18 403

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -7 916 -7 916 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -10 -17 -25 -26 -54
Tasutud dividende 0 0 0 0 -10 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 647 -2 654 -7 941 -7 942 -20 612
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 43 301 -2 795 83 705 24 109 12 049
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 103 072 74 728 62 668 50 619 50 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 146 373 71 933 146 373 74 728 62 668