Liigu edasi põhisisu juurde

Taastuvenergia toetust makstakse elektrituruseaduse (ELTS) § 59 lõike 22, 24 ja 25 ning § 594, 595 ja 596 alusel.

Alates 01.01.2021 rajatud tootmisseadmetele makstakse taastuvenergia toetust üksnes juhul, kui tootmisseadmega on võidetud vähempakkumine, vähempakkumiste kohta leiate rohkem infot www.elering.ee/taastuvenergia-vahempakkumine.

Toetust makstakse alates kuupäevast, mil võrguettevõtja poolt nõuetele vastavaks tunnistatud tootmisseade andis esimest korda elektrienergiat võrku või otseliini.

Toetust makstakse kuni 12 aastat alates toetusperioodi algusest.

Taastuvenergia toetuse määr on 5,37 s/kWh ehk 0,0537 eurot kilovatt-tunni kohta. 

Tõhusa koostootmise toetuse määr on 3,2 s/kWh ehk 0,032 eurot kilovatt-tunni kohta. 

Vastavalt elektrituruseaduse § 591 lg 2 p 4 ei maksta toetust negatiivse börsihinnaga tundide ajal.

Alates 14.07.2024 saab toetuse väljamaksmist taotleda kuni eelneva 12 kuu toodangu eest (elektrituruseadus § 591 lg 9).

Toetusalune elektrienergia kogus arvutatakse tootmisseadmega seotud kõikide liitumispunktide lõikes saldeeritud tunniandmete alusel (võrku antud elektrienergia miinus võrgust võetud elektrienergia igas tunnis).

Toetust makstakse maksimaalselt igas tunnis selle tootmisvõimsuse ulatuses, mille võrguettevõtja on tunnistanud võrgueeskirja nõuetekohaseks ja mille osas tootmisseade on registreeritud toetuse saajaks.

Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada 7. kuupäevaks ja toetus makstakse taotluses näidatud pangakontole 21. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.

Toetuse minimaalne väljamakse on 5 eurot ehk toetuse taotlust saab esitada, kui toetuse summaks on kogunenud vähemalt 5 eurot.

Andmed makstud toetuste kohta kütuse liigi kaupa avaldatakse Eleringi veebilehel ja toetuse saajate kaupa Rahandusministeeriumi hallatavas riigiabi ja vähese tähtsusega abi registris.

Tootmisseadme (tootmisseadmeks loetakse ühe liitumispunkti taga olevaid seadmeid ja mooduleid) või tootja andmete muutumisel, sh. tootmisseadme võimsuse muutumisel, mõõteskeemi muutumisel, tootmisseadmega seotud võrgulepingu andmete muutumisel, salvestusseadme kasutamisel või muudel sellistel juhtudel peab tootja saatma sellekohase info viivitamata e-postile resupport@elering.ee.

Elering on ELTS § 591 lg 3 alusel kehtestanud elektrienergia päritolu selgitamiseks vajalikud andmed ehk üldpõhimõtted elektripaigaldise sisestele mõõtmistele, kui elektrienergia päritolu ja kogust ei ole võimalik üheselt määrata.

Toetuse maksmine alates 1.01.2019–30.06.2020 tootmist alustanud tootmisseadmetele

Kuni 50 kW elektrilise võimsusega tootmisseadmega tootjatel, kelle tootmisseade on võrguettevõtja poolt nõuetekohaseks tunnistatuna alustanud tootmist vahemikus 1.01.2019 kuni 30.06.2020, on võimalik taotleda ELTS § 59 lõikes 25 nimetatud taastuvenergia toetust vähese tähtsusega abina (VTA) Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 alusel. Vähese tähtsusega abi kogusumma ühe toetuse saaja kohta võib olla kolme aasta jooksul kuni 200 000 eurot ja abi jääki saab kontrollida riiklikus vähese tähtsusega abi registris

Toetuse maksmine alates 1.07.2020 tootmist alustanud tootmisseadmetele

1.07.2020 jõustus elektrituruseaduse muudatus, millega sätestati taastuvenergiast elektri tootmise tegevusabi andmine kuni 50 kW elektrilise võimsusega tootmisseadmetele Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 alusel grupierandina antava riigiabina. Seaduse järgi kehtivad sellele abile vastava määruse tingimused. Alates 01.07.2020 nõuetekohase tootmisseadmega esimest korda elektrienergiat võrku või otseliini andnud tootjad kvalifitseeruvad grupierandi alusel antava riigiabi toetusskeemi. 

Elektrituruseaduses toodud toetuse määr on 5,37 s/kWh kohta ja toetusperiood on 12 aastat eeldusel, et tootmisseade vastab EL nr 651/2014 määruse järgmistele tingimustele:

  1. „Maksimaalne tasuvusmäär, mida kasutatakse tasandatud kulude arvutamisel, ei tohi ületada asjakohast vahetustehingute intressimäära pluss 100 baaspunkti suurune preemia. Asjakohane vahetustehingute intressimäär on abi andmise vääringu vahetustehingute intressimäär tähtaja puhul, mis kajastab abi saava käitise amortisatsiooniperioodi“ (määruse artikkel 43 punkt 6). Tulenevalt eelnevast on projekti lubatud tasuvusmääraks  1% seisuga 31. detsember 2020.
  2. „Abi antakse ainult seni, kuni käitis on täielikult amortiseeritud vastavalt üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetele. Varem saadud investeeringuteks ettenähtud abi tuleb tegevusabist lahutada“ (määruse artikkel 43 punkt 7). 

Grupierandi alusel antava riigiabi toetusskeemi kuuluvate tootmisseadmete kasumlikkuse hindamise kohta leiate rohkem infot www.elering.ee/kasumlikkuse-hindamine.

Elektrituruseaduse § 59 lg 25 alusel toetust saavale tootmisseadmele võimsuse lisamine

Kui tootmisseadmele* makstakse toetust elektrituruseaduse § 59 lg 25 alusel, siis tootmisseadme võimsus koos lisandunud võimsusega ei tohi ületada 50 kW. Kui tootmisseadme võimsus ületab 50 kW, siis ei vasta tootmisseade toetuse saamise tingimustele ning tootjal puudub õigus saada toetust hetkest, mil toimus võimsuse suurendamine.

Kui tootmisseadme võimsus koos lisandunud võimsusega jääb alla 50 kW, siis ei ole tootmisseadmele võimsuse lisamine keelatud kuni 50 kW piiri saavutamiseni. Lisandunud võimsusega toodetud elektrienergia eest toetust ei maksta ja toetust makstakse proportsionaalselt toetusskeemis oleva tootmisseadme võimsuse ulatuses.

Muul alustel toetust saavale tootmisseadmele võimsuse lisamine

Tootmisseadme* võimsus koos lisandunud võimsusega ei tohi ületada elektrituruseaduses vastava toetusmeetme kohta ette nähtud tootmisseadme ülempiiri, kuna siis ei vasta tootmisseade  toetuse saamise tingimustele ning tootjal puudub õigus saada toetust hetkest, mil toimus võimuse suurendamine.

Kui tootmisseadme võimsus koos lisandunud võimsusega jääb elektrituruseaduses ettenähtud võimsuse piiridesse, siis ei ole tootmisseadmele võimsuse lisamine keelatud, kuid kuna toetusskeem on lõppenud, siis lisandunud võimsusega toodetud elektrienergia eest toetust ei maksta, sel juhul makstakse toetust proportsionaalselt toetusskeemis oleva võimsuse ulatuses.

Tootmisseadmele võimsuse lisamisel tuleb tootjal sellest toetuse maksjat koheselt teavitada e-postil resupport@elering.ee, lisades kirjale uue võrguettevõtjaga sõlmitud võrgulepingu, kuhu on märgitud tootmisseadme uus võimsus. Samuti tuleb tootjal toetuse maksjat koheselt teavitada, kui tootmisseadme juurde on lisatud salvestusseadmeid.

* Õigusaktide mõistes loetakse tootmisseadmeks ühe liitumispunkti taga olevaid seadmeid ja mooduleid.

Toetus on tootmisseadmepõhine. Tootmisseadme omaniku ehk tootja vahetumine ei too kaasa muutusi toetusperioodi alguse ja lõpu osas.

Tootmisseadme omanikuvahetuse korral palume esmalt saata e-postile resupport@elering.ee uue omaniku nimele sõlmitud tootmisseadmega seotud võrguleping.