Liigu edasi põhisisu juurde

Taastuvenergia toetuse taotlemine toimub green.elering.ee veebiaadressil asuva Taastuvenergia Infosüsteemi vahendusel. Toetust makstakse kalendrikuu kaupa.

Toetuse minimaalne väljamakse on 5 eurot, ehk toetuse taotlust saab esitada, kui toetuse summa on vähemalt 5 eurot.

Eraisikutel on võimalus ise seadistada soovitav toetuse väljamaksete sagedus ja miinimumsumma, sellisel juhul ei pea ise igakuiselt taotlust esitama.

  1. Toetuskõlblikud tootmisseadmed peavad olema registreeritud Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemis, mis asub aadressil green.elering.ee.
  2. Toetusaluse elektrienergia koguse ja toetuse summa eelneva kuu kohta arvestab infosüsteem iga kuu 4.–5. kuupäeval.
  3. Infosüsteem genereerib tootjale tema tootmisseadme kohta taotluse eelvaate. Tootja esindaja peab esitama taotluse hiljemalt seitsmendaks (7.) kuupäevaks, mis tagab toetuse väljamakse sama kuu 21.  kuupäeval (või sellele järgneval tööpäeval). 
  4. Tootja esindusõiguslik isik saab green.elering.ee infosüsteemis anda volituse raamatupidajale vm toetuse taotluse esitamiseks (selleks tuleb infosüsteemi sisse logides vajutada lehekülje paremal üleval servas kuvatava tootja nimel, seejärel valida "Minu andmed"  ja "Volitatud kasutajad" ) .

Koostootmisjaamad ja tõhusa koostootmise toetuse saajad

Kehtivad üldjoontes samad nõuded, mis eelmainitud toetuse taotlemise puhul. Täiendavalt tuleb koostootmisjaamade puhul, mille kohta taotletakse tõhusa koostootmise või biomassist elektrienergia tootmise toetust, enne taotluse esitamist hiljemalt viiendaks (5.) kuupäevaks sisestada green.elering.ee infosüsteemis andmed eelmisel kalendrikuul või vastaval toetuse taotluse perioodil elektrienergia tootmiseks kasutatud kütuste kohta (s.o kasutatud kütuse nimetus, kogus ja alumine kütteväärtus, koostoodetud elektrienergia, koostoodetud kasuliku soojusenergia hulk ja kasutusviis ning kogu soojusenergia hulk). Jälgida tuleb, et taastuvenergia infosüsteemi oleks edastatud teave tootmisseadme elektrilise ja soojusliku nimikasuteguri kohta ning leitud arvutuslik primaarenergia sääst ja üldkasutegur.