Liigu edasi põhisisu juurde

Ülevaade taastuvenergia projtkeide hindamise põhimõtetest ja menetlusest.

Üldpõhimõtted:

 1. Elektrituruseaduse (ELTS) § 59 lg 23 sätestab Elering AS-ile põhivõrguettevõtjana kohustuse hinnata tootja taotluse alusel, kas tootja investeerimisprojekt vastab ELTS § 59 lg 2 nimetatud taastuvenergia toetuse saamise tingimustele.
 2. ELTS § 59 lg 2 nimetatud toetus on riigiabi, mille täpsemad tingimused on sätestatud vastavas riigiabi otsuses ja Euroopa Komisjoni keskkonna- ja energiaalase riigiabi suunistes. Investeerimisprojektide hindamisel lähtub Elering AS riigiabi otsusest, viidatud suunistest, ELTS-ist, haldusmenetluse seadusest ning Elering AS-i elektritootjatele toetuse maksmise korras toodust.
 3. Elering AS allub riigiabi andmisel Euroopa Komisjoni järelevalvele.
 4. Hinnangu andmine on haldusmenetlus, mille tulemusena annab Elering AS haldusakti lähtuvalt haldusmenetluse seadusele.
 5. Taotluste menetlemiseks ja hinnangu andmiseks on Elering AS-is moodustatud juhatuse esimehe käskkirjaga vastavasisuline komisjon, kes kaasab oma töösse vajalikke eksperte (nt juriidilised ning majandus-, taastuvenergia- ja ehitusalased eksperdid). Ekspertide kaasamine sõltub vastava taotluse sisust. Komisjoni liikmed ja eksperdid taandavad ennast komisjoni tööst, kui esineb huvide konflikt või huvide konflikti oht.

Hinnangu andmise protsess:

 1. Investeerimisprojektile hinnangu saamiseks peab taotleja esitama vastavasisulise taotluse lähtuvalt ELTS § 59 lg 23. Taotluses tuleb ära märkida taotluse alus (ELTS § 59 lg 22):
  • elektrienergia tootmise alustamine;
  • investeerimisprojekti puudutavate ehitustöödega alustamine;
  • kindla kohustuse võtmine tootmisseadme rajamiseks seadmete tellimiseks, või
  • mis tahes muu kohustuse võtmine, mis muudab selle investeerimisprojekti pöördumatuks; seejuures ei loeta investeerimisprojekti pöördumatuks muutvate kohustuste hulka tootmisseadmealuse kinnistu omandamist, lubade hankimist ega ettevalmistustöid.
 2. Vastavasisulise taotluse saamisel registreeritakse taotlus Elering AS-i dokumendiregistris ning nimetatud kuupäevast hakkab kulgema ELTS § 59 lg 23 sätestatud 90 päeva pikkune menetlusaeg. Taotluse menetlemise tähtaeg peatub, kui põhivõrguettevõtjale ei ole esitatud otsuse tegemiseks vajalikku teavet (näiteks järelpäringute esitamise aeg).
 3. Pärast taotluse registreerimist teostab komisjon taotluse esmase kontrolli, analüüsides, kas formaalsed taotluse esitamise tingimused on täidetud – eelkõige esitatud investeerimisprojekti andmed, taotluse esitamise alus, tõendid taotluses esitatud asjaolude kohta.
 4. Esitatud taotluses toodud informatsiooni hinnatakse 31.12.2016 kuupäeva seisuga. Lähtuvalt ELTS § 59 lg 22 hinnatakse investeerimisprojekte ning nende valmidusastet või nende suhtes pöördumatu kohustuse võtmist 31.12.2016 kuupäeva seisuga. Iga investeerimisprojekti hinnatakse vastava projekti asjaolude kohaselt.
 5. Pärast esmast taotluse kontrolli otsustab Elering AS, kas taotluse menetlemiseks on vaja täiendavat informatsiooni. Täiendava informatsiooni saamiseks võib Elering AS esitada järelpäringu otse taotlejale või küsida informatsiooni kolmandatelt isikutelt (nt kohalikud omavalitsused, erinevad ametiasutused, Euroopa Komisjon jne). Lisaks kaasab komisjon vajadusel oma töösse väliseid eksperte. Ekspertide kaasamine võib olla vajalik näiteks ehitustööde mahu hindamiseks jne.
 6. Taotlejal on õigus menetluse käigus vastuväidete esitamisele ja ärakuulamisele. Kui taotleja ise selleks soovi ei avalda, siis võib Elering AS esitada vastava soovi ise, et tagada kõikide asjaolude õige mõistmine. Juhul kui ärakuulamise käigus tuvastatakse täiendavaid asjaolusid, siis annab Elering AS taotlejale täiendava tähtaja vastavate tõendite esitamiseks. Nimetatud tähtajaks taotluse menetlemise aeg peatub.
 7. Komisjon hindab esitatud taotlust ning tõendeid kogumis lähtudes riigiabi otsuses, Euroopa Komisjoni keskkonna- ja energiaalase riigiabi suunistes ning ELTS-is ja teistes asjaomastes õigusaktides toodud tingimustest. Komisjon koostab vastava hinnangu otsuse projekti ning esitab selle Elering AS-i taastuvenergia talituse juhatajale otsuse tegemiseks.
 8. Otsus edastatakse viivitamatult taotlejale. Otsus on konfidentsiaalne. Juhul kui Elering AS-ile esitatakse teabenõue otsuse väljastamiseks, siis palub Elering AS taotlejal enne otsuse väljastamist ärisaladusega seotud informatsioon otsuses ära märkida.
 9. Taotlejal, kes ei nõustu Elering AS poolt antud otsusega, on õigus otsuse peale esitada vaie Elering AS-ile või kaebus halduskohtusse. Vaide esitamisel lahendab Elering AS vaide üldjuhul 10 päeva jooksul selle saamisest arvates (kui vaiet on vaja täiendavalt uurida, siis võib vaide lahendamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra).

Taotluse esitamise ning menetlemise kohta täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda Elering AS-i taastuvenergia talituse poole aadressil temenetlus@elering.ee.