Liigu edasi põhisisu juurde

Taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise teade.

 

Teate avaldamise kuupäev: 18.11.2019 
 
    


I OSA: VÄHEMPAKKUMISE ÜLDINE INFO 
 
 
Nimi, aadressid ja kontaktandmed: 
 
Vähempakkumise korraldaja:
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Suur Ameerika 1, Tallinn, 15072 Eesti
Kontaktisik: Kristo Kaasik Tel.: +372 6256465, E-post: Kristo.Kaasik@mkm.ee 

Vähempakkumise läbiviija:
Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn
Kontaktisik: River Tomera Tel.:+372 7151327, E-post: temenetlus@elering.ee 

Lisateavet vähempakkumise kohta saab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel www.mkm.ee ja vähempakkumise läbiviija Elering AS veebilehel https://elering.ee/taastuvenergia-oksjon ning e-posti aadressilt temenetlus@elering.ee.

Vähempakkumise teade avaldatakse ka Ametlikes Teadaannetes. 
 
Pakkumised saata järgmisel elektronposti aadressil: taastuvenergia@elering.ee 
 
 
II OSA: VÄHEMPAKKUMISE KIRJELDUS JA AJAGRAAFIK 
 
 
Vähempakkumine korraldatakse elektrituruseaduse § 596 lõike 1 alusel. Vähempakkumise eesmärgiks on saada turule täiendavalt 5 GWh/a ulatuses taastuvast energiaallikast energiat, mis on toodetud tootmisseadmega, mille elektriline võimsus on vähemalt 50 kW, kuid väiksem kui 1 MW. Vähempakkumise tulemusena suureneb turul taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia osakaal. Vähempakkumise läbiviimise kord on kirjeldatud Vabariigi Valitsuse 07.11.2019 määruses nr 86 „Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord“. 
 
 
Vähempakkumise maksimaalne kogus ning energialiik:


Elektrienergia on toodetud taastuvast energiaallikast toodetud tootmisseadmega, mille elektriline võimsus on vähemalt 50 kW,  kuid väiksem kui 1 MW.
Maksimaalne tootmiskogus kõigi tootjate kohta kokku, mille osas toetust makstakse on 5 GWh ühe kalendriaasta kohta. 
 
 
Vähempakkumise ajagraafik:

Vähempakkumise teate avaldamine 18.11.2019; 
Pakkumise esitamise tähtaeg ja kellaaeg: 18.03.2020, 17:00; 
Pakkumiste avamine: 19.03.2020, 12:00; 

Lõpukuupäev ja pakkumise jõusoleku minimaalne tähtaeg: 17.06.2020; 
 
 
Taastuvast energiaallikast energia tootmise ajavahemik ja kogus aastas: Tootmise alustamise tähtpäevaks 01.01.2021, pakkumises toodud energiakogust peab tootma vähemalt toetusperioodi 12 a ulatuses. Tootmise maksimaalseks koguseks kõigi tootjate kohta kokku on 5 GWh elektrienergiat  kalendriaastas. 
 
 
III OSA: OSALEMISTINGIMUSED  
 
  
Nõuded tootmisseadmele, pakkujale ja pakkumisele: Pakkumise tegija peab olema selle tootmisseadme omanik või tootmisseadet kasutama õigustatud isik, millega toodetud energia vähempakkumisele esitatakse. Võitjale saab maksta elektrituruseaduses (ELTS) nimetatud toetust, kui võitja vastab ELTS-s nimetatud tootja nõuetele ning tootmisseade vastab ELTS-s, elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjas ja komisjoni määruses nr (EL) 2016/631 nimetatud nõuetele. Uue tootmisseadme aadressi ja nimivõimsuse määratleb pakkuja, tootmisseadme liigi ja sellest tulenevalt EIC (Energy Identification Code) koodi väljastab Elering AS. 
 
Pakkumisele saab esitada elektrienergiat, mis saab olema tulevikus toodetud uue tootmisseadmega või olemasolevale tootmisseadmele lisatud täiendava võimsusega. Tegemist on ELTS § 596 nimetatud vähempakkumisega, seega ei tohi vähempakkumisel osalev tootmisvõimsus olla juba kasutusele võetud ning selle rajamiseks ei tohi olla makstud riigipoolset investeeringutoetust. Vähempakkumisel osalemiseks peab olema pakkumise esitamise hetkeks väljastatud tootmisseadme ehitamiseks vajalik kooskõlastus Kaitseministeeriumist (kui see on õigusaktide kohaselt nõutav) ning elektrivõrgu liitumisleping või selle puudumisel võrguettevõtja liitumispakkumine, mis ei ole vanem kui 365 päeva. Liitumispakkumine tõendab, et nimetatud asukohta on võimalik elektrivõrguga liitumine mõistlike kuludega rajada. Kui tegemist on olemasoleva tootmisseadme juurde kavandatava täiendava tootmisvõimsusega, peab tootja tagama uue võimsuse poolt toodetud elektrienergia eraldi nõuetekohase mõõtmise kaugloetava mõõteseadmega ja andmete edastamise Elering AS-le. On oluline, et tootmisseadmele esitatud nõuded peavad toetuse saamiseks täidetud olema.  
 
Täpsemat infot nõuete kohta tootmisseadmele, pakkujale, pakkumisele ja pakkumise menetlemise kohta saab Vabariigi Valitsuse 07.11.2019 määrusest nr 86 „Taastuvast energiaallikast ja tohuse koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord“ §-dest 10–12, 17–18 ja 20. 
 
 

IV OSA: TAGATIS  

 
Pakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama tagatise hiljemalt 16.03.2020.  

Tagatis tuleb esitada ELERING AS, Reg nr:  11022625, IBAN: EE282200221024551314 SWEDBANK,  SWIFT kood/BIC: HABAEE2X.

Tagatise summa eurodes saadakse pakkumises toodud aastase energiakoguse gigavatttundides korrutamisel tuhandega.
Näiteks: kui pakkumise maht on 3,5 GWh aastas, kujuneb tagatiseks 3,5 GWh x 1000 € = 3 500 €. 
 
Tagatis peab kehtima vähemalt Vabariigi Valitsuse 07.11.2019 määrusest nr 86 „Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord“ § 4 lõikes 1 sätestatud vähempakkumise tulemuste esitamise tähtajani. 
 
Täpsemalt infot tagatise kohta saab Vabariigi Valitsuse 07.11.2019 määrusest nr 86  „Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord“ §-st 13. 
 
 
V OSA: MENETLUS JA HALDUSALANE TEAVE 


Hindamiskriteeriumid: 
  
Elering AS reastab esmase kontrolli läbinud pakkumised toetusmäära kasvamise järgi.
Toetusmääraks on see toetusmäär, mille pakkuja pakkumises esitas. 

 
Täpsemalt saab infot Vabariigi Valitsuse 07.11.2019 määrusest nr 86 „Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord“ §-dest 19 ja 20.    

 

VI OSA: LISATEAVE 


Pakkumisele peavad olema lisatud kõik pakkumise tegemiseks vajalikud dokumendid digiallkirjastatud kujul ja saadetava faili maht ei tohi ületada 10 MB, pakkumine peab olema esitatud käesolevas teates toodud e-posti aadressile.  
 
Täpsemalt saab infot pakkumise esitamise kohta Vabariigi Valitsuse 07.11.2019 määrusest nr 86 „Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord“ §-dest 14–16. 
 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid