Liigu edasi põhisisu juurde

Taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise teade 

                                                                      

                                                                                                  Teate avaldamise kuupäev: 15.03.2021 

 

I OSA: VÄHEMPAKKUMISE ÜLDINE INFO 

Vähempakkumise korraldaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Suur - Ameerika 1, Tallinn, 15072 Eesti. Kontaktisik: Kristo Kaasik, tel: +372 6256465, E-post: Kristo.Kaasik@mkm.ee  

Vähempakkumise läbiviija: Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn. Kontaktisik: River Tomera, tel.: +372 7151327, E-post: temenetlus@elering.ee   

Lisateavet vähempakkumise kohta saab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel www.mkm.ee  ja Elering AS veebilehel https://elering.ee/taastuvenergia-oksjon ning e-posti  aadressilt  temenetlus@elering.ee. Vähempakkumise  teade avaldatakse ka Ametlikes Teadaannetes. 

Pakkumise vorm on kättesaadav veebilehel: https://elering.ee/pakkumuse-vorm. Pakkumised tuleb saata e-posti aadressile: taastuvenergia@elering.ee   

 

II OSA: VÄHEMPAKKUMISE KIRJELDUS JA AJAGRAAFIK 

Vähempakkumine korraldatakse elektrituruseaduse § 59 lõike 1 alusel.  Vähempakkumise eesmärgiks on saada turule täiendavalt kalendriaastas 4,52 GWh ulatuses taastuvast energiaallikast energiat, mis on toodetud tootmisseadmega,  mille elektriline võimsus on vahemikus 50 kW kuni 1 MW. Vähempakkumise  tulemusena suureneb turul taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia osakaal kuni 4,52 GWh kalendriaastas. Vähempakkumise läbiviimise kord on kirjeldatud Vabariigi Valitsuse 07.11.2019 määruses nr 86 „Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord“ (vähempakkumise määrus). 

Vähempakkumise maksimaalne energia kogus kalendriaastas ning energialiik: Vähempakkumisele esitatav elektrienergia peab olema toodetud tootmisseadmega, mis kasutab taastuvat  energiaallikat.  Maksimaalne  tootmiskogus  kõigi  tootjate  kohta  kokku, mille  osas toetust makstakse on 4,52 GWh ühe kalendriaasta kohta. 

 

Vähempakkumise ajagraafik: 

Vähempakkumise teate avaldamine  15.03.2021; 

Pakkumise esitamise tähtaeg ja kellaaeg:  15.07.2021, 17:00; 

Pakkumiste avamine:  16.07.2021, 12:00; 

Lõpukuupäev ja pakkumise jõusoleku minimaalne tähtaeg: 23.09.2021; 

Vähempakkumise korraldamise aeg 15.03.2021 – 03.10.2021. 

 

Taastuvast energiaallikast energia tootmise ajavahemik: 

Tootmise alustamise tähtpäev on hiljemalt 01.09.2023 ja pakkumises toodud  kalendriaasta energiakogust peab tootma vähemalt toetusperioodi 12 a jooksul. 

Kui tootmist alustatakse kalendriaasta keskel, siis tootmise alustamise esimesel ja  viimasel kalendriaastal on tootja vabastatud pakkumises toodud kalendriaasta  täiskoguse elektrienergia tootmise kohustusest, kuid tootjal on sel juhul  kohustus   toota proportsionaalne kogus energiat, mis vastab kalendriaastas toodetava energia koguse vähendamise päevade arvule, millal tootjal oli energia  tootmise kohustus. 

 

III OSA: OSALEMISTINGIMUSED

Nõuded tootmisseadmele, pakkujale ja pakkumisele: 

Pakkuja peab olema tootmisseadme, millega toodetud energiat ta vähempakkumisele pakub, omanik või õigustatud kasutaja hiljemalt tootmise alustamise ajaks. Võitjale saab maksta elektrituruseaduse (ELTS) § 59   nimetatud toetust, kui võitja vastab ELTS-is  nimetatud  tootja  nõuetele  ning  tootmisseade  vastab  ELTS-is,  elektrisüsteemi toimimise  võrgueeskirjas, vähempakkumise  määruses  ja  komisjoni  määruses  nr  (EL) 2016/631 nimetatud nõuetele.

Uue tootmisseadme aadressi ja nimivõimsuse määrab pakkuja, tootmisseadme liigi ja sellest tulenevalt EIC (Energy Identification Code) koodi väljastab Elering AS. 

Pakkuda saab elektrienergiat, mis saab olema tulevikus toodetud uue tootmisseadmega või olemasolevale tootmisseadmele lisatud täiendava  võimsusega. Tegemist on ELTS §-s 59 nimetatud vähempakkumisega, seega ei tohi vähempakkumisel osalev tootmisvõimsus olla juba kasutusele võetud ning selle rajamiseks ei tohi olla makstud riigipoolset investeeringutoetust,  sealhulgas ei tohi investeeringutoetust olla saanud täiendava võimsusega  pakkumisel osalemise korral varasemalt rajatud tootmisüksus, kui varasem tootmisüksus ja pakkumises osalev täiendav võimsus ühendatakse samasse liitumispunkti. Pakkumise esitamise hetkeks peab olema tootmisseadme  ehitamiseks väljastatud vajalik kooskõlastus Kaitseministeeriumilt (kui see on õigusaktide kohaselt nõutav) ning elektrivõrgu liitumisleping või selle puudumisel võrguettevõtja liitumispakkumine, mis ei ole pakkumise esitamise ajal vanem kui 365 päeva. Liitumispakkumine tõendab, et nimetatud asukohta on võimalik elektrivõrguga liitumine mõistlike kuludega rajada. Kui tegemist on olemasoleva tootmisseadme juurde kavandatava täiendava tootmisvõimsusega, peab tootja  tagama uue võimsusega toodetud elektrienergia eraldi nõuetekohase mõõtmise kaugloetava mõõteseadmega ja andmete edastamise Elering AS-le. 

Toetusmäära esitamisel pakkumises peab pakkuja arvesse võtma, et see tähendab garanteeritud müügihinda, mis koosneb kalendrikuu Eesti hinnapiirkonna järgmise  päeva turu elektrienergia aritmeetilisest keskmisest börsihinnast ja elektrituruseaduse 59 nimetatud toetuse summast. 

Täpsemat infot nõuete kohta tootmisseadmele, pakkujale, pakkumisele ja pakkumise menetlemisele saab vähempakkumise määruse §-dest 10–12, 17–18 ja 20. 

 

IV OSA: TAGATIS

Pakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama tagatise hiljemalt 15.07.2021. Tagatiseks võib olla vähempakkumise läbiviija pangakontole makstav deposiit või krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii. 

Kui tagatiseks on deposiit, tuleb see esitada ELERING AS, Reg nr: 11022625, pangakontole IBAN: EE282200221024551314 SWEDBANK, SWIFT kood/BIC: HABAEE2X 

Tagatise summa eurodes saadakse pakkumises toodud aastase energiakoguse gigavatt-tundides korrutamisel tuhandega. Näiteks: kui pakkumise maht on 3,5 GWh aastas, kujuneb tagatiseks 3,5 GWh x 1000 € = 3 500 €. 

Tagatis peab kehtima vähemalt vähempakkumise tulemuste esitamise tähtpäevani. 

 

V OSA: MENETLUS JA HALDUSALANE TEAVE 

Hindamiskriteeriumid: 

Elering AS reastab esmase kontrolli läbinud pakkumised toetusmäära kasvamise järgi. 

Täpsemalt saab infot pakkumiste reastamise osas vähempakkumise määruse §-dest 19 ja 20. 

 

VI OSA: LISATEAVE 

Pakkumisele peavad olema lisatud kõik pakkumise tegemiseks vajalikud dokumendid digiallkirjastatud kujul ja saadetava faili maht ei tohi ületada 10 MB. 

Täpsemalt saab infot pakkumise esitamise kohta vähempakkumise määruse §-dest 14–16. 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Teadaanne Book page Konsultatsioon Hooldustööd