Liigu edasi põhisisu juurde

Taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise teade

 

Teate avaldamise kuupäev: 02.03.2023

 

I OSA: VÄHEMPAKKUMISE ÜLDINE INFO

Nimi, aadressid ja kontaktandmed:

Vähempakkumise korraldaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15072
Kontaktisik: Mairika Kõlvart, Tel.: +372 6256450, E-post: Mairika.Kolvart@mkm.ee

Vähempakkumise läbiviija: Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn
Kontaktisik: River Tomera Tel.:+372 7151327, E-post: temenetlus@elering.ee

Lisateavet vähempakkumise kohta saab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel www.mkm.ee ja vähempakkumise läbiviija Elering AS veebilehel https://elering.ee/taastuvenergia-oksjon ning e-posti aadressilt temenetlus@elering.ee. Vähempakkumise teade avaldatakse ka Ametlikes Teadaannetes.

Pakkumised tuleb esitada Elering AS veebilehel - https://elering.ee/pakkumuse-vorm - toodud vormil ja saata e-posti aadressile: taastuvenergia@elering.ee

 

II OSA: VÄHEMPAKKUMISE TINGIMUSED, NÕUDED JA AJAGRAAFIK

Vähempakkumine korraldatakse elektrituruseaduse (edaspidi ELTS) § 594 lõike 5-51 ja Euroopa Komisjoni 17. juuni 2014 aasta määruse (EL) nr 651/2014 „ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks“ (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78, edaspidi ka grupierandi määrus) artikli 42 alusel. Vähempakkumise eesmärgiks on tuua kalendriaastas turule täiendavalt 650 GWh taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergiat ja leida selleks soodsaimad tootjad. Vähempakkumine korraldatakse konkureeriva pakkumusmenetluse alusel. Elektrienergia peab olema toodetud ELTS § 594 lg 52 punktides 1 ja 3 nimetatud uue tootmisseadmega või olemasoleva tootmisseadme juurde rajatud uue elektripaigaldisega, mis alustab töödega pärast vähempakkumise võitja väljaselgitamist (ergutav mõju) vastavalt grupierandi määruse artiklile 6 ning mis kasutab ELTS-i mõistes taastuvat energiaallikat, vt täpsemalt ELTS § 108 lg 7. Vähempakkumise läbiviimise kord on kirjeldatud Vabariigi Valitsuse 07.11.2019 määruses nr 86 „Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord“ (edaspidi vähempakkumise määrus).

Vähempakkumise võitja(te)le makstav toetus on grupierandi määruse artikli 42 kohane tegevusabi taastuvallikatest toodetud elektrienergia edendamiseks. Nimetatud toetuse andmisel kohaldatakse grupierandi määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatud tingimusi. Muuhulgas kohalduvad järgmised põhimõtted:

  1. abi andmisel ei ületata grupierandi määruse artikkel 4 lõike 1 punktis v nimetatud määra;
  2. abi antakse turuhinnale lisanduva preemia vormis vastavalt grupierandi määruse artikkel 5 lõige 2 punktile i ja artikkel 42 lõikele 5;
  3. abil peab olema ergutav mõju. Loetakse, et abil on ergutav mõju, kui vähempakkumisel osaleja esitab praegusel vähempakkumisel osalemiseks pakkumuse koos grupierandi määruse artikkel 6 lõike 2 punktides a) kuni e) loetletud teabega enne vastava projekti või tegevusega seotud töö alustamist;
  4. vähempakkumise võitja(te)l on standardne tasakaalustamiskohustus vastavalt grupierandi määruse artikkel 42 lõikele 6;
  5. grupierandi määruse artikkel 42 lõike 7 ja ELTS § 591 lõike 2 punkti 4 kohaselt ei maksta toetust, kui hinnad on negatiivsed. Kohalduvad ELTS § 591 lõikes 2 loetletud välistused;
  6. varem saadud investeeringuteks ettenähtud abi tuleb tegevusabist lahutada vastavalt grupierandi määruse artikkel 42 lõikele 11.

Vähempakkumise maksimaalne energia kogus kalendriaastas, energialiik ja toetuse ülemmäär:

Maksimaalne tootmiskogus kõigi tootjate kohta kokku, mille osas toetust makstakse, on 650 GWh ühe kalendriaasta kohta. Vähempakkumise võitjal on kohustus toota pakutavast aastasest elektrienergia kogusest vähemalt 50% aasta esimeses ja neljandas kvartalis

Vähempakkumise võitja toetuse ülemmääraks taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia megavatt-tunni kohta on 20 eurot. Garanteeritud müügitulu määraks on 45 eurot megavatt-tunni kohta. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse sellest, et tootja saadav tulu koos toetusega ei ületa Eesti hinnapiirkonnas elektrituru päev-ette börsil üheski tunnis 45 eurot megavatt-tunni eest.

Taastuvast energiaallikast energia tootmise ajavahemik:

Elektrienergia tootmise alustamise tähtpäev on 01.07.2027 ja pakkumises toodud energiakogust peab tootma vähemalt toetusperioodi 12 aasta jooksul. Tootmisega võib alustada enne tootmise alustamise tähtpäeva.

Vähempakkumise ajagraafik:

Vähempakkumise teate avaldamine 02.03.2023;
Pakkumise esitamise tähtaeg ja kellaaeg: 05.09.2023, 17:00;
Pakkumiste avamine: 06.09.2023, 12:00;
Pakkumise jõusoleku minimaalne tähtaeg: 31.01.2024

III OSA: OSALEMISTINGIMUSED

Nõuded tootmisseadmele, pakkujale ja pakkumisele:

Tootmise alustamise ajal peab tootmisseadme omanik või kasutamiseks õigustatud isik olema pakkumise teinud isik. Võitjale makstakse ELTS § 594 nimetatud toetust, kui võitja vastab ELTS-is nimetatud tootja nõuetele ning tootmisseade vastab ELTS-is, Vabariigi Valitsuse 14.02.2019 määruses nr 10 „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ (edaspidi elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri), vähempakkumise määruses ja komisjoni 14.04.2016 määruses nr (EL) 2016/631, millega kehtestatakse võrgueeskiri elektritootmisüksuste võrku ühendamise nõuete kohta, nimetatud nõuetele. Võitjale makstakse ELTS §-s 594 nimetatud toetust tegevusloa alusel tegutseva võrguettevõtja võrku antud või otseliini kaudu tarbijale edastatud elektrienergia koguse eest vastavalt ELTS § 58 lõikele 2. Uue tootmisseadme koha-aadressi ja nimivõimsuse määrab pakkuja, tootmisseadme liigi ja sellest tulenevalt EIC (Energy Identification Code) koodi väljastab Elering AS.

Tegemist on ELTS § 594 lõikes 5 nimetatud vähempakkumisega, seega ei tohi vähempakkumisel osalev tootmisvõimsus olla juba kasutusele võetud ning selle rajamiseks ei tohi olla makstud riigipoolset investeeringutoetust (v.a juhul kui on täidetud ELTS § 594 lõikes 8 nimetatud nõue). Sealhulgas ei tohi investeeringutoetust olla saanud täiendava võimsusega pakkumisel osalemise korral varasemalt rajatud tootmisüksus, kui varasem tootmisüksus ja pakkumises osalev täiendav võimsus ühendatakse samasse liitumispunkti. Pakkumise esitamise hetkeks peab olema tootmisseadme ehitamiseks väljastatud vajalik kooskõlastus Kaitseministeeriumilt (kui see on õigusaktide kohaselt nõutav). Kui tegemist on olemasoleva tootmisseadme juurde kavandatava täiendava elektripaigaldisega, peab tootja tagama uue elektripaigaldise toodetud elektrienergia eraldi nõuetekohase mõõtmise kaugloetava mõõteseadmega ja andmete edastamise andmevahetusplatvormi kaudu (edaspidi AVP). Täpsemat infot AVP kohta leiab elektrituru toimimise võrgueeskirjast.

Täpsemat infot nõuete kohta tootmisseadmele, pakkujale, pakkumisele ja pakkumise menetlemise kohta saab vähempakkumise määruse §-dest 10–12, 17–18 ja 20.

IV OSA: TAGATIS JA TASTUMISE TINGIMUSED

Tagatise suuruseks üle 1 MW elektrilise võimsusega tootmisseadme puhul on 12 eurot aastase tootmismahu megavatt-tunni kohta.

Kui päikeseenergiat tootmiseks kasutav pakkuja esitab pakkumisega koos tegevusloaga võrguettevõtjaga sõlmitud liitumislepingu, tuleb pakkujal esitada tagatis 70% ulatuses tagatise suurusest. Kui pakkumise esitab muud tehnoloogiat kui päikeseenergiat tootmiseks kasutav pakkuja esitab pakkumisega koos tegevusloaga võrguettevõtjaga sõlmitud liitumislepingu, tuleb tasuda tagatis 30% ulatuses tagatise suurusest. Kui pakkujal puudub liitumisleping, peab pakkuja tasuma tagatise täismahus.

Pakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama tagatise vähempakkumise läbiviijale hiljemalt 05.09.2023 kell 17:00. Tagatiseks võib esitada krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või maksta tagatisraha vähempakkumise läbiviijale (Elering AS).

Kui tagatiseks on tagatisraha, tuleb see esitada Elering AS, registrikood: 11022625,
IBAN: EE282200221024551314 SWEDBANK, SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

Tagatis peab kehtima kuni 01.01.2030. Tagatis vabaneb varem, kui pakkuja ei osutu vähempakkumise võitjaks või vähempakkumise võitnud tootja alustab tootmist enne vähempakkumise teates esitatud tootmise alustamise tähtpäeva ja pakkumises lubatud mahus. Pakkumise tagatise nõudmise ja tagastamise kohta on võimalik täpsemalt lugeda ELTS §-st 597.

V OSA: MENETLUS JA HALDUSALANE TEAVE

Hindamiskriteeriumid:

Pakkumiste reastamise kohta saab infot vähempakkumise määruse §-dest 19 ja 20.

Haldusalane teave:

Vähempakkumise läbiviijal (Elering AS) on kohustus säilitada vastavalt grupierandi määruse artiklile 12 abi andmisega seotud dokumente vähemalt kümme aastat, mil anti abikava kohaselt viimane abi. Antud vähempakkumise all loetakse viimaseks abi andmiseks otsuse tegemist abi andmise kohta.

VI OSA: LISATEAVE

Pakkumisele peavad olema lisatud kõik pakkumise tegemiseks vajalikud dokumendid digiallkirjastatud kujul ja saadetava faili maht ei tohi ületada 10 MB.

Nõutud dokumentide loetelu:

1. vähempakkumise läbiviija veebilehel avaldatud pakkumuse vorm;

2. mitme tootmisseadmega pakkumuse esitamisel vähempakkumise läbiviija veebilehel avaldatud tiitelleht kahe või enama tootmisseadmega pakkumuse tegemiseks;

3. ühispakkumuse esitamisel vähempakkumise läbiviija veebilehel avaldatud tiitelleht ühispakkumusele;

4. krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või tagatisraha vähempakkumise läbiviijale kandmise maksekorraldus;

5. tegevusloaga võrguettevõtjaga sõlmitud liitumisleping kui pakkuja esitab tagatise 30% või 70% ulatuses tagatise suurusest;

6. Kaitseministeeriumi kooskõlastus tootmisseadme ehitamiseks, kui see on õigusaktide kohaselt nõutav;

7. kolmandast isikust võrgulepingu osalise kirjalik nõusolek pakkumises osalemiseks, kui pakkuja ei ole kehtiva võrgulepingu osaline või ei saa tulevikus sõlmitava võrgulepingu osaliseks;

8. ühispakkumuse puhul volitus ühele pakkujale kõigi ühispakkujate esindamiseks vähempakkumisega seotud mistahes toimingutes.

Esimesed kolm dokumenti on leitavad pakkumise läbiviija koduleheküljel. Dokumendid 1 ja 4 on kohustuslikud esitada kõikidel vähempakkumise osalejatel. Ülejäänud dokumente on vajalik esitada vähempakkumise läbiviijale teatud tingimuste esinemisel.

Täpsemalt saab infot pakkumise esitamise kohta vähempakkumise määruse §-dest 14–16

 

 

Toimunud vähempakkumise teated on leitavad manusest.