Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi tulud olid 2017. aasta esimeses kvartalis 43,2 miljonit eurot, ärikasum 18,8 miljonit eurot ja puhaskasum 16,0 miljonit eurot.

Tulud vähenesid võrreldes 2016. aasta esimese kvartaliga 2,3 miljoni euro võrra. Languse põhjusteks olid transiiditulude kahanemine seoses Eestit läbiva elektri ning gaasi transiidivoogude vähenemisega (-2,1 miljonit eurot) ja väiksem elektri- ja gaasi ülekanne (-0,7 miljonit eurot) tulenevalt soojemast talvest. Samas suurenesid bilansiteenuse tulud 0,6 miljoni euro võrra. Ärikulud langesid 0,4 miljoni euro võrra peamiselt seoses kulumi langusega ning finantskulud vähenesid 0,1 miljoni euro võrra. Kokkuvõttes vähenes puhaskasum 1,8 miljonit eurot.

Rahavoog äritegevusest tõi sisse 30,4 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 6,1 miljonit eurot ning riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 0,9 miljonit eurot. Kokku seega neto rahavoog investeerimisest oli miinus 5,2 miljonit eurot. Finantseerimisega seotud rahavoog oli miinus 1,7 miljonit eurot, mis seisnes amortiseeruva laenu tagasimakses.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 924,3 miljonit eurot ning omakapital 365,1 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  31.03.17 31.03.16

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 76 615 88 416
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 51 817 30 283
Käibevara kokku 128 432 118 699
Põhivara 795 885 765 206
VARAD KOKKU 924 317 883 905

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 4 035 2 381
Muud lühiajalised kohustused 31 411 26 530
Lühiajalised kohustused kokku 35 446 28 911
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 361 829 376 935
Muud pikaajalised kohustused 161 977 130 898
Pikaajalised kohustused kokku 523 806 507 834
KOHUSTUSED KOKKU 559 252 536 744

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 157 890
Kohustuslik reservkapital 11 962 10 743
Jaotamata kasum 163 213 178 528
OMAKAPITAL KOKKU 365 065 347 161
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 924 317 883 905

 

Tuhandetes eurodes

 
01.01.17 31.03.17 01.01.16 31.03.16
Müügitulu 42 776 45 062
Muud äritulud 430 489
Kaubad, toore, materjal ja teenused 12 323 12 279
Mitmesugused tegevuskulud 1 478 1 271
Tööjõukulud 1 912 1 902
Põhivara kulum 8 672 9 397
Muud ärikulud 49 27
ÄRIKASUM 18 772 20 675
Finantstulud 21 10
Finantskulud 2 800 2 883
Puhaskasum 15 993 17 802

Tuhandetes eurodes

 
01.01.17 31.03.17 01.01.16 31.03.16

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 15 993 17 802
Korrigeerimised
Kulum 8 672 9 397
Kokku käibevarade netomuutus -650 536
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 2 449 -698
Muud korrigeerimised 3 990 2 090
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 30 453 29 127

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -6 086 -4 159
Laekunud ülekoormuse tulu eest 915 2 951
Laekunud põhivara müügist 5 8
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -5 166 -1 200

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -1 669 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -1 669 0
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 23 617 27 927
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 52 998 60 489
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 76 615 88 416

 

Tuhandetes eurodes

  31.03.17 31.03.16

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 76 615 88 416
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 51 817 30 283
Käibevara kokku 128 432 118 699
Põhivara 795 885 765 206
VARAD KOKKU 924 317 883 905

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 4 035 2 381
Muud lühiajalised kohustused 31 411 26 530
Lühiajalised kohustused kokku 35 446 28 911
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 361 829 376 935
Muud pikaajalised kohustused 161 977 130 898
Pikaajalised kohustused kokku 523 806 507 834
KOHUSTUSED KOKKU 559 252 536 744

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 157 890
Kohustuslik reservkapital 11 962 10 743
Jaotamata kasum 163 213 178 528
OMAKAPITAL KOKKU 365 065 347 161
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 924 317 883 905

 

Tuhandetes eurodes

 
01.01.17 31.03.17 01.01.16 31.03.16
Müügitulu 42 776 45 062
Muud äritulud 430 489
Kaubad, toore, materjal ja teenused 12 323 12 279
Mitmesugused tegevuskulud 1 478 1 271
Tööjõukulud 1 912 1 902
Põhivara kulum 8 672 9 397
Muud ärikulud 49 27
ÄRIKASUM 18 772 20 675
Finantstulud 21 10
Finantskulud 2 800 2 883
Puhaskasum 15 993 17 802

Tuhandetes eurodes

 
01.01.17 31.03.17 01.01.16 31.03.16

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 15 993 17 802
Korrigeerimised
Kulum 8 672 9 397
Kokku käibevarade netomuutus -650 536
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 2 449 -698
Muud korrigeerimised 3 990 2 090
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 30 453 29 127

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -6 086 -4 159
Laekunud ülekoormuse tulu eest 915 2 951
Laekunud põhivara müügist 5 8
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -5 166 -1 200

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -1 669 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -1 669 0
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 23 617 27 927
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 52 998 60 489
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 76 615 88 416