Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi tulud olid selle aasta teise kvartalis 24,5 miljonit eurot, ärikasum 1,1 miljonit eurot ja puhaskahjum 6,6 miljonit eurot.

„Kahjum põhjuseks on eelkõige dividendidelt tasutud 5,0 miljoni eurone tulumaks, aga ka elektri- ja gaasi ülekandeteenuse sesoonne iseloom. Teises ja kolmandas kvartalis on Eleringi tulud ja kasumlikkus madalam, kuna elektrit ja gaasi liigub meie ülekandevõrkudes siis vähem kui talvisel ajal,“ selgitas Eleringi juhtimisarvestuse talituse juhataja Sirli Söömer.

Eleringi teise kvartali äritulud suurenesid võrreldes 2016. aasta teise kvartaliga 0,6 miljoni euro võrra. Suurenemine toimus nii elektri kui gaasi ülekannetes. Ärikulud kasvasid samas 0,4 miljoni euro võrra. Finantskulud vähenesid 0,2 miljoni euro võrra ning dividendide tulumaksu tasuti riigieelarvesse 2,8 miljonit eurot vähem kui möödunud aastal.

Rahavoona äritegevusest laekus teises kvartalis Eleringile 12,2 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 5,9 miljonit eurot ning riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 2,6 miljonit eurot. Neto rahavoog investeerimisest oli kokku miinus 3,1 miljonit eurot. Finantseerimisega seotud rahavoog oli miinus 21,2 miljonit eurot, sisaldades 20 miljoni ulatuses makstud dividende ning 1,2 miljoni ulatuses amortiseeruva laenu tagasimakseid.

Eleringi varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 900,3 miljonit eurot ning omakapital 338,4 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  30.06.17 30.06.16

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 64 460 91 966
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 41 203 19 478
Käibevara kokku 105 663 111 444
Põhivara 794 643 767 275
VARAD KOKKU 900 306 878 720

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 2 844 1 190
Muud lühiajalised kohustused 33 658 28 705
Lühiajalised kohustused kokku 36 502 29 895
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 361 976 377 076
Muud pikaajalised kohustused 163 386 133 326
Pikaajalised kohustused kokku 525 363 510 403
KOHUSTUSED KOKKU 561 865 540 298

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 189 890
Kohustuslik reservkapital 12 898 11 962
Jaotamata kasum 135 653 136 570
OMAKAPITAL KOKKU 338 441 338 422
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 900 306 878 720

 

Tuhandetes eurodes

  01.04.17 01.04.16
30.06.17 30.06.16
Müügitulu 24 050 23 298
Muud äritulud 478 616
Kaubad, toore, materjal ja teenused 11 427 11 002
Mitmesugused tegevuskulud 1 410 1 208
Tööjõukulud 1 948 1 796
Põhivara kulum 8 622 8 999
Muud ärikulud 14 62
ÄRIKASUM 1 108 846
Finantstulud 19 3
Finantskulud 2 751 2 839
Tulumaksukulu 5 000 7 750
Puhaskasum -6 624 -9 739

Tuhandetes eurodes

  01.04.17 01.04.16
30.06.17 30.06.16

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -1 624 -1 989
Korrigeerimised
Kulum 8 622 8 999
Kokku käibevarade netomuutus 10 554 8 896
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -2 574 -780
Muud korrigeerimised 2 178 1 939
Makstud tulumaks -5 000 -7 750
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 12 155 9 314

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -5 878 -10 701
Laekunud ülekoormuse tulu eest 2 584 5 066
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid 118 59
Laekunud põhivara müügist 56 3
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -3 119 -5 574

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -1 190 -1 190
Sissemaks aktsiakapitali 0 32 000
Dividendimaksed -20 000 -31 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -21 190 -190
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -12 155 3 550
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 76 615 88 416
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 64 460 91 966

Tuhandetes eurodes

  30.06.17 30.06.16

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 64 460 91 966
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 41 203 19 478
Käibevara kokku 105 663 111 444
Põhivara 794 643 767 275
VARAD KOKKU 900 306 878 720

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 2 844 1 190
Muud lühiajalised kohustused 33 658 28 705
Lühiajalised kohustused kokku 36 502 29 895
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 361 976 377 076
Muud pikaajalised kohustused 163 386 133 326
Pikaajalised kohustused kokku 525 363 510 403
KOHUSTUSED KOKKU 561 865 540 298

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 189 890
Kohustuslik reservkapital 12 898 11 962
Jaotamata kasum 135 653 136 570
OMAKAPITAL KOKKU 338 441 338 422
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 900 306 878 720

 

Tuhandetes eurodes

  01.04.17 01.04.16
30.06.17 30.06.16
Müügitulu 24 050 23 298
Muud äritulud 478 616
Kaubad, toore, materjal ja teenused 11 427 11 002
Mitmesugused tegevuskulud 1 410 1 208
Tööjõukulud 1 948 1 796
Põhivara kulum 8 622 8 999
Muud ärikulud 14 62
ÄRIKASUM 1 108 846
Finantstulud 19 3
Finantskulud 2 751 2 839
Tulumaksukulu 5 000 7 750
Puhaskasum -6 624 -9 739

Tuhandetes eurodes

  01.04.17 01.04.16
30.06.17 30.06.16

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -1 624 -1 989
Korrigeerimised
Kulum 8 622 8 999
Kokku käibevarade netomuutus 10 554 8 896
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -2 574 -780
Muud korrigeerimised 2 178 1 939
Makstud tulumaks -5 000 -7 750
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 12 155 9 314

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -5 878 -10 701
Laekunud ülekoormuse tulu eest 2 584 5 066
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid 118 59
Laekunud põhivara müügist 56 3
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -3 119 -5 574

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -1 190 -1 190
Sissemaks aktsiakapitali 0 32 000
Dividendimaksed -20 000 -31 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -21 190 -190
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -12 155 3 550
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 76 615 88 416
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 64 460 91 966