Liigu edasi põhisisu juurde

Tuhandetes eurodes

  31.12.17 31.12.16

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 81 997 52 997
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 71 443 52 004
Käibevara kokku 153 440 105 001
Põhivara 756 204 798 721
VARAD KOKKU 909 644 903 722

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 232 825 5 704
Muud lühiajalised kohustused 36 000 27 963
Lühiajalised kohustused kokku 268 825 33 667
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 129 439 361 685
Muud pikaajalised kohustused 165 191 159 297
Pikaajalised kohustused kokku 294 629 520 982
KOHUSTUSED KOKKU 563 454 554 649

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 189 890
Kohustuslik reservkapital 12 898 11 962
Jaotamata kasum 143 402 147 220
OMAKAPITAL KOKKU 346 190 349 072
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 909 644 903 722

 

Tuhandetes eurodes

  01.10.17 01.10.16
31.12.17 31.12.16
Müügitulu 40 268 41 689
Muud äritulud 372 410
Kaubad, toore, materjal ja teenused 13 536 13 060
Mitmesugused tegevuskulud 1 625 1 911
Tööjõukulud 2 578 2 510
Põhivara kulum 8 532 10 871
Muud ärikulud 94 174
ÄRIKASUM 14 275 13 572
Finantstulud 13 3
Finantskulud 2 737 2 804
Puhaskasum 11 551 10 772

Tuhandetes eurodes

  01.10.17 01.10.16
31.12.17 31.12.16

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 11 551 10 772
Korrigeerimised
Kulum 8 532 10 871
Kokku käibevarade netomuutus -9 468 -10 096
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 6 829 2 684
Muud korrigeerimised 2 283 2 182
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 19 728 16 413

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -10 664 -6 535
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 21 717 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 1 138 2 752
Muud investeeringud 0 -40 000
Laekunud põhivara müügist 151 469
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 12 342 -43 314

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -1 190 -1 190
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -1 190 -1 190
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 30 879 -28 092
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 51 118 81 089
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 81 997 52 997

Tuhandetes eurodes

  31.12.17 31.12.16

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 81 997 52 997
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 71 443 52 004
Käibevara kokku 153 440 105 001
Põhivara 756 204 798 721
VARAD KOKKU 909 644 903 722

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 232 825 5 704
Muud lühiajalised kohustused 36 000 27 963
Lühiajalised kohustused kokku 268 825 33 667
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 129 439 361 685
Muud pikaajalised kohustused 165 191 159 297
Pikaajalised kohustused kokku 294 629 520 982
KOHUSTUSED KOKKU 563 454 554 649

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 189 890
Kohustuslik reservkapital 12 898 11 962
Jaotamata kasum 143 402 147 220
OMAKAPITAL KOKKU 346 190 349 072
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 909 644 903 722

 

Tuhandetes eurodes

  01.10.17 01.10.16
31.12.17 31.12.16
Müügitulu 40 268 41 689
Muud äritulud 372 410
Kaubad, toore, materjal ja teenused 13 536 13 060
Mitmesugused tegevuskulud 1 625 1 911
Tööjõukulud 2 578 2 510
Põhivara kulum 8 532 10 871
Muud ärikulud 94 174
ÄRIKASUM 14 275 13 572
Finantstulud 13 3
Finantskulud 2 737 2 804
Puhaskasum 11 551 10 772

Tuhandetes eurodes

  01.10.17 01.10.16
31.12.17 31.12.16

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 11 551 10 772
Korrigeerimised
Kulum 8 532 10 871
Kokku käibevarade netomuutus -9 468 -10 096
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 6 829 2 684
Muud korrigeerimised 2 283 2 182
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 19 728 16 413

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -10 664 -6 535
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 21 717 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 1 138 2 752
Muud investeeringud 0 -40 000
Laekunud põhivara müügist 151 469
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 12 342 -43 314

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -1 190 -1 190
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -1 190 -1 190
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 30 879 -28 092
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 51 118 81 089
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 81 997 52 997